24 Mayıs 2014 Cumartesi

İngilizce Sene Sonu Zümre Tutanağı

2013 -2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ALACALAR Ş.Y.Ş İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI SENE SONU RAPORU
TOPLANTI NO         : 3
TARİHİ                      :  27 / 06 / 2014 Saat : 15:00
YERİ                           :  Öğretmenler Odası
KATILAN ÖĞRETMENLER  :  Abdulkadir AGİN  ( İngilizce Öğretmeni )
                                                    Burhan ALTUN    ( Zümre Başkanı )
Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve yoklama,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3. Ders programı, ders araç – gereçleri, yöntem ve teknikler.
4. Başarı durumlarının değerlendirilmesi.
5. Devamı istenen olumlu uygulamalar.
6. Eksik veya tamamlanması gereken uygulamalar.
7. Performans ve proje ödevleri.
8. Yazılı ve ders içi performans uygulamaları.
9. Diğer zümrelerle ilişkiler.
10.  Dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Zümre başkanı Burhan ALTUN zümre toplantısını açtı.Yapılan yoklamada zümre öğretmeni İngilizce öğretmeni Abdulkadir AGİN’in toplantıda hazır olduğu görüldü.
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.      
3. 2010-2011Öğretim yılının her iki döneminde zümrelerde alınan kararlar gerçekleştirilmiş ve istenen başarıya ulaşılmıştır. Yabancı Dil Öğretiminde hedeflenen dört temel dil becerisinin ( dinleme, konuşma, okuma, yazma ) yerleşmesine çalışılmıştır. Alıştırmalar, aktiviteler verildikten sonra gerekli denetimleri bizzat öğretmen tarafından yapılmıştır.

4. Müfredat tamamıyla bütün sınıflarda yıllık planlara göre işlenmiş, bütün konular yetiştirilmiştir. Derslerimizde Worksheetlerden, flashcardlardan, sunumlardan faydalanılmıştır. Metodlar öğrenci merkezli yapılmış, öğrencinin aktif katılımı sağlanmıştır. Öğretim metotlarında seçmeci bir yaklaşımla hareket edilmiştir. Dinleme – Konuşma- okuma ve yazma gibi bu dört temel beceriyi kazandıracak çalışmalar yapılmıştır.

Yıllık planlarımızda belirtildiği gibi yerine göre derslerimizde Communicative Approach Eclectic, Approach (Natural Approach) İnteraktif, Gösteri (Demonstration), Okuma ve Anlatım, Yazma ve Yazdırma (Writing), Resim yorumlatma (Teacher shows pictures and asks questions) Soru cevap metodu ( Student listen/ answer questions) ile yeri geldikçe diğer metotlarla da konular işlenmiştir.

Derslerde çoklu zekaya hitap edecek şekilde “Matching pictures to the numbers, what is in the Picture, memorazing the Picture, Picture cover up, double sided chunks, hot potato game, Simon says, Picture envelope, who am I?, feeling jar, ready made pictures, mixed words or letters, weather, what is in my hand, what is in your hand, acting out ( who am I) repeated questions, that’s me,, expressing feeling, sequence in cards, speed up, dicto gloss, chain drills (back chaining), subtitution drill, cross-questions, eliticing, coloured words, writing free of pen, the fastest win, chasing cat, memory game, completing clothes parts, muppet shows” gibi aktiviteler yeri geldikçe uygulanmıştır.
Her iki dönemde de ‘Classroom Expressions’ ları sürekli kullanılmıştır. Yine Role-plays, dialogues, Projects, games, İngilizce şarkı (songs), dramas, reading text, listening passages, chants, stories, poems, writing, internet, video films vb. etkinliklere ağırlık verilmiştir. Bunlar, öğrenci başarısını yansıtan araç ve teknikler olmuştur. Özellikle tekrarlara (revision and consolidation) büyük önem verilmiştir. Her vesileyle tekrara zaman ayrılmış, derse başlarken bir önceki dersi tekrar edilmiş, ilk saatlerde ve haftanın ilk günlerinde tekrara yer verilmiştir.

5. Yıl sonu itibariyle hedeflenen başarıya ulaşılmıştır. 2. dönem sonunda, 1. dönemden daha ileri düzeyde bir başarıya ulaşıldığı gözlenmiştir. Öğrenciler SBS sınavlarına hazırlık açısından örnek test uygulamaları ile sınavlara hazırlanmış ve ortak sınavlarla bu sınav tecrübeleri pekiştirilmiştir.

6. Bu öğretim yılında takip edilen metot ve tekniklere gelecek öğretim yılında da devam edilecek, müfredatımızda yapılan olumlu değişiklerle daha çok aktivitelere zaman ayrılacaktır. Gelecek yıl da başarının daha da arttırılması için, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ödevlerini zamanında yapmaları ve derse aktif olarak katılımları yine sağlanacaktır.

Yabancı dile ayrılan zamanın daha fazla olması ve aktivitelere ve pratik uygulamalara daha fazla zaman ayrılması yararlı olacaktır. Bundan dolayı ders saati sayısının arttırılması gerekmektedir. Müfredatın değişmesiyle birlikte ders saatlerinin de paralel olarak artması zaten genelgeyle belirtilmiştir. Bakanlığımızın wall charts, CD , DVD, Story Books gibi materyallerle ve görsel malzemelerle destek vermesi, yine bakanlığımızın DYNED gibi interaktif bir öğretim içeren bir siteyi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına açması çok yararlı olacaktır. Ayrıca derslik sistemine göre bir dershanenin yabancı dilin gerektirdiği bütün donanıma sahip olması dil öğretiminde etkili olacaktır. Gramer konularının verilmesinde Türkçe dilbilgisi müfredatıyla paralellik arzetmesi, bu müfredatın yıllara göre dağılımına dikkat edilmesi istendi.

7. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerden istekli olanlara bütün ders yılında bir proje verilmiş, Tüm öğrencilere yine her iki dönemde bir performans ödevi verilmiştir. Öğrencilerin seviyelerine uymayan, bıktırmayacak, altından kalkılmayacak ödevler verilmemiştir. Yapılan bu ödevlerden bir kısmı sınıf ortamında sunulmuş, bir kısmı da okulumuzda dersimizle ilgili panoda sergilenmiştir. Yapılan Proje ve Performans ödevleri zümrelerimizdeki kararlaştırılan değerlendirme ve tutum öçlüklerine göre değerlendirilmiştir.

8. 02.05.2006 tarih ve 26156 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre her iki dönemde de 3 er yazılı uygulanmıştır. Yazılı Soruları cevap anahtarı ile birlikte hazırlanmıştır ve bu cevap anahtarında müştereken belirlenen kriterler esas alınarak sınav soruları değerlendirilmiştir. Yazılı sınav tarihi en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmuştur. Yazılı sorularının doğru cevapları veya cevap anahtarının bir nüshası öğrencilerin göreceği bir panoya asılmıştır. .Ayrıca, yazılı sınavlardan önce verilen genel değerlendirme konulu WORKSHEET’ lerin yazılı sınavlarda çıkacak soru tiplerini ve tekniklerini, yazılı sınavlarda her bölüm için kullandığımız INSTRUCTION’ ları öğrencilere tanıtma fırsatı vermiş ve aynı zamanda yazılı sınavlar içinde zengin bir kaynak oluşturması bakımından çok önemli bir araç olduğu görülmüştür. Ders içi performans notları sözlü yerine değerlendirilerek, sınıf içi aktivitelerine, alıştırmaları yapmalarına, derse katılımlarına göre öğrenciler değerlendirilmiştir. Ayrıca Öğrencilerin davranışları dersimizin istediği özelliklere göre notla değerlendirilmiş ve davranış notları olarak kayda geçirilmiştir.

9. Özellikle Türkçe ve Sosyal B. öğretmenleri ile dolaylı anlatım ile edilgen cümleler ve turistik yerler konularında işbirliğine gidilmiştir. Bu konularda öğrencilere daha önceden bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

10. 2010-2011 Eğitim-öğretim yılı sene sonu zümre toplantısı zümre başkanı Burhan ALTUN tarafından sonlandırdı.
A L I N A N   K A R A R L A R

1.      Yıllık planlarımızda belirtildiği gibi yerine göre derslerimizde Communicative Approach Eclectic, Approach (Natural Approach) İnteraktif, Gösteri (Demonstration), Okuma ve Anlatım, Yazma ve Yazdırma (Writing), Resim yorumlatma (Teacher shows pictures and asks questions) Soru cevap metodu ( Student listen/ answer questions) ile yeri geldikçe diğer metotlarla da konular işlenmiştir.

Derslerde çoklu zekaya hitap edecek şekilde “Matching pictures to the numbers, what is in the Picture, memorazing the Picture, Picture cover up, double sided chunks, hot potato game, Simon says, Picture envelope, who am I?, feeling jar, ready made pictures, mixed words or letters, weather, what is in my hand, what is in your hand, acting out ( who am I) repeated questions, that’s me,, expressing feeling, sequence in cards, speed up, dicto gloss, chain drills (back chaining), subtitution drill, cross-questions, eliticing, coloured words, writing free of pen, the fastest win, chasing cat, memory game, completing clothes parts, muppet shows” gibi aktiviteler yeri geldikçe uygulanmıştır.
2.      Yıl sonunda beklenen başarıya ulaşıldığına ve gelecek yıl bu başarının daha ileriye götürülmesi için daha sistemli bir çalışma yapılmasına karar verildi.
3.      Uygulanan yöntem ve tekniklere gelecek yıl da devam edilmesine ve yeni yöntem ve tekniklerin eklenmesine karar verildi.
4.      Öğrencilere verilen proje ve performans görevlerinin değerlendirildiği ve gelecek yıl bu çalışmaların daha verimli olması için öğrencilerin daha etkin hale getirilmesi kararlaştırıldı.
5.      Yazılı sınavların dilin bütün beceri alanlarına yönelik olmasına karar verildi.
6.      Diğer zümre öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulunulmasına devam edilmesine ve bunların geri dönütlerle desteklenmesine karar verildi.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ                                                                                       Müdür Yardımcısı   

Abdulkadir AGİN                                                                                                            Burhan ALTUN                                                                       

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara