8 Nisan 2014 Salı

kpds'de en çok çıkan kelimeler

discovery                  keşif,buluş,ortaya çıkarma
display                      göstermek,ortaya çıkarmak,ekran
occasion                   ortam,durum,fırsat,neden
approval                    uygun bulma,onaylama,kabul
account                    hesap,açıklama,söyleme
resistance                 direnç,direnme
involvement              karışma,ilgi,ilişki,bağlanma
confinement             kapatılma,hapsedilme,sınırlandırma
exposure                  maruz kalma,açığa çıkarma,
10 implication              ima etmek
11 conceited               gururlu,kibirli,kendini beğenmiş
12 sufficient                 yeterli
13 vulnerable              kolay incinir,savunmasız,narin
14 informative             bilgi verici,aydınlatıcı
15 critical                     eleştiri,kritik
16 publicized               halka mal edilmiş
17 priced                     fiyatlandırma
18 curtailed                  kısaltmak,düşürmek
19 expanded               genişletmek
20 confirmed               onaylı
21 infectiously             bulaşıcı bir şekilde
22 recklessly               düşünmeden,çekinmeden,dikkatsizce
23 considerably           dikkate değer,hatırı sayılır,büyük bir ölçüde
24 restrictively             kısıtlanmış,sınırlandırılmış bir şekilde
25 conscientiously      insaflı,vicdanlı,dürüst bir şekilde
26 extremely               aşırı bir şekilde
27 relatively                 nispeten
28 dependently          bağımlı,bağlı bir şekilde
29 single-handed        tek elle çalıştırılan,tek kişilik
30 responsively            duyarlı bir şekilde
31 deserter                  asker kaçağı,kaçak,firari,din değiştiren
32 survivors                 hayatta kalan kimse
33 conclusion              sonuç
34 suppliers                 ihtiyacı karşılayan,satıcı
35 discrepancies        çelişki,uyuşmazlık,tutarsızlık
36 compensation        telafi etmek
37 reduction                indirme,düşürme,azaltma
38 employment           iş,iş verme
39 cooperation            dayanışma,işbirliği,ortaklık
40 reinforce                 takviye etmek,sağlamlaştırmak
41 relent                      yumuşamak,acımak
42 pursue                    izlemek,peşinden koşmak
43 compete                 yarışma,rekabet
44 dispose                   düzenlemek,kullanmak,ikna etmek
45 negotiated              aracılık yapmak,arabulmak
46 confined                 sınır,sınırlamak,tutmak
47 resented                 alınma,içerleme,gücenme
48 constituted             atamak,seçmek,yürürlüğe koymak
49 refunded                 para iadesi,geri ödeme
50 reflective                 yansıtıcı
51 representatif            örnek,temsilci,vekil
52 arbitraray                keyfi,isteğe bağlı,öznel
53 resistant                  direnç,direnme
54 compatible             uygun,uyumlu
55 conclusive              son,kesin,katı
56 ultimate                   son,en son
57 contraversial            tartışmalı
58 convenient             kullanışlı,uygun
59 deplorable              acınacak halde olan,acıklı
60 carefully                  dikkatli
61 thoroughly              tamamen,ayrıntılarıyla
62 superfically             yüzeysel
63 seriously                 ciddi
64 experimentally       deneyerek
65 plainly                     açıkça
66 excessively            aşırı,çok fazla
67 remarkably             göze çarpan,dikkate değer
68 solely                      sırf,yalnızca tek
69 redundancy            gereğinden fazla,aşırı
70 efficiency                yeterlilik
71 consumption           tüketim,bitirmek
72 suitablility                uygunluk
73 conformity              uygunluk,uyum,benzerlik
74 depressing             üzücü,moral bozucu
75 intimidating             göz dağı,korkutmak,tehdit
76 restricting                kısıtlama
77 complementing      tamamlayıcı,bütünleyici
78 embittering             ekşitmek,dünyadan nefret ettirmek,hırçınlaştırmak
79 assert                     söylemek,ileri sürmek,iddia etmek
80 entice                     kandırmak,ayartmak
81 embark                   gemiye binmek
82 reproach                 sitem,suçlama,kınama
83 reduce                    azalma,düşme
84 recurrent                 tekrarlayan
85 repressive              bastırıcı,baskı yapan,önleyici
86 coherent                 tutarlı,yapışık
87 exclusive                hariç tutan,tek,ayrıcalıklı
88 deceptive               aldatıcı
89 blatantly                  gürültücü,yaygaracı,açık,bariz
90 randomly                rasgele,gelişi güzel
91 reasonably             akıllıca,akla yatkın
92 tightly                      sıkıca
93 acutely                    keskin,şiddetli
94 intentionally            kasıtlı,kasten
95 successively            ardışık,art arda gelen
96 restrictedly              kısıtlanmış bir şekilde
97 conclusively           kesin,kati bir şekilde
98 improvement           düzenleme,gelişme,iyileşme
99 reassessment        yeniden değerlendirme
100 determination       azim,kararlılık
101 distinction             ayrım,fark
102 maintenance        bakım,idame ettirmek
103 referred                ilgili olmak
104 obsessed             takıntılı olmak
105 committed            işlemek
106 implied                  ima etmek
107 meant                    ifade etmek,demek,ortalama
108 spontaneous       kendiliğinden,doğal
109 precarious            güvenilmez,belirsiz,tutarsız
110 competitive          rekabet
111 reluctant               gönüllü
112 deliberate             kasıt
113 urgently                acil
114 notably                 özellikle,bilhassa
115 indifferently          ilgisiz,kayıtsız
116 elaborately          özenli,dikkatli,ayrıntılı,titiz
117 hardly                   hemen hemen hiç
118 exceedingly           son derece,fazlasıyla
119 appropriately        uygun olarak
120 vehemently           ateşli,coşkulu,hararetli,şiddetli
121 adequately          yeterli olarak
122 improvement        düzelme,iyileşme,gelişme
123 regression            geri çekilme,dönüş,gerileme
124 encounter             karşılama,rastlama,tesadüf
125 intention               keskinlik,şiddetli,aşırılık
126 compromise         uzlaşma,uyuşma,taviz
127 balance                denge
128 demonstration     gösteri
129 responsibility        uygun akla yatan
130 interest                 ilgi,merak,önem
131 solidarity               dayanışma,birlik
132 previous               önceki
133 perennial              uzun ömürlü,kalıcı,sürekli
134 naughty                yaramaz,haylaz,edepsiz
135 casual                   günlük
136 diverse                 çeşitli,türlü,farklı
137 redundant            fazla,yeterli
138 incoherent            tutarsız
139 entire                    bütün,tüm
140 substantial           mevcut,var olan
141 primarily                ilk olarak,öncelikle
142 likely                     olası,muhtemel
143 conversely           tersine aksine
144 profoundly            derin
145 intimately              yakından
146 generously          cömert bir şekilde
147 inadvertently        dikkatsizce,kazara
148 increasingly          artmak,çoğalmak
149 ingeniously           marifetli,usta bir şekilde
150 leisurely                serbest,uygun zaman
151 cast                      atmak,fırlatmak,kalıp,döküm,oyuncu kadrosu
152 explored               keşfedilmiş
153 relaxed                 rahatlamak,gevşetmek
154 follow                   izlemek,takip etmek
155 applauded            alkışlamak
156 appealed              cazibeli,çekici
157 reiterated              tekrarlamak,yeniden yapmak
158 condemned           kınamak
159 restrained             ihtiyatlı ölçülü
160 redundancy           bolluk,yeterlilik
161 profit                     kâr
162 deficit                    hesap açığı,açık
163 commit                  işlemek,teşebbüs etmek
164 imply                     ima etmek
165 incur                     maruz kalmak,uğramak
166 evolve                   gelişmek,geliştirmek
167 invoke                   yalvarmak,yardım istemek
168 obliged                 minnettar,zorunlu
169 blamed                 suçlama
170 consumed            tüketmek,harcamak
171 omitted                 çıkarılmış
172 rewarded              ödüllendirme,mükafatlandırma
173 subsequent           sonraki,izleyen,takip eden
174 conclusive            sonuç
175 earnest                 ciddi,ağır başlı
176 consecutive          birbirini takip eden
177 irrelevant              ilgisiz,alakasız
178 unstable               dengesiz,sağlam olmayan
179 ingenious             zeki,yaratıcı
180 untamed               evcilleştirilmiş
181 illegible                 okunaksız
182 particularly           kısmen,özel
183 completely           tamamen
184 sufficiently            yeterli
185 effectively            etkileyici
186 respectively           sırasıyla
187 diagnosis             teşhis
188 fury                       öfke
189 patient                  hasta,hoşgörülü,sabırlı,dayanıklı
190 recovery               geri almak,ele geçirmek
191 spills                     dökmek
192 costs                    kıyı
193 repairs                  tamir
194 drills                      matkap
195 crews                    tayfa,mürettebat
196 temped                 geçici
197 undermined          tahmin etmek
198 perpetrated           hata yaparak,suç işlemek
199 run                        koşmak
200 deemed                saymak,addetmek
201 matches               karşılaştırmak
202 complies               derlemek
203 resume                 özet,özgeçmiş,yeniden başlamak
204 accomplishes      toplamak
205 annual                  yıllık
206 minimal                 en düşük
207 essential               esaslı,köklü,gerekli,zorunlu
208 fruitfully               verimli
209 presently              şimdi hemen
210 notoriously           kötü üne sahip olmak
211 equivocally           iki anlamlı,belirsiz,şüpheli
212 require                  istemek,gerektirmek
213 revise                    gözden geçirme,düzeltme
214 adopt                    evlat edinme
215 abduct                  kaçırmak
216 suspend               askıda kalmak
217 rates                     artış
218 sales                    satış
219 asset                    mal,mülk
220 formidably            korkunç,zorlu,tüyler ürpertici
221 pertinently            uygun münasip
222 roughly                 kaba
223 inevitably              kaçınılmaz,beklenen,umulan
224 depressingly        bunalımlı
225 seemingly            görünüşte,görünen
226 discouragingly     cesaret kırıcı bir şekilde
227 obligingly              yardım sever yardımcı,nazik
228 deserving             değerli,ödüle layık
229 defended             savunmak
230 safe guarding      güvenlik
231 indulgent              müsamahalı
232 crucial                   çok önemli,kritik
233 inexpensive           ucuz
234 subversive           yıkıcı,huzursuzca,tahrip edici
235 decline                  çökme,çöküş,gerileme
236 contingency          ihmal,olasılık,tesadüf
237 conviction             suçlu bulmak,mahkum etmek,inanç,görüş
238 expenditure           harcama,tüketmek,gider
239 approaches           yaklaşım,yaklaşma
240 substances            madde,içerik,esas
241 intervals                ara,aralık,süre
242 proportions          miktar,nicelik,nispeten,oran
243 enforce                 güçlendirmek,uygulamak,zorlamak
244 insure                   sigorta etmek,sağlama almak
245 reduce                  azalma,düşürme,azaltma
246 restore                  yenileştirme,onarma
247 stem                     sap, gövde
248 eventually            sonunda,neticede
249 indispensably      zorunlu,mecburi,kaçınılmaz
250 favorably              uygun olarak
251 fanciful                 hayalperest,kaprisli,garip,acayip
252 faithful                  sadık
253 credible                güvenilir,inanılır
254 futile                     nafile
255 kindly                    iyi kalpli,yardım sever
256 consult                  başvurmak,danışmak
257 provide                 sağlamak,karşılamak
258 improve                geliştirmek,düzeltmek
259 respect                 saygı
260 raises                    artış,yükselme
261 attains                   ulaşmak,erişmek,varmak,elde etmek
262 alludes                  kast etmek,üstü kapalı söylemek
263 impact                   çarpışmak,darbe,etki
264 reference             ilgi,ilişki,kastetmek,ima
265 linkage                  bağlantı,eklem,bağ
266 comparison           kıyaslama,mukayese,benzemek
267 rebuke                  azarlama
268 deficiency            yoksunluk,gereklilik,kusur,noksan
269 damage                zarar,hasar
270 obsession            takıntılı
271 frustration             önlemek,engel olmak.yıldırmak
272 based                   dayanmak,kurulmak
273 grafted                  aşı(ağaç için),yama
274 scattered              saçmak,dağıtmak,yayılmak
275 accused               suçlamak
276 abolished             ortadan kaldırmak,feshetmek
277 executed              gerçekleştirmek,yapmak,yürütmek,idam etmek
278 entail                    şarta bağlamak,gerektirmek,yol açmak
279 innovate               yenilemek
280 decadent              ahlaki açıdan çökmüş
281 meager                 yetersiz,az,kıt
282 ambiguous          iki anlamlı,belirsiz,şüpheli
283 poignant               keskin,acı,dokunaklı
284 exceptionally       istisnai olarak,son derece fevkalade
285 inherently             doğal olarak,doğasında
286 fluently                  akıcı bir şekilde
287 apparently            anlaşılan,görünürde
288 reversing              geri dönebilen,ters çevirme
289 withholding           saklamak,esirgemek,alıkoymak
290 submitting            teslim olmak,boyun eğmek
291 committing           işlemek
292 intrinsic                 esas,asıl,gerçek
293 intensive               yoğun
294 emphatic              vurgulu,önemli
295 feasible                uygulanabilir,yapılabilir
296 susceptible           hassas,duyarlı alıngan
297 applicable            uygulanabilir,uygun
298 reliable                  güvenilir
299 responsible           sorumlu,emin,güvenilir
300 vigorously            dinç,canlı,enerjik
301 awkwardly            sakar,garip bir şekilde
302 precisely               kesin,tam
303 distinctly               farklı biçimde açıkça
304 repeatedly            tekrar tekrar,durmadan
305 scarcely                yalnızca,nadiren
306 consequently       sonuç olarak,bu nedenle
307 abundantly          bol bir şekilde
308 indefinitely            belirsiz olarak,süresiz olarak
309 distribution           dağıtmak
310 explanation            açıklamak
311 complication        karışıklık,karmaşa
312 cruises                  gemi gezisi
313 spreads                yaymak,sermek,sürmek
314 flow                       akış,akıntı
315 conducts              hareket,yönetim,gidişat
316 covers                  kaplamak,örtü,korumak
317 lonesome             yalnız,garip
318 fast                       hız,sürat
319 slippery                 kaygan,güvenilmez
320 stagnant               durgun,hareketsiz
321 sparsely               nadiren,seyrek
322 nearly                   neredeyse
323 suitably                 uygun
324 efficiently              yeterli
325 process                yöntem,işlem,aşama
326 exhaustion           dermansız,tüketme
327 duration                süreç,süre,devam
328 conservation        muhafaza etme
329 phase                    evre,safha
330 liability                   sorumluluk,mesuliyet,yükümlülük
331 level                      düzey
332 supply                   mevcut,var olan
333 policy                    politika,siyaset
334 socially                 toplumsal,sosyal
335 firmly                    sıkıcı,kesin olarak
336 reputedly              ünlü,tanınmış
337 withdrawal            çekme,geriletme,tedavülden kaldırma
338 concession         kabul,teslim,taviz,ayrıcalık
339 requirement          ihtiyaç,istek,gerek
340 independent        bağımsızlık
341 exclusive              tek,öznel,ayrıcalıklı
342 adequate              uygun,elverişli,yeterli
343 uncountable         anlatılmaz,anlaşılmaz,sorumsuz
344 acquiring              edinme
345 denouncing           kınamak,aleyhte olmak,kehanette bulunmak
346 deceiving             kandırmak,aldatmak
347 repudiating          tanımlamak,inkar,ret
348 recovering            iyileşmek,düzeltmek
349 expectation          beklenti, umut
350 endurance           süreklilik,devamlılık
351 engagement        söz,nişan,sorumluluk
352 consistence          tutarlılık,uyum
353 combination         birleştirmek
354 exclude                hariç tutma,dahil etmeme
355 separate               ayırmak
356 distinguish            ayırmak,fark etmek
357 infer                     sonuç çıkarma,anlam çıkarma
358 assess                  değerlendirmek,belirlemek,para cezası vermek
359 conditional           şartlı,bağlı,koşullara bağlı
360 available               mevcut,elde olan
361 potentially             potansiyel olarak
362 equivalently          eşitlik,karşılık,eşdeğer
363 abruptly                birden bire,aniden
364 components         tamamlayıcı parça,bileşen
365 immunity               bağışıklık
366 cavity                    oyuk,çukur
367 scarcity                 kıtlık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara