9 Şubat 2014 Pazar

2013–2014 2.dönem edebiyat dersi zümre toplantı tutanağı

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM
EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Dersin Adı  :
Dil ve Anlatım, T. Edebiyatı, Dik. Ve Hitabet, Seçmeli Dil ve Anlatım
Zümre No   :
2 (İki)
Zümre Başkanı:
Mehmet COŞKUN
Toplantı Yeri  :
Kütüphane
Toplantı Tarihi :
10.02.2014
Toplantı Saati  :
12.00

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
1
Mehmet COŞKUN
4
Serap KUZU
7
Nevriye BARAN (Raporlu)
2
Mahmut HASGÜL
5
Murat ÖZCAN
8
Güngör GÜR (İzinli)
      3
Mehmet YETGİN
  6
 Cemal DEMİRKOL
GÜNDEM MADDELERİ:
1.Açılış ve yoklama
2.1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin değerlendirilmesi.
3. Atatürkçülükle ilgili konuların derslerin ve konuların özelliğine göre anlatılması, aktarılması
4.Zümre toplantılarıyla ilgili yönetmelik ve genelgelerin incelenmesi, değerlendirilmesi
5.1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen                                            
   kararların tartışılması.
6.Ders müfredatlarının ve amaçlarının incelenmesi, yıllık planların uygulanma durumunun gözden geçirilmesi.
7.Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,
8.Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler
9.  a)1.dönem ders başarı durumunun tespiti
     b)Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması
10.  Ölçme değerlendirme ile ilgili yapılacak çalışmalar, uyulacak kurallar.
11  Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
12. Yazılı yoklama ve sözlü değerlendirmeler,ortak sınavlar, okul ve il çapında yapılacak YGS, LYS ve SBS    
    sınavlarıyla ilgili değerlendirmeler.
13.Günlük planlar ile ilgili değerlendirmeler.
14.Hedefler ve bu hedeflere ulaşma konusunda uygulanacak yöntem ve teknikler,kullanılacak araç ve gereçler,
     çevre şartlarından yararlanma yolları
15.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
16.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği konularının gözden geçirilmesi.
17.Derslerin daha zevkli, canlı işlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların tartışılması.
18.2. dönemde gerçekleştirilecek YGS, LYS çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler.
19.Okuma saati etkinliğinin devam etmesi ve daha verimli kullanılması ile ilgili değerlendirmeler.
20. Sosyal faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler.
21.Sınıflara göre öğretmen dağılımı.
22.Dilek ve temenniler.KARARLAR:

1. Toplantı Mehmet Coşkun’un başkanlığında başladı, yoklama yapıldı. Yoklama sonucu Güngör Gür ve Nevriye Baran’ın izinli ve raporlu oldukları tespit edildi.  

2. Türk Milli Eğitimi’nin Temel Amaçları’nı kapsayan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2, 3 ve 28. Maddeleri  Murat ÖZCAN tarafından okundu. Bu maddeler doğrultusunda aşağıdaki kararlar alındı.  
  a) Birinci dönemde alınan kararların aynen uygulanmasına devam edilecektir.
  b) İlgili maddler doğrultusunda aşağıdaki “ genel amaçlara” dikkat edilecektir:
       I. Atatürk   İnkılâp ve İlkelerine  ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî,  insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye  çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
       II) Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
       III) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş  uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
    c) Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ile ilgili  “ özel amaçlar” göz önünde bulundurulacaktır. Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. Yukarıda sayılan eğitimin genel ve özel amaçları, her eğitim etkinliğinde uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir çerçeve vermektedir.

3. Murat Özcan, Atatürkçülük ile ilgili konuların T.T.K.’nın (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı) ile  belirtildiğini , ilgil açıklamalar doğrultusunda yıllık planlara Atatürkçülükle ilgili konuların dağıtıldığını söyledi. İkinci dönemde de aynı uygulamanı devam edeceğini , farklı bir uygulama olursa zümre kararı doğrultusunda bu farklılığa uyacağını sözlerine ekledi. Mehmet Yetgin, birinci dönemde bilhassa Dil ve Anlatım derslerinde dil ve anlatım konularıyla ilgili örnek cümlelerin Atatürk’ün özdeyişlerinden seçildiğini belirtti, aynı uygulamayı ikinci dönemde de devam ettireceğini vurguladı. Cemal Demirkol, Nutuk,  bu konularda bizler için kaynak eserdir. Ondan faydalanmaya devam etmeliyiz, görüşünü belirtti.

4.Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarına dair idari yönetmeliğin 100. ve 101. maddeleri Mahmut HASGÜL tarafından okundu. Konuyla ilgili gerekli açıklama ve hatırlatmalar yapıldı, dönem içerisinde gerekli görülen zamanlarda sık sık bir araya gelinmesi ve fikir alış verişinde bulunulması ayrıca 1. Dönemde olduğu gibi derslerin mümkün olduğunca birbirine paralel olarak yürütülmesi kararlaştırıldı. (İlgili maddeler 1. Dönemdeki zümrede yer almaktadır.)
5. Birinci dönemde alınan kararlar Mehmet Coşkun tarafından birinci döneme ait zümre tutanağından madde madde okundu. Buna göre uygulanan ve uygulanmayan kararlar aşağıdaki şekilde belirlendi.                                                        
   a) Zümre ilgili yönetmeliğe göre teşkil edilmiştir ve uygulanmıştır.
   b)Milli Eğitimin Amaçları konusunda 1739 sayılı kanunda belirtilen hususlara uyulmuştur, dersler işlenirken kanunda belirtilen amaçlar ve ilkeler her zaman göz önünde bulundurulmuştur.
   c) Türk edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinin genel ve özel amaçları doğrultusunda hareket edilmiş ve öğrencilerin bu doğrultuda yetiştirilmelerine, bilgilendirilmelerine çalışılmıştır.
   d)Başarıyı artırıcı tedbirler olarak birinci dönemde alınan kararlara uyulmuştur. (Bu karalar: öğrencilerin öz güvenlerini artırmak, başarılarını ödüllendirmek, çeşitli yarışmalara katılımlarını sağlamak, okuma alışkanlıklarını artırmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere yöneltmek…)
  e) Dönem içerisinde veli görüşmeleri, bire bir öğrenci görüşmeleri, çeşitli konulardaki uygulamalarda nbirlikteliğin ve verimin sağlanması için idare ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
   f) Çeşitli problemlerle karşılaşan öğrenciler konusunda “Okul Rehberlik Servisinden” destek alınmıştır.
   g)  Yazılı ve sözlü sınav değerlendirmelerinde ilgili yönetmeliğe uyulmuştur.İdare ile sıkı bir iletişim içersinde olunmuştur.Tereddüt edilen hususlarda idareden destek alınmıştır.
   h)Yıllık planlar hazırlanırken 2551 Sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalara ve yönlendirmelere uyulmuştur. Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan “Yıllık Çalışma Takvimine” uyulmuştur
   j) Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konular müfredatın durumuna göre  dağıtılmıştır, yeri geldikçe bu konulara temas edilmiştir. Öğrencilerin Atatürkçü bir bilinçle yetişmeleri için azami gayret gösterilmiştir. 29 Ekim, 10 Kasım, 24 Kasım gibi özel günlerde bu konular daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmiştir.
   k) Ortak sınavlar, bireysel sınavlar belirtilen kıstaslara ve tarihlere göre yapılmıştır, planlamaya uyulmuştur.
   l Belirlenen yöntem ve teknikler uygulanmıştır. Derslerin ve konuların özelliğine göre 1. Zümre tutanağında belirlenen yöntemler hayata geçirilmiştir.
   m) Yıllık ödevler belirlenen tarihlerde verilmiş ve belirli zamanlarda takibi yapılmıştır.
   n) Derslerle ilgili kaynaklar tanıtılmıştır. Araç ve gereçlerin kullanılmasında öğrenciler teşvik edilmiştir. (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli CD’ler, VCD’ler,..)
   o) Okul kütüphanesinin sürekli açık kalması sağlanmıştır, öğrencilerin kütüphane gibi mekanlara yönlendirilmeleri
Teşvik edilmiştir.
    ö)  Çeşitli konularda diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidilmiştir.
    p) Ders dışı sosyal faaliyetlere yer verilmiş ve öğrencilerin daha aktif hazırlanmaları sağlanmıştır.

6. Gündemle ilgili Mehmet Coşkun, birinci dönem zümresinde alınan karaların aynen geçerli olduğunu dile getirdi. Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı dersleri müfredat programları T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararında belirtilen hususlara uyulmasının bir kanuni zorunluluk olduğunu söyledi. Oradaki açıklamalardan farklı bir uygulamanın olamayacağını belirterek müfredatın işlenmesinde yaşanan problemlerin olup olmadığını sordu. Diğer zümre öğretmenleri müfredatın uygulanmasında önemli bir problemin olmadığını dile getirdiler.Yıllık plana yerleştirilen düzene göre derslere devam edildiğini vurguladılar. Cemal Demirkol, Murat Özcan ve Serap Kuzu ortak görüş olarak gerek Türk Edebiyatında gerek Dil ve Anlatım dersinde değişen sistem ve müfredatla ilgili bazı   çalışmalarını olduğunu, bu çalışmaları zümreye sunmak istediklerini belirttiler. Konuyla ilgili diğer zümre öğretmenlerinin de çalışmalarının olduğu ifade edildi. Zümre başkanı Mehmet Coşkun, konunu ayrı bir zümre maddesi olarak görüşülmesinin daha yaralı olacağını ifade ederek birinci dönemde herhangi bir aksaklığın olmadığı,müfredatın planlandığı şekliyle uygulandığı görüldü.Konu  Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler” maddesinde tekrar ele alınacaktır.

7.Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin öğrenci başarısı ile ilgili 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. maddeleri Mahmut Hasgül tarafından okundu. Gerekli açıklamalar ve hatırlatmalar yapıldı. Eğitim öğretim çalışmalarının birinci dönemde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yönetmeliğin sık sık değişikliğe uğradığı belirtildi.Bu nedenle sorun yaşamamak için okul idaresiyle sıkı ilişki içinde olunmasına karar verildi.
8. Mahmut Hasgül, Yeni öğretim programının çok iyi niyetle hazırlandığı belli. Değişik anlayışlara, konulara yer vermesi, çağımızın gelişmelerini nazara vermesi gayet iyi ve olumlu. Ayrıca herhangi bir edebi örneği verirken aynı anda çok farklı zamanlarda ortaya çıkan örnekleri de gündeme alması öğrencinin karşılaştırma yapmasını, farklılıkları daha iyi yakalamasını sağlayacak nitelikte.  Yalnız bir sorun var. Uygulamaya geçeli epey zaman olduğu halde bu surunu aşamadık kanaatindeyim. O da ders kitaplarını bilgiden yoksun olmasıdır bence. Belki bu uygulama öğrenciyi ezbercilikten kurtarıyor ve araştırmaya sevk ediyor. Ama YGS’nin ve LYS’nin uygulanma biçimi farklı olduğundan öğrenciyi araştırmaya motive etmek, yönlendirmek zor oluyor. Murat Özcan, bilhassa birinci sınıfların konularının ağırlığı ve ters orantılı olarak haftalık ders saatlerini yetersizliği öğrenciyi güç durumda bırakmaktadır. Aynı zamanda öğretmen de zorluk çekmektedir. Düşüncem şudur ki, bazı konuların gözden geçirilmesi ve üst sınıflara aktarılması daha verimli sonuçlar ortaya çıkaracaktır. İlköğretimden donanımlı gelmeyen bir öğrenciye Edebiyat bilgisi veya zevki aşılamak zor. Serap Kuzu, yeni öğretim programının teknolojiyi ön plana çıkarması güzel bir uygulama. Yalnız bütün öğrencilerin aynı donanıma, imkana sahip olamaması yeni sistemin uygulanmasında bazı aksaklıklara yol açıyor. Ayrıca YGS ve LYS şartları da öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini söyleyebilirim. okul seviyesine göre çok ağır geldiği;  şimdiye kadar hazır bilgiye alışan öğrencilerin bir anda araştırmacı bir sisteme alışamamasından kaynaklanan problemler derslerde verimi düşürdüğü; aynı zamanda bu sistemin daha çok öğrenci merkezli hazırlanmasına rağmen,  öğrencilerde araştırma-öğrenme ruhu olmadığı ve bu kadar kısa sürede oluşturulamadığı için öğretmene çok fazla yük bindiği görülmüştür. Bu görüşler doğrultusunda zümre öğretmenlerinin yaptığı çalışma aşağıya çıkarılmıştır.
·           Müfredatlar öğrenci seviyesi, sahip olunan imkanlar, uygulanan YGS ve LYS sistemi, teknolojik şartlar düşünülerek hızlı bir şekilde gözden geçirilmesinde fayda vardır.
·           Bu doğrultuda dokuzuncu sınıflarda Dil ve Anlatım dersleri haftalık dört saate çıkarılmalıdır. Türk Edebiyatı dersinin de haftalık ders saati sayısı dört olmalıdır.  Ya da bazı konular üst sınıflara taşınmalıdır.
·           “Anlatım Biçimleri “ konusunda hâlâ bir tereddüt yaşanmaktadır. Daha önceki programda dört çeşit olarak belirlenen bu konu yeni müfredatta bu dört anlatım biçimine ek olarak “Fantastik, emredici, mizahi…” gibi farklı anlatım biçimleri de eklenmiştir. ÖSYM hangisini soracak, hangisini kabul edecek, tereddütlerimzi var. Bu tereddütler en kısa zamanda giderilmelidir.
·           Çeşitli       terimler           kullanılmaktadır ve bu terimlerin anlamlarında tam bir birliktelik sağlanmamıştır. “Bağdaştırma. Alışılmış bağdaştırma, alışılmamış bağdaştırma, dil ötesi işlev, alıcıyı hareket geçirme, dilin işlevleri, gönderge, gösterge, bağlam” gibi terimlerin anlamların içeren bir çalışma bakanlık tarafında en kısa zamanda yayımlanmalıdır.
·           Edebiyat kitaplarındaki metinler kısaltılmalıdır.
·           Etkinlikler azaltılmalı ve yerel şartlara göre bir ortalama belirlenmelidir.
·           ÖSYM ile MEB arasında hedefler, kazanımlar, uygulamalar ve terimler konusunda ortaklık sağlanmalıdır.
·           Bir an evvel detaylı bir “Öğretmen Kılavuz Kitabı”  hazırlanmalıdır
·           Okul kütüphanelerine “Asya’nın Kandilleri” gibi belgesellerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmelidir. Ayrıca okul kütüphanesine kitap gönderme faaliyeti yeniden başlatılmalıdır. Bu konuda Bakanlık ihale yoluyla daha ucuza kitap alma imkanına sahiptir. Bakanlık bu imkanı kullanma yoluna gitmelidir.
·           Her Anadolu Lisesi’nde “Edebiyat Sınıfları” mutlaka oluşturulmalıdır, Bakanlık bu konuda maddi kaynak ve doküman konusunda katkı sağlamalıdır.
·           Bakanlık tarafından tamamen Anadolu Liselerine yönelik çeşitli etkinlikleri ve dokümanları içeren bir web sitesi kurulmalıdır. Bu web sitelerinde bu okullar arası düzenlenecek şiir, kompozisyon gibi yarışma örnekleri sergilenmelidir.
·           Bütün Anadolu Lisesi Türk Edebiyatı öğretmenlerini kapsayacak şekilde “ Hizmet içi Eğitimden” geçirilmelidir. Bu uygulamanın hem merkezi hem de bölgesel olması sağlanmalıdır.
·           Yaşayan ünlü şair ve yazarların Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Anadolu Lisesi öğrencileriyle panel, sempozyum, konferans gibi bir etkinlikte bir araya getirilmelidir.
·           Dersleri destekleyen görsel materyalin Milli Eğitim Bakanlığı ya da Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün sitesinde (ünite ünite sınıflandırılmış biçimde) yayınlanarak edebiyat öğretmenlerine bu materyalin indirilmesi imkânı sağlanmalıdır.

·           TDK ile ÖSYM sürekli iletişim halinde olduğunu kamuoyuna sık sık duyurmalıdır. Her yıl yeniden yayımlanan imla kılavuzları okul kütüphanelerine yeterli sayıda gönderilmeli ve yapılan değişiklikler ayrı bir bölümde belirtilmelidir.
·           Kendi kültürümüzü yansıtan sinema, müzik, tiyatro, hikâye, roman alanlarında özgün ürünlerin yaygınlaştırılıp benimsetilmesi için CD, VCD gibi araçların okullarca daha kolay elde edilmesi konusunda MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT arasında iş birliği yapılmalıdır.

9. 1. Dönem başarı durumu aşağıdaki gibidir.
       Sınıf
9-A
9-B
9-C
9-D

Türk Edebiyatı
%100
%100
%100
%100

Dil ve Anlatım
%100
%100
%100
%100

      Sınıf
10-A
10-B
10-C
10-D
10-E

Türk Edebiyatı
%100
%100
%100
%100
%100

Dil ve Anlatım
%100
%100
%100
%100
%100

       Sınıf
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E

Türk Edebiyatı
%100
%100
%100
% 100
% 100

Dil ve Anlatım
%100
%100
%100
%100
%100

 Diksiyon ve.Hitabet
-
-
-
%100
-

      Sınıf
12-A
12-B
12-C
12-D
12-E
12-F
Türk Edebiyatı
%100
%100
%100
%100
%100
%100
Dil ve Anlatım
%100
%100
%100
%100
%100
%100
Diksiyon Ve Hitabet
-
-
-
%100
%100
%100
Seçmeli Dil ve Anlatım
-
-
-
%100
%100
%100
Başarıyı artırıcı tedbirler olarak birinci dönem zümresini 5. Maddesindeki kararların aynen uygulanmasına devam edilecektir. Birinci dönemin sınıflara göre başarı durumu istenen seviyededir. Ağırlıklı ortalamaya göre başarını yükseltilmesi için daha fazla gayret edilecektir.
ÖDEVİN ARAŞTIRLMASI
                 20 PUAN
Ödevler KASIM ayını son haftası verilir. NİSAN ayını 3. Haftasında toplanır.
 Ödev kontrolleri öğrencinin
 ÖĞRETMENLE İŞBİRLİĞİ
                15    “
 KAYNAKLARDAN YARARLANMA
                15    “
 TERTİP, DÜZEN
                15    “
hazırlanmasına ve ödev konusunun özeliğine göre sık sık yapılır. Herhangi bir özel durum yoksa ödevlerin kontrolü ARALIK, ŞUBAT ve MART aylarının son haftalarında yapılacaktır.
  İMLA, NOKTALAMA, ANLATIM GÜZELLİĞİ
                 20    “
 ZAMANINDA TESLİM
                 10    “
ÖDEVİN SINIFA, ÖĞRETMENE SUNUŞU
                 25   “
                                                                        TOPLAM :       100   PUAN
10. Mehmet Coşkun; birinci dönemde ortak sınavlarda gösterilen çabaların bu dönemde de devam etmesini istedi. Bunun için de yazılı sınavlardan önce zümre öğretmenlerinin bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmalarına, özellikle ortak sınavların soru ve cevap anahtarlarının hazırlamasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına karar verildi. 
11.  Yıllı ödevler birinci konuları dönemdeki kararlar doğrultusunda belirlendi ve Kasım ayını son haftasında verildi. Nisan ayını üçüncü haftasında toplanacak ve değerlendirildikten sonra sonuç öğrenciye duyurulacaktır. Ödevlerin verilmesinden sonra öğrencinin hangi aşamada olduğu takip edilecektir. Ödevlerin değerlendirilmesi birinci dönem zümresinde belirlenen ölçülere göre olacaktır.
ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:   
                                  

12.Yazılı ve sözlüler konusu tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:

Lise  9 :

   
Türk Edebiyatı dersinde  üç ,  Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,

Lise 10 : (TM,)
Lise 10 : (SAYISAL)
Lise 10 : (DİL)
   Türk Edebiyatı dersinde  üç ,  Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı ,
   Türk Edebiyatı dersinde  üç ,  Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,
   Türk Edebiyatı dersinden üç, Dil ve Anlatım dersinden üç yazılı
Lise 11 : (TM)
Lise 11 : (SAYISAL )
Lise 11 : (DİL)
   Türk Edebiyatı dersinde  üç ,  Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı ,
  Türk Edebiyatı dersinde  üç ,  Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,
  Türk Edebiyatı dersinden üç, Dil ve Anlatım dersinden üç yazılı sınav.
Lise 12 : (SAYISAL)
Lise 12 : (TM )
Lise 12 :  (DİL)
    Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil ve Anlatım dersinde  iki
    Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil ve Anlatım dersinde üç
     Türk Edebiyatı dersinden üç, Dil ve Anlatım dersinden üç yazılı sınav.
 SEÇMELİ Dil ve Anlatım          :
 SEÇMELİ Diksiyon ve Hitabet  :
İki yazılı sınav uygulanacaktır.
Bir yazılı, bir de uygulamalı sınav yapılacaktır.
Yazılı tarihleri yıllık plana alındığı gibi uygulanacaktır.(Tarihler, ortak olanlar, ortak olmayanlar…) YGS ve LYS deneme sınavlarında öğrencilerin başarılı olabilmeleri için azami gayret gösterilecektir.

13.  Günlük planlar birinci dönem zümrede alınan kararlar doğrultusunda  uygulanmaya devam edilecektir. Murat Özcan, günlük planların bir zorunluluk değil bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Derse hazırlıklı girmenin her bakımdan verimli olacağını söyledi. Verilecek bilgilerin, işlenecek konuların, uygulanacak yöntemlerin önceden sınıfın durumuna göre belirlemek öğretmeni ve öğrenciyi rahatlatacağını belirtti. Derslere hazırlıklı girilmesi, kaynaklarla dersin işlenmesi, ön hazırlık yapılıp dersin verilmesi, konunun özelliğine göre yöntem ve tekniklerin belirlenmesi kararlaştırıldı.
14.  Mehmet Coşkun, okulun imkanları dahilinde teknoloji kullanımına önem verilmesi başarıyı arttıracaktır.Birinci dönemde kabul edilen yöntem ve teknikler geliştirilerek uygulanmaya devam edilmelidir. Sekizinci Maddede dile getirilen hususlar çerçevesinde Günümüz edebiyatına damga vurmuş şahsiyetlerin okula getirttirilmesi öğrencideki ilgiyi daha da pekiştirecektir. Değişik ve renkli bir ivme kazanan eğitim daha verimli olacaktır.Günceli yakalamak, güncelden hareketle sonuçlara varmak verilmek istenenlerin hedefe ulaşmasında etkisi büyük olacaktır. Mahmut Hasgül, öğrenciyle kurulan iletişim çok faydalı sonuçlar vermektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlar arasında kurulacak iletişim şekilleri de değişmektedir. Öğrencinin teknolojiyi kullanmasındaki beceriyi fazlasıyla öğretmen yakalamalıdır. Bu da sağlıklı ve samimi bir iletişimin kurulmasını sağlamaktadır.Belirtilen görüşler doğrultusunda hareket edilmesi, öğrencilerle iletişim kurulması , öğrencilerin yapılarına göre-mümkün olduğunca- yöntemler belirlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ilimizde bulunan tarihi mekanların gezilmesi, ilimizdeki okuma mekanlarının tanıtılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yararlanılması da karara bağlandı.
15. Serap Kuzu, öğretmen öğrenci ve veli ilişkilerinin geliştirilmesi amacı ile öğrencilerin durumu hakkında gerekli görüldüğünde görüşmelerin yapılmasına devam edilmelidir.Birinci dönemde bunu olumlu sonuçlarını gördük. Başarısız öğrencilerinin velilerinin okula çağrılmasına rağmen gelmemeleri öğrencinin başarısını düşürmektedir. Bu konuda rehber öğretmen ve okul idaresiyle işbirliğine gidilmeye  de devam edilmelidir. Velinin okula gelmesi halinde başarının artacağı muhakkaktır. Mehmet Yetgin, her veli için çocuğu en kıymetli varlıktır. Başarısızlıklarını anlatmadan önce öğrencinin başarılı olduğu konuları gündeme getirmeli, daha sonra uygun bir dille başarısızlıkları dile getirilmelidir.Hem öğrenci hem de veli açısından güzel sonuçlar verecektir.
Belirtilen görüşler doğrultusunda uygulamalara devam edilecektir Mümkün olduğunca sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ve öğrenci velisi ile temasa geçilecektir.
16. Birinci dönemde alınan kararlar doğrultusunda ilgili öğretmenlerle işbirliği yapılacaktır.Örneğin edebiyat tarihimiz ilgilendiren konularda Tarih ve İnkılap Tarihi öğretmenleriyle, Tasavvuf konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle, Şiirin sanatsal boyutu konularında Müzik ve Resim İş öğretmenleriyle, Türkçemizi güzel ve doğru kullanma, yazımlarda tertip ve düzen konusunda bütün diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.
17.Cemal Demirkol, ne kadar bilgiye sahip olursak olalım önemli olan onu karşımızdakilere ulaştırmaktır. Bunun en kestirme yolu da dersleri daha zevkli hale getirebilme ten geçer. Bunu için daha önce de gündeme getirilmiş bazı öerilerim var. Kabul edilirse faydalı olacağına inanıyorum.
 • Çeşitli filimler, tabi ki edebi eserlerin filme aktarılmış başarılı yapımları olmalıdır. Bu konuda seçici davranılmalıdır.Örneğin “Ateşten Günler, Osmancık, Devlet Ana, Duvardaki Kan, Ölü Ozanlar Derneği gibi…”
 • Sınıf ortamından uzaklaşıp değişik mekanları kullanmak. Konferans salonu, bilgisayar laboratuarı, Tarihi mekanlar gibi…
 • Gazete haberlerinden hikaye yazdırma,
 • Öğrencilere sunum hazırlatma
 • Kelime oyunu oynatma
 • CD,film ,kaset dinlettirerek soru sorma
 • Kısa kısa  hazırlıklı konuşma uygulamaları
 • Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma,
 • Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma,
 • Atasözleri ve deyimleri canlandırma,
 • Karikatür yorumlatma
 • Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma,
 • Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları yapmak,
 • Dramatize çalışmaları,
 • Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma,
 • Günlük öykü bilmece ve yazılara yer verme,
Belirtilen hususların sınıflarda mümkün olduğunca uygulanması kararlaştırıldı.

18. Mahmut Hasgül, okulumuzda bu konularda 5-6 yıldır gayretli ve verimli çalışmaların yapıldığını ifade etti. Aynı çalışmaların birinci dönemde de gerçekleştirildiğini, ikinci dönemde de o çalışmaların devamının faydalı olacağını dile getirdi. Ayrıca Dil ve Anlatım dersleri saatlerini  12. Sınıflarda yeterli olduğunu ek bir etüde ihtiyaç olmayacağını belirtti. Seçmeli Dil ve Anlatım dersini de konulmasıyla zaman probleminin ortadan kalktığını vurguladı. Daha önceki yıllarda da bundan dulayı fazla bir ilginin olmadığını, daha çok haftalık ders sayısı fazla olan derslerde etüt uygulandığını açıkladı.  Diğer zümre öğretmenleri de bu görüşleri benimsedi. İhtiyaç duyulursa zamanı uygun olan arkadaşlarımızın bu uygulamada görev alacakları kararlaştırıldı.
19. Okuma saati etkinliği aynen devam edecektir. Diğer zümre öğretmenlerinin de bu uygulamaya daha etkin bir şekilde katılmaları sağlanacaktır.

20. Birinci dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Mehmet Yetgin ve Serap Kuzu zümreye açıklama yaptılar. 1. Dönem de bu konuda alınan kararlar doğrultusunda 29 Ekim., 10-16 Kasım, 24 Kasım, 27 Aralık tarihleriyle ilgili olarak salon programlarının gerçekleştirildiğini belirttiler. Bu konularda görev alan arkadaşların çabalarını dile getirdiler.Ayrıca 10-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Atatürk Anma  Haftası çerçevesinde Tarih, Resim dersleri öğretmenleriyle işbirliğine gidilmiştir. Konuyla ilgili olarak Cemal Demirkol, idareden çok büyük destek gördüklerini, idarenin bu konudaki gayret ve desteklerinin etkinliğin gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu belirtti. Bilhassa Sayın Müdürümüz Mustafa Bey’in çabalarının ayrı bir şevk verdiğini vurguladı. İl çapında yapılan bu programın başarılı bir şekilde neticelenmesinde öğrencilerimizin gösterdiği özveriyi de hiçbir zaman unutamayacağını ekledi. Murat Özcan, birlik ve beraberlik olduğunda çok güzel faaliyetlerin ortaya çıktığına vurgu yaparak, diğer zümre öğretmenlerinin de aynı gayreti göstermesinin bir sonucu olarak 10 Kasım’ı değerlendirdiğini belirtti. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerde görev almasının onları daha aktif hale getirdiğinden hareketle öğrencilerin bu başarılarının diğer zümre öğretmenleri tarafından da gerek notla, gerekse sözlü taltiflerle ödüllendirilmesini dile getirdi. Bu konuda zümremizin dışında diğer zümrelerden aynı uygulamayı göremediğini sözlerine ekledi. Mahmut Hasgül, Önemli günlerin özelliğini, anafikrini, mesajlarını yansıtan “Duvar Gazetesi, afiş” gibi etkinliklerin ikinci dönemde de devam edeceğini söyledi. Bu konuda birbirimize destek olunması durumunda daha zengin örneklerin ortaya çıkacağını vurguladı.
KARARLAR
a)Görüşmeler sonunda zümre öğretmenlerinin dile getirdiği önerilerin ikinci dönemde aynen uygulanması kararlaştırıldı.
b)Programların gerçekleştirilmesinde birlik içinde hareket edilecektir.
c)Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır,
d)İdare ile sürekli iletişim halinde olunacaktır,
e)Gerçekleştirilecek programların öğrencilerin gelişmesine, kültürel yönden zenginleşmelerine, medeni cesaretlerinin arttırılmasına yardımcı olacaktır,
f)Tarihimizi yansıtan, kültürel değerlerimize katkı sağlayan, insani değerleri ön plana çıkaran etkinliklerin yapılmasına dikkat edilecektir.
g) İkinci dönemde çeşitli konularda bilgi yarışmaları düzenlenecektir.
h) Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de öğrencilerin çeşitli yarışmalara katılmaları teşvik edilecektir.
İkinci dönemda yapılacak etkinliklerin gerçekleştirilmesinde görev dağılımı:
 1
12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ
Mehmet COŞKUN
 2
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
TARİH ZÜMRESİ İLE …
 3
5 NİSAN GAZİ OSMAN PAŞA’YI ANMA
Mahmut HASGÜL21.2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM EDEBİYAT ZÜMRESİ DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ


ÖĞRETMEN


 OKUTACAĞI DERSLER
    
 GİRECEĞİ  SINIFLAR


MEHMET COŞKUN
TÜRK EDEBİYATI
12-A,B,C,(FEN),  11-D (TM)  
DİL VE ANLATIM

12-D(TM),  12-F (YAB. DİL)
MAHMUT HASGÜL
TÜRK EDEBİYATI
10-D (TM )

DİL VE ANLATIM

9-B ,  11-E (DİL ) ,  12-A,B,C (FEN )

DİKSİYON VE HİTABET
12-F (YAB. DİL )


MEHMET YETGİN
TÜRK EDEBİYATI
9-A,   11-A (FEN )

DİL VE ANLATIM

10-A(FEN ),        10-D,E (TM ),      11-D (TM ),    12-E (TM)

    SERAP KUZU
TÜRK EDEBİYATI

9-A,   10-A,B(FEN),   12-D,F(FEN,DİL)

DİL VE ANLATIM

10-B(FEN),     11-A,B,C(FEN)CEMAL DEMİRKOL
TÜRK EDEBİYATI 
                                          
9-C,D    10-C(FEN),    12-E(TM)
DİL VE ANLATIM        

10-C(FEN)
DİKSİYON VE HİTABET
10-D,E(TM)
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
12-D,E(TM)     12-F(DİL)


  MURAT ÖZCAN
TÜRK EDEBİYATI 
       
10-E (TM),    11-B,C (FEN)
DİL VE ANLATIM

9-C,D
DİKSİYON VE HİTABET

11-D (TM)
22. Zümre başkanı Mehmet Coşkun, üyelerin herhangi bir düşüncelerinin, önerilerinin olup olmadığını sordu. Zümre öğretmenleri de gerekenleri dile getirdiklerini belirterek toplantı için teşekkür ettiler.  2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönemini hayırlı ve uğurlu olması dilekleriyle toplantıyı sona erdirildi.
 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:  


 M.COŞKUN                 M. HASGÜL          M. YETGİN          S. KUZU       M. ÖZCAN       C. DEMİRKOL                 

N. BARAN  (Raporlu)                      G. GÜR  (İzinli)                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                       15.02.2010
                                                                                                                                                                   UYGUNDUR                                                                                                                                                                                                     Mustafa ÇAKIR

                                                
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara