7 Şubat 2014 Cuma

2013-2014 türkçe dersi 2.dönem zümre öğretmenler toplantısı

FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO:2
TOPLANTI TARİHİ:  24/02/2014    14.30
TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR: Mehmet Serin, Ahmet Salgar, Metin Alp, Fatih Şahin

1Açılış.
2.Bir önceki zümre kararlarının gözden geçirilerek değerlendirilmesi.
3.1. Dönem öğrenci başarı durumunu değerlendirilmesi,başarısızlığın sebepleri ve başarıyı yükseltmek için yapılacak çalışmalar.
4. Öğrencilerin çalışma ve eğitim  durumları, çevrenin özellikleri incelenerek öğretmen-öğrenci-veli işbirliği.
5. Eğitim öğretim plan ve programlarının uygulanmasındaki güçlükler ve çözümler.
6.Konuların işlenişinde kullanılan yöntem ve teknikler.
7.Proje ve performans görevleri
8.Yazılı sınavlar ve değerlendirme
9.Ders araç gereçlerinin kullanımı.
10.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği.
11.Mesleki gelişmelerin takibi.
12.Dilek ve temenniler-kapanış.
              
AÇILI
1)  Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Serin başkanlığında toplantı başlamıştır. Toplantıda Ahmet Salgar, Metin Alp ve Fatih Şahin hazır bulunmuşlardır. 24.02.2014 tarihinde yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere zümre toplantısına başlandı.
2)   I. Dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağı gözden geçirildi. Birinci dönemde alınan kararlar genel uygulanmıştır. Yıllık planın uygulamasında bazı eksiklerin dışında ortaya bir problem çıkmadığı belirtildi. Başı sınıfların dersleri tatillere denk geldiği için geri kalındığı bazılarında ise ileride olduğu belirtildi.  Üç yazılı yapılmış iki ders içi performans notu ve bir performans ödevi verilmiştir. Öğrencilerin okumalarına ağırlık verilmiştir. Belirli gün ve haftalarla konular ilişkilendirilmiştir.                                                               

3.Sınıflara ait birinci dönem başarı durumları gözden geçirildi. I. Dönemin başarı durumlarının aşağıdaki gibi olduğu görüldü:
6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
A     %74
A    %70
A   %89
B      %72
B    %60
B   %71
C     %78
C    %70
C   %100
D    %82
D    %80
D   %100
TOPLUM:      %77
TOPLAM:  %70
TOPLAM:  %89

Ahmet Salgar, ders notlarından ve öğrencilerin derslerindeki durumlarından yola çıkarak sınıfların ders başarısı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Sınıfların Türkçe dersi  başarı oranının iyi olduğunu belirtti. 8. sınıflar içerisinde Ave D sınıflarında kalan öğrencilerin olmadığını B sınıfında ise diğerlerine oranla başarı yüzdesi düşük ayrıca ayrıca öğrencilerin aldığı notlar da düşüktür. Öğrencilerin çoğu 45-54 arasında not almışlardır.
Metin Alp başarının yakalanmasında öğretmenlerin ekip ruhuyla çalışmalarının önemli katkısı olduğunu belirtti.Yapılan ek çalışmaların,verilen kursların, ders dışında da öğrencilerin takibinin başarıyı artırmada etkisi olduğunu belirtti..
  Derslerimizde öğrencilerin derse aktif olarak katıldığını belirterek , her derste her öğrenciye söz hakkı verildiği, özellikle sınıf içinde ders sunumlarının yapıldığı, verilen ödevlerin çağımızın ihtiyacı ve bireyin gereksinimi olan konulara ağırlık verildiği belirtildi.
Başarıyı arttırmak için başarısız öğrencilerle daha çok ilgilenilmesi, başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve velisiyle görüşülmesi kararlaştırıldı. Bu öğrencilerle etüt çalışması yapılması kararlaştırıldı.

4.Sorunların çözülmesi  başarının arttırılması   için ailelerle işbirliğine gidildiği belirtilerek birinci dönem olduğu gibi ikinci dönemde veli toplantılarının yapılacağı sorunların çözümünde velilerle işbirliğine gidileceği belirtilmiştir.
Ayrıca okul idaresinin kararıyla veli ziyaretlerine gidileceği ve yaşanan olumlu ve olumsuz durumların aile ortamında paylaşılıp daha iyi çözüm yolları bulunacağı belirtildi.

5.Yıllık planda  8.sınıf Türkçe kitabının çok yüzeysel olduğu konuların ve etkinliklerin seviyelerinin düşük olduğu ve çok fazla süre ayrıldığı için yıllık plandan biraz ileride olduğu ayrıca kılavuz kitapta çok fazla yanlışlık olduğu önceki yıldaki kılavuz kitapla karşılaştırdığımızda aynı yanlışların ordada olduğu düzeltilmediği tespit edilmiştir. Ek örneklerle ve etkinliklerle konu daha iyi kavratılmaya çalışılmaktadır. Fatih Şahin 6.sınıfın seviyesi düşük olduğu için biraz geri kalındığını belirterek, eksikliğin kursta telafi edileceği, Metin Alp 7.sınıf Pasifik kitabındaki konuların bazılarının öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu belirterek, bazı konuların öğrencilerin anlayacağı şekilde yüzeysel işlendiğini belirtti.

6. Derslerde kullanılacak metot ve teknikler ile ders araç, gereç ve kaynakları ile ilgili olarak
I. Dönem zümresinin ilgili bölümleri okunarak bu dönem de birinci dönem de olduğu gibi davranılmasına karar verildi. Ayrıca öğrencilerin dil ve ifadelerinin düzelmesi için sık sık öğrencilerin konuşmalarına fırsat verilmesi üzerinde ısrarla duruldu. Bu konuda sadece Türkçe değil bütün ders öğretmenlerine büyük sorumluluk düştüğü hatırlatıldı. Öğrencilerin iyi bir birikim sahibi olabilmeleri için kendilerine kaynak olarak Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü, ansiklopedi, antoloji gibi geniş kapsamlı eserler seçmeye yönlendirilmelerinin gerekliliği üzerinde duruldu. Ancak öğrencilerin durumları dikkate alındığında bunun uygulanmasında sıkıntılar çıkabileceği göz önünde tutuldu.
Çağdaş yöntem ve teknikler öğrencilerin yapılandırıcı yaklaşıma göre sekiz zeka kuramına göre ders işlenildiğini belirten A.Salgar bazı konların müzik eşliğinde işlendiğini söyledi.

7.Performans ve proje konuları  belirlenerek ekte konulmuştur.
  Performans görevinin 1.dönem olduğu gibi bu dönemde bir tane verileceği belirtildi.
Birinci ve ikinci  Performans Görevi Takvimi:
Görevin verilme zamanı: Şubat ayının 3.haftası
Görevin teslim zamanı:    mayıs ayının ilk haftası

Proje Görev Takvimi:
Görevin verilme zamanı: Şubat  ayının üçüncü haftası
Görevin teslim zamanı:   Mayıs   ayının ikinci haftası  PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER
PUAN
Zamanında görevini yapma alışkanlığı kazanma      
10
Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama
10
Türkçeyi iyi ve etkili kullanma
10
Kompozisyon
10
Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik)
10
Yazım ve noktalamaya uyum
10
Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma
10
Konu kapsamının yeterliği
10
Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı
10
Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk
10
TOPLAM
100
                               

              

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ


         DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
Puan
Proje Hazırlama Süreci
1.
Projenin amacını belirleme
5
2.
Projeye uygun çalışma planı yapma
5
3.
İhtiyaçları belirleme
5
4.
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
5
5.
Projeyi plana göre gerçekleştirme
5
Projenin İçeriği                                                                                                                                    
1.
Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma
5
2.
Bilgilerin doğruluğu
10
3.
Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı
10
4.
Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
10
5.
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
10
Projenin Sunumu                                                                                                                               
   1.
Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma
5
2.
Sorulara cevap verebilme
5
3.
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
5
4.
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
5
5.
Verilen sürede sunuyu yapma
5
6.
Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma
5
                                                                                                                          

                                                                                                                    TOPLAM
100

Sınıflar
Proje ödevi
Performans
Görevleri
Ders ya da Etkinliklere
Katılım Değerlendir.
YAZILI YOKLAMA SAYISI
Yazılı yoklamanın Tarihi, Türü, Ortak Yapılan Sınavlar
6-7-8
İsteyen öğrencilere 1 öğretim yılında 1 Proje ödevi verilecek.
Her Dönem
1
Her Dönem
2

Her Dönem
3
Mart: 3. Haf. 1. Yazılı
Nisan :4. Haf. 2. 3.Yazılı,Mayıs:4. Yazılı
20-25 soruluk test(ORTAK)


8.Ölçme ve değerlendirme hakkında I. Dönem zümresinden ilgili bölüm okunarak bu dönemde aynı yolun izleneceği belirtildi. Öğrencilerin girecekleri sınavlara alıştırmak amacıyla sınavlarda test tekniğine de yer verilmesi üzerinde duruldu. Buna göre I. dönemde olduğu gibi II. dönemde de 3 yazılı yoklama yapılacak ve ders içi performan notu öğrencinin sınıftaki durumuna göre verilecektir. Notlar puan üzerinden verilecek, ortalaması alındıktan sonra nota çevrilecek. Yazılılar yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi yapılacak. 3. Yazılı ortak olacak ve test olarak yapılalacak 7. Ve 8. Sınıflarda SBS olduğunda test sorularına bu dönemde ağırlık verilecek.

9.Derslerde ders kitabının kullanıldığı derslerdeki etkinliklere ek olarak pekiştirici etkinlikler verildiği belirtildi. Ayrıca öğrencileri sınavlara hazırlamak için müfredata uygun yayınların testlerinin takip edildiği belirtildi. Okulumuzda artık derslik sistemine geçildiğinden sınıfların dikkat çekici şekilde donatılması Türkçenin önemini kavratan yazıların afişlerin asılması dersin daha da çok sevdirilmesi  için gerekenlerin yapılacağı kararlaştırıldı. Okumaya ağırlık verileceği ve öğrencilere şiir ezberlettirilmesi üzerinde durulacak.

10.Doğa ve evren temasında çevreyi bilinçlendirmek için Fen ve Teknoloji öğretmeniyle işbirliğine gidilerek broşür hazırlanacak..Atatürkçülük konularının işlenmesinde sosyal bilgiler öğretmeniyle işbirliğine gidilecek.
11.Türkçe öğretmenlerinin Kitap okuma konusunda her zaman örnek olması gerektiği belirtilerek yeni yayınlanmış eserlerin okunması gerektiği belirtildi, haftalık edebi dergilerin takip edildiği belirtildi.
12.İyi bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

           


              TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR:
  1. Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığını kazandırıcı çalışmalar yapılacak,
  2. Öğrencilere sanatsal bir zevk kazandırmak amacıyla güzel şiir ve öykü çalışmaları okutulacak bunları birbirleriyle paylaşmaları sağlanacak,
  3. Öğrencilere şiir, öykü yazma gibi sanat yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalara da ağırlık verilecek.
  4. I. dönemde olduğu gibi II. dönemde de 3 yazılı yoklama yapılacak.
  5. İlgi çekici ve öğrenciyi ders motive edici proje ve performans ödevlerine yer verilecek.
  6. Atatürkçülük konularının uygulanmasında Sosyal Bilgiler öğretmeniyle işbirliğine gidilecek.Doğa ve evren temasında Fen ve tekn. Öğretmeniyle işbirliğine gidilecek
  7. Öğrenci-veli- öğretmen ilişkisi için öğretmen ve idare olarak gerekenler yapılacaktır.
  8. Öğrencilerin derste aktif duruma geçirecek nitelikte çalışmalara sıklıkla yer verilecek.
  9. Başarısız öğrencilerin başarılarının artırılması için çeşitli çalışmalara yer verilecek.
10. Birinci dönem olduğu gibi ikinci dönemde bir performans ödevi verilecek.
11.Mesleki gelişmeler takip edilecek.

13. öğrencileri motive  etmek için  gerekli çalışmalar yapılacak.
14.Konulara ek olarak ek etkinlikler yapılacak.Konu sonlarında değerlendirme testleri yapılacak.

12.Etkinlikleri pekiştirici ek çalışmalar verilecek.
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara