7 Şubat 2014 Cuma

2013-2014 Ortaokul Hz.Muhammed'in Hayatı 2.dönem zümre toplantı tutanağı

……………………………………İMAM HATİP ORTAOKULU
2013 - 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ II. DÖNEM (ÖĞRETİM YILI ORTASI)
 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No
: 2
Toplantının Öğretim Yılı
: 2013 – 2014
Toplantının Dönemi
: II. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 13.02.2014 Saat: 12.30 -  Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

: …………….…… ( Müdür Yrd / Branş Öğretmeni)

Toplantıya Katılanlar
: …………….. , ………..… (Ders Öğretmenleri)
                                              

GÜNDEM MADDELERİ
1.      Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
2.      1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
3.      Türk  Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti.
4.      MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2012 Tarih ve 69 sayılı Kurul Kararı’nın Okunması.
5.      Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi (5 – 8.Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.
6.      Hz. Muhammed’in Hayatı Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi
7.      2013 -2014 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
8.      Birinci dönemde hangi konuların ilendiğine dair kısa bir değerlendirme
9.      İkinci Dönemde Başarıyı Artırmak için Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi ve Tespiti.
10.  Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Metotların Belirlenmesi.
11.    Proje-Performans Değerlendirme Ölçeğinin İncelenmesi
12.    Çalışma takvimine göre II. Dönem Okulun açık olduğu günlerin tesbit edilmesi.
13.    Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti
14.    Öğrencilerin Sosyal, Kültürel Faaliyetlere Katılımını Sağlayacak Etkinlikler Planlanması.
15.  Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliği İçerisinde Çalışılması.
16.   Dilek, Temenniler ve Kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.Açılış, yoklama ve yazman seçimi:
Toplantı zümre başkanı ………………………………………………………..tarafından başarı dilekleriyle açıldı.
Yapılan yoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
Yazman olarak ise ………………………….………………………..seçildi.

2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:
Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı ………..…………………………………..tarafından okunarak açıklandı.
           Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
 Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
          1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
          2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
          3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
          Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.
               Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
                Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,  öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

     3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:
     İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
a - Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;
b - Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak
c - Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu ders öğretmeni ……………………………………..………………tarafından okundu.

4- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2012 Tarih ve 69 sayılı Kurul Kararı’nın Okunması.

           Zümre Başkanı …………………………………………………………tarafından ilgili Kurul Kararı okundu. Bu Karar şöyledir:
“Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.06.2012 tarihli ve 9596 sayılı yazısı eki “İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin ekli örneğine göre kabulü ve 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren  birinci ve beşinci sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulanması,Kurulumuzun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile kabul edilen  “İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinin  2013-2014  Eğitim ve  Öğretim Yılından itibaren  birinci ve beşinci sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı.”

5-        Ortaokul – İmam Hatip Ortaokulu Hz.Muhammed’in Hayatı  (5 – 8 .Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.
Talim ve Terbiye Kurulunun İnternet Sitesinden indirilen öğretim programı zümre başkanı …………………………….tarafından zümre öğretmenlerine özet bir şekilde anlatıldı.

6-        Hz.Muhammed’in Hayatı Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi
   Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi programıyla öğrencilerin;
• Hz. Muhammed’in hayatını ana temalarıyla tanımaları,
• İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed’e olan ihtiyacı fark etmeleri,
• Hz. Muhammed’in islamı yaşamada örnek olduğunu kavramaları,
• Hz.Muhammed’in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

7-  2012 -2013 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başarı Açısından Değerlendirilmesi
Ders öğretmeni …………………………… 1. Döneminin genel bir değerlendirilmesini yaptı. Sınıfların genelinde başarı seviyesinin yüksek olduğunu belirtti.
            I. Dönem sınıf şube başarı oranlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu belirtti.

Şube
Mevcut
Başarılı Öğrenci
Başarısız Öğrenci
Başarı(%)
5-A
5-B
5-C
5-D
5-E


8-   Birinci dönemde hangi konuların ilendiğine dair kısa bir değerlendirme

            Bu konuda söz alan ders öğretmeni………………………………………..genel olarak ilk dönem konularında nelerin üzerinde durulduğuna değindi ve şöyle devam etti:
Hz. Muhammed ‘in hayatını genel hatları ile ele alan birinci ünite işlenirken doğduğu çevrenin fiziki ve sosyal yapısı üzerinde duruldu. Öğrencilerin bu konuda kendi çevreleri ile karşılaştırdıklarında değişik bir kültür ortamını algılamakta zorlandıkları gözlendi. Farklılıkların kavranması görsel materyallerle (sunu, video, resim, vb.) desteklenerek aşıldı. Hz. Muhammed ‘in çocukluk ve gençlik yıllarını nasıl geçirdiğine değinildi. 
Hz. Muhammed ‘ e peygamberlik verilişi ve Mekke dönemi anlatılırken kitabın eksik kaldığı noktalarda hadis kaynaklarına ve Kuran ı Kerim meallerine başvuruldu. Medine döneminde Hz. Muhammed ‘in özellikle sosyal barışı sağlamak adına yaptıkları üzerinde duruldu ve vefatına kadar geçen dönem genel olarak hatırlatıldı.
İkinci ünitede hayatın içinde, yaşayan bir peygamberin beden, kıyafet ve çevre temizliği hususunda dikkat ettiği noktalar vurgulandı. Temizlik anlatılırken aynı zamanda günlük hayatla ilişkilendirildi.
 Hz. Muhammed ‘in Misvak kullanımından yola çıkılarak ağız ve diş sağlığı için diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldı. Beden temizliği için saç bakımı, tırnak kesimi, el yüz yıkama vb. uygulamaların önemi üzerinde duruldu.
Hadislerden yararlanarak Hz. Muhammed’in çevreye verdiği önemin anlaşılması ve örnek alınması için çalışmalar yapıldı. Çevreye zarar veren atık malzemelerin değerlendirilmesi açısından geri dönüşüm kutuları oluşturuldu. Temizliğin ibadetler için de gerekliliğinin farkına varıldı ve İslam dinindeki önemi Hz Muhammed’in yaşayışı örnek gösterilerek benimsetildi.
Hz. Muhammed’in ahlakının peygamber olmadan önce de sonrasında da örnek alınacak güzellikte ilkeler olduğu kavratıldı. Tevazu hoşgörü güvenilirlik doğruluk merhamet gibi değerlerden oluşan kişilik özellikleri, kendi hayatımıza yansıtabilmemiz için örnek gösterildi. Ahlaki değerlerin davranış haline dönüşmesi için öğrencilere görevler verildi.
Zümre başkanı ders öğretmenlerine teşekkür ederek, aynı özverinin II. Dönemde de devam etmesini diledi.
9-2.Dönemde Başarıyı Artırmak için Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi ve tesbiti
Öğrenci başarısını  artırıcı  ve başarısızlığını giderici  hususlardaki tedbirler konusunda, zümre    başkanı…………………………………….öğrencilerimize ders çalışma tekniklerinin öğretilmesinin gerektiğini, öğrencilerimizin sorunlarını çözücü yaklaşımların başarıyı arttırıcı etkenler olduğunu belirti.
Ders Öğretmeni …………………………….öğrencilerin hem yaşları gereği hem de havaların ısınması nedeniyle çok hareketli bir döneme gireceklerini davranışlarında farklılıklar olabileceğinden daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Özellikle sıcak havalarda öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinliklere önem verilmesini; hoşlanmadıkları etkinliklerde ısrarcı olunmaması gerektiği belirtti. Ayrıca Okul ve aile iş birliğinin başarıyı artırma açısından önemi üzerinde duruldu.
Ders öğretmeni ………………………………………….. Dersler öğrenci merkezli olarak, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak ve mümkün olduğunca görsel ve teknolojik materyaller kullanılarak işlenmelidir dedi. Projeksiyon sınıfı ve kütüphane aktif olarak kullanılmalıdır dedi ve konuların sunum olarak projeksiyon sınıfında işlenmesi gerektiğini belirtti.
Zümre başkanı …………………. . Dönem içinde her öğrenciye en az bir performans görevi verilmesini, Projenin 1. zümre kararında olduğu gibi yıllık olarak verilmesini ve nisan ayında toplanıp değerlendirilmesinin gerektiğini hatırlattı.
Performans ve projelerde öğrencilere dönüt verilmesinin öneminden bahsetti. Projelerde yeni bir ürün(fikir) ortaya koyma, performans görevlerinde ise bir fikri bir çalışmaya uygulama ölçütleri; ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulması gerekenlerden olduğunu ifade etti. Derslerde yıllık planlara paralel gidilmesi gerektiği hususunda hatırlatmada bulundu.
Ders öğretmeni…………………………..ödevlerin öğrenciye bilgi ve birikim kazandıracak konulardan titizlikle seçileceğini, ödevlerin zamanlı olarak verilip takibi yapılarak zamanı geldiğinde toplanıp değerlendirileceğini ifade etti.
Ayrıca bu dönem sınıflar arasında Bilgi Kültür Yarışmasının düzenlenmesinin sınıflar arası rekabeti kızıştırabileceğini ve bununda öğrencilerin başarılarına yansıyabileceğini söyledi. Öğrencilerin yılsonuna kadar hazırladıkları proje ve performans çalışmalarının Proje ve Performans Sergisinde sergilenmesine karar verildi.
10.Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Metotların Belirlenmesi.
Derslerde  uygulanacak  yöntem  ve  teknikler  konusunda zümre başkanı ……………………….derse  hazırlıklı  gelmenin  öneminin üzerinde durdu. Konuların güncel yaşamla ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ders öğretmeni ……………………………….., öğrencilerin öğretmeniyle karşılıklı rahat konuşmasına imkan vererek özen gerektiren bir iletişim dili benimsenmesi  gerektiğini ifade etti.
Derslerin işlenişinde konunun ve öğrencilerin özelliğine bağlı olarak;  anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi,  öyküleme, problem çözme, beyin fırtınası, drama, tümevarım, tümdengelim, analiz metot ve tekniklerinin, özellikle de aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiği sonucuna varıldı.11.       Proje-Performans Değerlendirme Ölçeğinin İncelenmesi
Arapca_ilkogretim_programi_28
12.       Çalışma takvimine göre II. Dönem Okulun açık olduğu günlerin tesbit edilmesi.

Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günler aşağıdaki şekilde tespit edildi:

AYLAR
HAFTA SAYISI
GÜN SAYISI
Şubat
3 Hafta
14
Mart
4 Hafta
21
Nisan
4 Hafta
20 (23-24 Nisan Tatil)
Mayıs
5 Hafta
21 (1-20 Mayıs Tatil)
Haziran
2 Hafta
10
TOPLAM
18 Hafta
86


13.       Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti
              Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca İlköğretim kurumları yönetmenliğinden okunarak açıklandı.
              Yazılı sınavların test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabilmesi, her iki kanaat döneminde 3. sınavların tüm sınıflarda ortak yapılması kararlaştırıldı.
Buna göre II. Kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 2 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 5 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

Yazılı Sınav Zamanları
2. DÖNEM
Nisan 1. Hafta       ( 01–05 Nisan 2014 )
Mayıs  4. Hafta      ( 20– 24 Mayıs 2014 )14.Öğrencilerin Sosyal, Kültürel faaliyetlere Katılımını Sağlayacak Etkinlikler Planlanlaması
Öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamak için çalışmalar yapılmasına karar verildi.
Bu doğrultuda mili ve manevi değerlerimizin yaşandığı günlere dikkat çekilmesi gerektiği belirtildi. Çevremizde bulunan ibadet yerleri, huzurevi, şehitlik gibi öğrencilerde olumlu etkiler bırakabilecek yerlerin gezilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca dini bayram, gün ve gecelere paralel olarak sınıf ve okul bünyesinde öğrenciler arasında saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirecek çeşitli sosyal etkinliklerin (Tebrik, kutlama, pano oluşturma, ikram vb.) yapılmasına karar verildi. Ders Öğretmeni …………………..…………..yapılacak olan bu sosyal çalışmaların öğrenciler üzerinde olumlu izler bırakacağını ifade etti.

15.Dilek, Temenniler ve Kapanış
Zümre başkanı ………………………………..başarılı ve verimli bir eğitim öğretim dönemi olması temennisinde bulundu. Teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.


TOPLANTI KARARLARI
1- Zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesi kararlaştırıldı.
                  2- Talim ve Terbiye Kurulu'nun 25.06.2012 Tarih ve 69 Sayılı Kurul Kararı İle Kabul Edilen Öğretim Programına uygun olarak hazırlanan yıllık planın 1.Dönem işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, 2.Dönem de aynı planın uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.
3- Dersler işlenirken Atatürk İlke ve İnkılâplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı
4- Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi kararlaştırıldı. .
            5- Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, dergi, resim ve fotoğraf gibi materyallerin sınıfa getirilmesi ve bilgisayar ile projeksiyondan yararlanmasına ağırlık verilmesi; Öğrenciler için dersi daha ilginç hale getirecek somut ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması kararlaştırıldı.
6- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile sınıf defterleri arasında birlik sağlanması kararlaştırıldı.
5-    Öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamak için çalışmalar yapılmasına karar verildi.
6-    Mili ve manevi değerlerimizin yaşandığı günlere dikkat çekilmesi gerektiği belirtildi. Çevremizde bulunan ibadet yerleri, huzurevi, şehitlik gibi öğrencilerde olumlu etkiler bırakabilecek yerlerin gezilmesi kararlaştırıldı.
7-    Ayrıca dini bayram, gün ve gecelere paralel olarak sınıf ve okul bünyesinde öğrenciler arasında saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirecek çeşitli sosyal etkinliklerin (Tebrik, kutlama, pano oluşturma, ikram vb.) yapılmasına karar verildi.
8-        Derslerin işlenişinde konunun ve öğrencilerin özelliğine bağlı olarak;  anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi,  öyküleme, problem çözme, beyin fırtınası, drama, tümevarım, tümdengelim, analiz metot ve tekniklerinin, özellikle de aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması gerektiği sonucuna varıldı.
9-        Sınıflar arasında Bilgi Kültür Yarışmasının düzenlenmesinin sınıflar arası rekabeti kızıştırabileceğini ve bununda öğrencilerin başarılarına yansıyabileceğini söyledi.
12- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.
             13-Kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 2 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 5 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırıldı.
                    14-  İkinci Dönem Yazılarının; 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (1-5 Nisan 2013), 2. Yazılının ise Mayıs 4. Hafta (20-24 Mayıs 2013) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
15- 2. Kanaat Döneminde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi; 1.Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Mayıs 2013 günü teslim etmesi kararlaştırıldı.


…..……………………………………..
Zümre Başkanı                                                                                  Ders Öğretmeni

UYGUNDUR
….  / 02 / 2014
……………………………..
Okul Müdürü


İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara