3 Eylül 2014 Çarşamba

Lise kimya sene başı zümre toplantı tutanağı

 
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HUZURKENT DANYAL UYSAL ÇP LİSESİ
                             KİMYA DERSİ SENEBAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
ÖĞRETİM YILI    :   2013-2014
TARİH                    :  19.09.2013
TOPLANTI YERİ  :  Öğretmenler Odası
TOPLANTI NO      :  1
TOPLANTIYA KATILANLAR: Harun ÜNLÜ, Mehmet AKKAYA (Okul Müdür Yardımcısı)

GÜNDEM MADDELERİ
         1) Açılış ve yoklama.
         2)Bir önceki toplantıya ait kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
         3)Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
         4)Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
         5) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
         6) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
         7)Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,
         8)Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
         9)Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
         10)Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
         11) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
         12)Sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
         13)Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının tespiti,
         14)Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1)Açılış ve yoklama
Toplantıya başkanlık eden Mehmet AKKAYA; “yeni eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını dilerim. Zümreler,bilgilerin hatırlanması,bütün sınıflarda öğretim birliğinin sağlanmasına ve zümreler arası irtibat ve bilgi alış verişinin sağlanmasına vesiledir” diyerek toplantıyı açtı.

2)Bir önceki toplantıya ait kararlar Bir önceki toplantıda  alınan kararlardan çevreye yapılacak geziler bu yıl yapılacaktır. Cam fabrikası, boya imalatı ve temizlik maddeleri imalatı yapan fabrikalar vs. ziyaret edilmeye çalışılacak.

3) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat
Türk Mili Eğitiminin Genel Amaçları zümre öğretmeni Harun ÜNLÜ tarafından okundu.
Genel Amaçlar;
1.Türk devrim ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek
2.Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan, haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3.İlgi, istidat ve yeteneklerini geliştirerek bilgi, beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkeleri Harun ÜNLÜ tarafından okundu.       
Temel İlkeler;
1.Genellik ve Eşitlik
2.Ferdi ve Toplum İhtiyaçları
3.Yöneltme
4.Eğitim Hakkı
5.Fırsat  Eşitliği
6.Süreklilik
7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
8.Demokrasi Eğitimi
9.Laiklik
10.Bilimsellik
11.Planlılık
12.Karma Eğitim
13.Okul ve Ailenin İşbirliği
14.Her yerde Eğitim
Bu amaç ve ilkeler günlük ve yıllık planlara konuların özelliğine göre dağıtılarak işlenecektir.
Ortaöğretim kurumlar yönetmeliği 2623 sayılı tebliğler dergisinde yayınandı.
   İlkeler
         MADDE 5 – (1) Genel ortaöğretimde;
         a) Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirir.
            b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir
c) Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır.
         ç) Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi sağlanır.
         d) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır.
         e) Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapılır.
         f) Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır.
         g) Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iş birliği yapılır.
         ğ) Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik gelişmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iş birliği yapılır.
      h) Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düşünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayışın geliştirilmesi sağlanır.
         ı) Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ilişkilerinde; gönüllülük, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve görgü kurallarına uygun davranışların ön planda tutulması sağlanır.
         i) Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, başarı teşvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. Başarısızlık nedenleri araştırılarak giderilmesi sağlanır.
         j) Yetki ve sorumlulukların paylaşımında, iletişim kanalları açık tutulur.
         k) Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili gelişme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır.
         l) Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teşvik edilir.
         m) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel ilke, yöntem ve tekniklere göre gerekli önlemler alınır.
         n) Öğrencilerin gelişim ve sağlıklarını tehdit eden şiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı gibi çeşitli psiko-sosyal bozukluklar ve risklere karşı temel önleme çalışmalarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır.
         o) Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve insanlığın bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları sağlanır.
Ortaöğretimin amaçları
         MADDE 10 – (1) Ortaöğretimin amacı;
         a) Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür kazandırılmasını,
         b) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yükseköğretime hazırlanmasını
         sağlamaktır.
Rehberlik ve psikolojik danışma
         MADDE 17 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi oluşturulur. Bu hizmetlerin yürütülmesi için uygun ortam sağlanır ve gerekli araç ve gereç kullanıma hazır hâle getirilir.
         (2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Zararlı alışkanlıklardan korunma
         MADDE 18 – (1) Okul veya kurumlarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması ile ilgili olarak zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında okul merkezli temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda, öğretmen, veli, üniversite, kolluk kuvvetleri ve çevre ile iş birliği yapılarak okul veya kurum yönetimince gerekli önlemler alınır.
Sosyal etkinlikler
         MADDE 19 – (1) Öğrencilerde; ders programlarıyla birlikte özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirecek, yeni ilgi alanları oluşturacak, bireysel yetenek ve beceriler kazandıracak, katılımcı ve demokratik eğitim ortamını destekleyici, okul veya kurum içi ya da kurumlar arası bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları için gerekli tedbirler alınır.
         (2) Okul veya kurumlardaki sosyal etkinlikler, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Kurum ve çevre ilişkileri
         MADDE 20 – (1) Eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğrenci merkezli okul anlayışı ön planda tutulur ve okul veya kurum, aile ve çevre ilişkilerine önem verilir.
         (2) Okul veya kurum yöneticileri, okul veya kurumla faaliyetlerini tanıtır, öğretmen, öğrenci, veli ve kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirir ve okulun amaçlarının gerçekleşmesi için yönlendirir.
            (3) Yönetici, öğretmen ve diğer personel; okul veya kurum, aile ve çevre ilişkilerinde tutarlı, duyarlı, ölçülü, sevgi ve saygıya dayalı bir anlayış sergiler
Kimya dersinin genel amaçları
Bu öğretim programı, ortaöğretim sürecinde Türk vatandaşlarında,
1. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal,ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi;
2. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı;
3. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme-kavrama arzusu, kendine,çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı;amaçlar.
            4) Atatürkçülükle ilgili konular
Zümre öğretmeni Harun ÜNLÜ; “ Kimya dersi ile ilgili Atatürkçülük konuları 2104 nolu tebliğler dergisinde bulunmaktadır. Bu konular;

a.       Atatürk’ün “ Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur” özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.
b.      Yine Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.
c.       Atatürk’ün bilim ve fende, fennin uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki “Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır” şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.
d.       Atatürk zamanında kurulan fabrikalar ve fen kuruluşlarının O’nun fen ve tekniğe dayanan sanayiye verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.
e.       Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk’ün fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne dolaylıda olsa bu gücün dayandığı fen ve tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.
f.       Osmanlılar zamanında kullanılması güç olan arşın, dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır pratik metrik sistemin gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk’ün emirleri ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.
g.      Fizik, kimya ve biyoloji derslerinin ve fen bilimleri ve matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin Atatürk’ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir.

Yıllık planlarda yeri geldikçe veya önemli gün ve haftalarda bu konuları anlatmalıyız. Yıllık planlara hedef ve davranışlarımızı yazmalıyız.

5) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi için ortaöğretim kimya programında kimya eğitiminden umulan çıktılar dört ana grupta mütalâa edilmiştir:
Kimya İçerik Kazanımları, işlenen odak konu ekseninde, o konudan ve doğrudan edinilmesi beklenen, bilgi, kavrama, bilgiyi uygulama, analiz ve sentez düzeyinde kazanımlardır. Bu kazanımlar, kimya dersi içeriğini belirleyen, ana yol göstericiler gibi düşünülmelidir. Kazanım içeriğinin çok farklı derinliklerde düşünülebileceği hallerde, o kazanımla ilgili açıklama ve sınırlamalar da kazanımlar çizelgesinde yer almaktadır. Kazanım metninde adı geçmeyen bir kavram, kazanımın açık ve anlaşılır düzeyde işlenmesi için gerekli ise, o kavram veya bilgi de kazanımın bir parçası olarak düşünülebilir. Ancak, bu esneklik, herkesin kendi açısından önemli gördüğü konuları kimya öğretiminin merkezine koyması anlamına gelecek tarzda algılanmamalı, ders işleme senaryolarında ve kitaplarda, belli konularda aşırı zaman kaybı ve ayrıntıdan kaçınılmalıdır. Kimya içerik kazanımları, genel olarak, yazılı ve sözlü sınavlarla ölçülebilir kazanımlardır. Özellikle ülke çapında yapılan seçme sınavlarının, içerik kazanımları temelinde hazırlanacağı varsayılmıştır. Aynı kazanım için, farklı öğretmen veya kitap yazarı tarafından ortaya konulacak işleniş tarz ve derinliğinin, içerik kazanımları temelinde düzenlenmiş sınavlar için bir sorun olmayacağı düşünülmüştür.
Bilimsel Süreç Becerileri (BSB), kimya biliminin kavram, ilke, betim ve problem çözme örgüsü içinde, tek tek örnekler üzerinden öğrencilerin, kendi zihinsel ve psikomotor koordinasyonlarıyla oluşturmaları beklenen düşünme, gözlemleme, kestirme (sınırlı veriye ve/veya işleme dayalı tahmin), ölçme, yorumlama, sunma ve irdeleme yetilerini ifade eden önermelerdir. Bu kazanımlar, kimya eğitiminin bütünü içinde gelişecek kazanımlar olup sınıf içi her bir etkinlikle bunlar arasında bire bir ilişki mümkün değildir. Başka bir deyişle, kimya içerik kazanımlarının her biri, bilimsel süreç becerilerine az veya çok katkıda bulunur. Sonuç olarak, içerik kazanımlarıyla bilimsel süreç becerileri arasında tekil ilişkiler kurmak veya aramak gereksizdir.
Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi Kazanımları (KTTÇ), kimya eğitiminin farklı yönlerinin birleşerek ortaya çıkaracağı varsayılan, kimyanın hayata, hayatın da kimyaya etkisi, kimyasal faaliyetler sonucu çevrede ortaya çıkan etkiler, bu etkilerin yine kimya kullanılarak azaltımı, gündelik hayata girmiş kimyasalların kullanım ve işlev bilinci gibi hususlara ilişkin, çoğu zaman dolaylı, odak konular işlenirken özel olarak vurgulanmayıp genel kimya kültürü ile ortaya çıkması öngörülen kazanımlardır. Bu kazanımların her biri için, işlenen konular içinde belli bir yer bulunamayabilir; fakat öğrencinin edineceği genel kimya kültürünün, bu kazanımları da getireceği düşünülmelidir.
İletişim, Tutum ve Değer Becerileri (İTD), tek başına kimya eğitimi ile ilgili olmayıp, bütün alanlardaki eğitim gayretlerinin ortak ürünleri olması beklenen, özgüven, tolerans, saygı, aile/millet/vatan sevgisi gibi sosyal tutum ve değerlerle kendini ifade, birlikte yaşama iradesi, düşünce ve hislerini paylaşma arzusu gibi iletişime gönüllülük anlamı taşıyan olumlu eğilimlerdir. Kimya içerik kazanımları, metinler, sınıf içi etkinlikler ve eğitim araç-gereçleri için belirleyici olan, bir bakıma programın özü sayılabilir kazanımlardır. Ünitelerden her biri için, konu başlıkları önerilmiş, “Kimya İçerik  Kazanımları ” yanında, her kazanımın içerik belirleyiciliğini netleştiren “Konunun İşleniş Derinliği/Etkinlik Örnekleri” ve “Açıklamalar” sütunlarıyla eğitim öğretime nelerin dâhil edileceği ve nelerin dışarıda tutulacağı belirtilmiştir.
PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM KAZANIMLARI
1. Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)
1. Kimyada kullanılan kodlama sistemini tanır; bu sistemi ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır.
2. Gözlem ve deneyin evreni doğru yorumlamadaki önemini kavrar.
3. Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder.
4. Gözlem ve deneyde kullanılan araç-gereç, alet ve cihazları tanır.
5. Deney yapabilme becerisi kazanır; hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır.
6. Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder.
7. Teori ve modelleri, fiziksel olayları betimlemede ve tahmin etmede kullanır.
8. Deney sonuçlarını çizelge ve grafikle ifade eder; çizelge ve grafikleri yorumlar.
9. Bilimsel bilgiler arasında nitel ve nicel ayırımı yapar ve ikisi arasındaki farkın önemini kavrar.
10. Deneysel çalışma sırasında güvenlik kurallarına uyar.
11. Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar.
2. Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları (KTTÇ)
1. Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.
2. Kimyanın sosyal, ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır.
3. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerine örnekler verir.
4. Bilim ve teknoloji üzerine çalışma yapmanın önemini sorgular.
5. Kimyanın sosyal ve ekonomik alanlara uygulanabilirliğini irdeler.
6. Toplumsal yaşamında kimyanın uygulamalarını fark eder.
7. Kimyadaki gelişmelerin ekonomik, sosyal, politik ve moral değerlere etkisini yorumlar.
8. Dünyayı yorumlamada bilimsel yaklaşımın ve sorgulayıcı düşünmenin önemini kavrar.
9. Bilimsel gelişmelerin toplumsal ve sosyal maliyetini irdeler.
10. Kimya ile ilgili problemlerin çözümünde ve fiziksel olayları açıklamada öğrendiklerini kullanır.
3. İletişim, Tutum ve Değer Kazanımları (İTD)
1. İş birliği yaparak çalışmaya gönüllüdür.
2. Sükûnetle dinler, kendini ifade eder, genel kabul görür temellere dayanarak talep ve iddia öne sürer.
3. Evreni ve hayatı anlamada bilimin yol göstericiliğini özümser; bilimin öncelik aldığı durumları, demokrasinin öncelik aldığı durumlardan ayırt eder.
4. Öğrenmek için ödül beklemez; öğrenmenin kendisini bir ödül sayar ve ömür boyu öğrenmeye isteklidir.
5. Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır.
6. Bilmediği maddelerle iştigal ederken dikkatlidir.
7. Bilime ve onun bir parçası olan kimyaya ilgi duyar.
Zümre başkanı Mehmet AKKAYA; sınıfların ve öğrencilerin seviyeleri farklı olabilir her sınıfı ve öğrenciyi eşit düşünmek başarıyı olumsuz yönde etkiler. Derslerin işlenme şekli ve kullanılan yöntemler başarıyı etkiler. Bu yüzden dersine girdiğimiz sınıfın;
  • Kavrama düzeyini,
  • Hazır bulunuşluk düzeyini iyi tespit etmeliyiz ve öğrencilerin anlayabileceği düzeyde ders anlatmalıyız.
Konuyla ilgili söz alan Harun ÜNLÜ ; her öğrencinin kavrama potansiyeli aynı değildir. Başarısız ya da zayıf olan öğrencilerle biraz daha yakından ilgilenilerek görev verilip-istenmesi ile sorumluluk bilinci kazandırılabilir, ayrıca öğrencilerin anlamadığı yerleri ve soru sormada rahat olabileceği anlayışını oluşturmak çok önemlidir.
Konuyla ilgili olarak Mehmet AKKAYA; öğretmen-veli diyalogu ile başarısız öğrencilerin problemleri tespit edilip, çözüm yolları aranarak derse ilgileri artırılabilir.
         12. Sınıflar için yapılan başarı değerlendirme sınavlarının diğer sınıflara da indirilmesi durumunda öğrencilerin tabandan gelerek konu eksiklerini görmeleri ve tamamlamaları sağlanabilir. 9 ve 10. sınıflarda sene içi yetiştirme kursları açılıp başarı düzeyleri artırılabilir. Bunun için okul yönetiminin velilerle görüşmesi önerilebilir

6) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılmıştır.
Kimya Zümre Başkanı Mehmet AKKAYA bu seneki çalışma takvimine göre yıllık planlarımızı 37 (1 hafta Kurban Bayramı tatili)  hafta üzerinden yapmalıyız. Haftaların aylara göre dağılımı
Eylül
2 hafta                               
Şubat 
3 hafta
Ekim
3 + 1  hafta   
Mart  
4  hafta
Kasım
5 hafta
Nisan 
4 hafta
Aralık 
4 hafta
Mayıs
5 hafta
Ocak  
4 hafta
Haziran
2 hafta
 Şeklinde oluşmaktadır.

9. sınıflarda 5 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.
       Kimyanın Gelişimi                                                         4 hafta
       Bileşikler                                                                        8+1 hafta
       Kimyasal Değişimler                                                     8 hafta
       Karışımlar                                                                      7 hafta
       Hayatımızda Kimya                                                       9 hafta
10. sınıflarda 5 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.
      Atomun yapısı                                                                 8+1 hafta
      Periyodik sistem                                                              8 hafta
      Kimyasal türler arası etkileşim                                        4 hafta
      Maddenin halleri                                                             8 hafta
      Karışımlar                                                                        8 hafta
11. sınıflarda 5 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.
Kimyasal Reaksiyonlar  ve Enerji                                   5 hafta           
Reaksiyon Hzıları ve Kimyasal Denge                            9+1 hafta
Çözeltilerde Denge                                                         9 hafta
Elektrokimya                                                                   8 hafta
Çekirdek Kimyası                                                                       5 hafta
12. sınıflarda 4 ünite var. Bu ünitelere aşağıdaki gibi zaman ayırabiliriz.
      Elementler Kimyası                                                         8+1 hafta
      Organik kimyaya giriş                                                     8 hafta
      Organik Reaksiyonlar                                                     10 hafta
      Organik Bileşik Sınıfları                                                 10 hafta

 Planlamanın uygunluğu konusunda görüş birliğine varıldı.

Ders öğretmeni Harun ÜNLÜ ; genel olarak ders işleme metot ve tekniklerini,
a)      Anlatım
b)      Soru-cevap
c)      Gösteri
d)     Deney, gezi, gözlem
e)      İnceleme, araştırma
f)       Problem çözme
g)      Görsel yayınlardan (CD, projeksiyon v.b.) yararlanma şeklinde sıraladı.
Buna göre bu maddeleri ele alarak aşağıdaki düşünceleri paylaştılar;
a)      Soru-cevap yönteminin öğrencilerde analitik düşüncenin uyarılmasında, ayrıca konunun pekiştirilmesinde ve kolay kavratılmasında önemli olduğu,
b)      Okulun laboratuvar araç-gereçleri nispetinde gösteri deneylerinin hazırlanması ve yapılmasının konuyu kavramayı daha da kolaylaştırdığı,
c)      Öğrencilerin derse daha geniş katılımını sağlamak için öğrencilere ferdi olabileceği gibi, grup ya da sınıf olarak ders dışında araştırma ve inceleme ödevlerinin verilmesinin sorumluluk bilinci kazandıracağı,
d)     Yeni konuya başlamadan önce, daha önce işlenen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının, bu tekrarın soru-cevap, özet anlatım ve örnekleme gibi öğrenci katılımlı olması halinde öğrencilerin derse ve yeni konuya daha iyi motive olmuş olarak katılmasının sağlanacağı,  
e)      Ders işlenişinin süre dolmadan birkaç dakika önce tamamlanması halinde, anlatılan konunun değerlendirme soruları ve cevapları ile daha pekiştirilmesine,
f)       Konuların özelliğine göre değerlendirme sorularının ve örneklemelerin ezbercilikten çok yorumlamaya dayalı olması, mümkünse günlük yaşamın içinden olması halinde bilgilerin daha kalıcı olacağı,
g)      “Yanlış cevap yoktur, yanlış soru vardır” ilkesinden hareketle cevabı içinde gizli sorular sorulmasının doğru düşünmeyi artıracağı,
h)      Öğrenci seviyesine uygun dil ve terimler kullanılmasının anlamayı kolaylaştıracağı,
i)        Soruların doğru cevaplanması halinde not ile değerlendirerek ödül sisteminin uygulanması ile bütün öğrencilerin derse katılımının teşvik edileceği,
j)        Doğrudan kişiye yönelik soru sorma tekniği uygulanıyor ise, sıralı yöntemin uygulanmaması, karışık yöntemle soru sorulacak kişinin seçilmesi ile tüm sınıfın dikkatli ve ilgili olmasının sağlanacağı,
k)      Grup çalışmaları ile her öğrenciye görev verilerek faal hale getirilmesinin katılımı artıracağı,
l)        Öğrenmeleri güçlü olanlarla zayıf olanlardan oluşturulacak gruplarda, bilenler bilmeyenlere yardımcı olsun metodu uygulanarak seviye farkının azaltılacağı,
m)    Eğitim; davranış değişikliği süreci olduğuna göre, geleceğin büyükleri olan gençlerimizde gerçek dünya değerlerine göre, bilgi, beceri ve davranış değişimi ile başarma inancının ve güveninin geliştirilmesi için etkin rehberlik çalışmalarının önemli olduğu
   
 7)Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle aşağıdaki konularda işbirliği yapılacaktır:
Harun ÜNLÜ , elektro kimyada elektroliz ve piller konusunda elektrik devresi kurulması ile iletkenlik ölçümleri deneylerinde, optik izomeri konusunda, maddenin ayırt edici özellikleri konularında Fizik öğretmenleri ile, mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar konusunda, logaritma, birim çevirmeleri konularında Matematik öğretmenler ile, PH, karbonhidratlar katalizör azotlu bileşikler konularında biyoloji öğretmenleri ile,Atatürkçülük konularında Tarih öğretmenleri ile, doğru ve olumlu cümle ve imla kuralları konusunda Edebiyat öğretmenleri ile işbirliği yapabiliriz. Bu konular ilgili öğretmenlerin zümre başkanlarına iletilerek planlama yapmaları kararlaştırıldı.

8)Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınmasında ortaöğretim öğrencisinin anlayabileceği bilimsel  yayınların tavsiye edilmesi.Bilimsel gelişmelerle ilgili olarak öğrencilere derslerde örnekler verilmesi gerektiğinde makale ,broşür,internet sitelerinden  çalışmalar gösterilecektir.

9)Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
Söz alan zümre başkanı  Mehmet AKKAYA “ Laboratuvarı kullanmadığımız derslerde konu ile ilgili posterleri, peryodik cetvelleri ve molekül şekilleri gibi… Diğer görsel araçları sınıfa götürüyoruz. Öğrencinin derse olan ilgisi artıyor ve daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşiyor. Bu tip uygulamaları bu yılda yapmayı düşünüyoruz.”
Toplantıya başkanlık eden okul müdür yardımcısı Mehmet AKKAYA;  laboratuvar kullanımı çok önemli, görerek ve yaparak öğrenme çok daha kalıcıdır. Milli Eğitim Bakanlığı da ezbere dayalı bir eğitim yerine öğrenci merkezli yapılandırıcı eğitime geçiş çalışmaları yapmaktadır. Bu yüzden bundan sonraki eğitim-öğretim dönemlerinde laboratuvar kullanımının önemi artacaktır.

Laboratuvar kullanımı ile ilgili söz alan Harun ÜNLÜ ; deneyler yapıldıktan sonra kullanılan araç-gereçlerin ve laboratuvarın genel temizliğine dikkat ederek bir sonraki sınıfa kullanılabilir halde temiz ve düzenli bırakmalıyız. Ayrıca deneyler için kullanılan araç-gereç ve kimyasal maddelerin ders öğretmeninden izinsiz öğrenci kullanımına müsaade etmeyelim ki olabilecek bazı laboratuvar kazalarına önceden tedbir almış olalım. Laboratuvar kulanım saatlerindeki karışıklılığa engel olmak için mutlaka laboratuvar ders kullanım planı ve talimatnamesi hazırlamalıyız. Bu planı laboratuvarın kapısına asmalıyız.        
Zümre öğretmeni  Harun ÜNLÜ “ dersleri anlatırken çeşitli eğitim CD’lerinden yararlanabiliriz. Dersin tamamını CD izlemeden gerekli yerlerde 5-10 dakikalık gösterimlerle anlatılan konuları görmelerini sağlayabiliriz. Bunun için elimizde mevcut olan CD leri tekrar gözden geçirmeliyiz. Konuların bitiminde pekiştirici soruları projeksiyon aletini de kullanılmasını söyledi.

10) Okul veya kurum ve çevre imkânlarımıza göre;
Akdeniz Şişe-Cam fabrikasına,Temizlik malzemeleri üreten tesislere, Yenice Adana(Atarmit pet bardak-tabak) polimer-kimya(PET,PVC vs.)  tesislerine il içi ; Konya Şeker fabrikasına il dışı gezileri yapılabilir (Bu planlamalar öğrenci-veli işbirliği ile katılım durumuna göre yapılacaktır). Laboratuvar imkanlarına göre ders kitabındaki deneyler yapılacaktır.

11) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
            
            Zümre başkanı Mehmet AKKAYA ; Öğretmenlerin, ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri,daha geçerli ve güvenilir değerlendirme yapmalarına katkı sağlayacaktır:

1. Seçilen ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ders programında hedeflenen kazanımlara uygun olmalıdır. Ölçme ve değerlendirme araçları ile değerlendirme ölçütlerinin programın temel amaçlarına hizmet eder nitelikte olmasına ve programda kazandırılması hedeflenen becerileri kapsamasına dikkat edilmelidir.
2. Öğretim programında sunulan ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin formlar örnek olarak sunulmuştur. Bu formların aynı şekilde kullanılması zorunlu değildir. Formlar ve formlarda yer alan ölçütler, sınıf mevcudu, çevre ve sınıf imkânları, dersin işleniş yöntemi, süre vb. faktörler göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılabilir.
3. Öğretmenlerin geleneksel değerlendirme araçları (çoktan seçmeli, doğru/ yanlış, eşleştirme, kısa yanıtlı sorular vb.) ile performansa dayalı değerlendirme araçlarını birlikte ve dengeli kullanması öğrenci kazanımlarının daha etkili değerlendirilmesini sağlayacaktır.
4. Performansa dayalı değerlendirme yapmak için verilen performans görevlerinde öğrencilerin performansının, daha önceden hazırlanmış ölçütlerden oluşan değerlendirme araçlarından (dereceli puanlama anahtarı, derecelendirme ölçeği vb) biri ile değerlendirilmesi ve puanlanması gerekmektedir.
5. Verilen yıllık ödevler veya performans görevlerinde öğrencilerin bir kaynaktan bilgileri aynen aktarmaları yerine; elde ettikleri bilgileri, yorumlamaları, transfer etmeleri, çıkarımda bulunmaları, analiz etmeleri, değerlendirme yapmaları, tablo veya grafiğe dönüştürmeleri vb. sağlanmalıdır. Öğrencilerin performansına ilişkin değerlendirme sonuçları mümkün olduğunca kısa sürede öğrencilere bildirilmelidir.
6. Sınıfta yapılan her türlü etkinliğin değerlendirilerek bir puanlama yapılması zorunlu değildir.
7. Öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamak ve performanslarını değerlendirmek için yapılacak grup çalışmalarında iki yol izlenebilir. Birincisinde, verilen görev veya proje, gruptaki öğrenci sayısı kadar alt bölüme ayrılarak her öğrenciye bir alt görev yüklenir. İkincisinde ise söz konusu görev veya proje grubun tamamına verilir; grup iş bölümünü kendisi yapar; her grup üyesinin görev takibi de gruba ait bir iştir. Birinci tip grup çalışmaları değerlendirilirken, görev ve proje sunum aşamalarında her öğrenci kendi hazırladığı bölümden sorumludur ve her öğrencinin performansı ayrı değerlendirilir. İkinci tip grup çalışmalarında ise her öğrenciye eşit puan takdir edilir. Başka bir deyişle, bir grubun tüm üyeleri aynı puanı alır.

12)Sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi
Zümre başkanı Mehmet AKKAYA; tarafından 22395 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ortaöğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğindeki  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24ve 25. maddeleri okuyarak 25. maddedeki sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili “yazılı sınavlar, uygulamalar ve ödev sonuçları yazılı sınavın yapıldığı tarihten veya ödev ve uygulamanın teslimi tarihinden en çok 15 gün içinde öğrenciye duyurulur ve öğrencinin istemesi halinde  sınav kağıdı ders öğretmeni ile birlikte bir defa daha incelenir” ibaresine dikkat çekilerek titizlikle uygulanmasına karar verildi. Her dönem için 9,10 ve 11. sınıflarda 2 yazılı sınav, 12. sınıfta ise 3 yazılı sınav  yapılacaktır.     
 Zümre başkanı Mehmet AKKAYA “Yazılı sınavlarda tek tip soru sormamalıyız. Öğrencilere mümkün olduğunca analiz-sentez yaptıracak sorular sormalıyız. Sorular %10-D/Y, %10-boşluk doldurma, %30-çoktan seçmeli ve % 50 klasik sorulardan oluşmalıdır. Bununla birlikte;
a)      Cevap anahtarlarını sınavı uygulamadan önce çıkarmalıyız, sürenin uygun olup olmadığını kontrol etmeliyiz.
b)      Sınavdan hemen sonra cevap anahtarlarını öğrencilerin görebilecekleri panolara asmalıyız.
c)      Öğrenciler bu vesileyle yanlışlarını görüp sonraki sınavlarda aynı hataları yapmamalı.
d)     Sınavı değerlendirdikten sonra soru analizi yapılmalıdır.
e)      Böylece öğrencilerin zorlandıkları konuları rahatlıkla tespit edebiliriz.
f)       Öğrencilerin eksiklerini belirledikten sonra bunları gidermek için çalışmalar yapmalıyız.

         Zümre Başkanı Mehmet AKKAYA; sınıf geçme yönetmeliğinin 21. maddesini okudu:
“Bir dönemde öğrencilere her dersten bir sözlü sınav puanı verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı öğrencilerin eğitici çalışmalardaki faaliyetleri, derse hazırlıkları ders içinde etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye anında bildirilir. Bu yönetmeliğe dayanarak öğrencilerin derse hazırlıklarına, verdikleri güzel bir cevaba, sordukları ilginç sorulara, proje hazırlıklarına bakılarak daha çok sözlü notu ile ödüllendirilmeleri derse ilgi ve isteklerini artıracaktır. Öğrenci takip formları hazırlanarak yıl boyunca öğrencilerimizi değerlendirebiliriz.   Bu şekilde öğrenci hem hak ettiği notu alacak hem de ders işleme sürecine katılacaktır.

13)Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının tespiti
Konuyla ilgili söz alan Zümre Başkanı Mehmet AKKAYA;  ödevleri 4 kısımda değerlendirebiliriz;  
1. Öğretici olmalı.
2. Araştırmaya yöneltecek nitelikte olmalı.
3. İşlenen konu ile ilgili olmalı.
4. Yapabileceği, gerçekleştirebileceği zorlukta olmalı.
            Zümre Başkanı Mehmet AKKAYA;  günlük ya da haftalık ödevlerde dikkate alınan hususları, yıllık ödevler için de dikkat etmeliyiz. Ayrıca 27.11.1989 tarih ve 2300 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan ödev yönetmeliğinde bulunan; “Madde:9. Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları, onlardan çalışma ve başarma istek ve hevesi yaratması bakımından önem taşır.” İfadesine göre verilen ödev konusunun öğrenciyi; anlayamadığı konuyu kavramaya, inceleme ve araştırmaya, öğrenmekte zorlandığı konuyu sorumluluk alarak öğrenmeye, edindiği becerisini çevresiyle paylaşmaya hem dersi sevdirici ve hem de ilgisini artırıcı nitelikte olması gerektiğini hususuna dikkat etmeliyiz.
Söz alan Harun ÜNLÜ; öğrenciye verilecek ödevler öğrencinin sosyal aktivitelerini artıracak, onu araştırmaya itecek türden seçilebilir. Meselâ, kimya sanayi ile ilgili bir fabrika veya benzeri  yerleri gezme, ondan rapor hazırlama şeklinde olabilir. Öğrenci hazırladığı bu raporu sınıfta arkadaşlarına takdim eder, sonra arkadaşlarının sorularına cevap verir. Hazırladığı rapora, sınıfta takdim şekline ve sorulara verdiği cevaplara göre öğrenci notunu alır.
Bu tip hazırlanacak ödevlerde ilimizde bulunan kimya sanayi ile ilgili Cam fabrikaları, Boya fabrikaları, sabun, deterjan fabrikaları, çamaşır suyu fabrikaları, tuz ruhu imalathaneleri, sirke üretim tesisleri, çikolata-bisküvi fabrikaları, tekstil fabrikalarında boyama ürünleri, yemek yağı üretim tesisleri, margarin üretim tesisleri gibi yerler olabilir.
Bu tip yerleri öğrencinin gezmesi ve görmesi, okuduğu dersin sanayide nasıl kullanıldığını öğrenmesi açısından faydalıdır. Aynı zamanda bu bilgilerle nasıl para kazandığını öğrenebilir. Böylece derse ilgisi artabilir. Ayrıca yıllık plan ödevlerin takibini ve değerlendirmesini aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yapabiliriz.  

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI 

Öğrencinin bir konuda inceleme ve araştırma yaparak onunla ilgili hazırlayacağı ödev konularına örnekler aşağıda çıkarılmıştır. Öğretmenlerin bu konulara bağlı kalması zorunlu değildir. Bunlar öğrencinin sınıf ve seviyesi dikkate alınarak seçilmelidir.

9.SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Simya nedir. Tarihteki önemli simyacılar ve çalışmaları
2. Atom fikrinin tarihi
3. Atom modelleri ve gelişimi
4. Kimya kanunları
5. Kimyasal bağlar
6. İnorganik maddeler
7. Organik maddeler
8. Periyodik cetvel
9. Asitler bazlar
10. Polimerleşme
11. Hidroliz
12. Karışımlar
13. Karışımları ayırma yöntemleri
14. Çözelti türleri
15. Diyaliz
16. Temizlik maddeleri
17. Alaşımlar
18. Harç
19. Çimento çeşitleri
20. Boya
21. Porselen
22. Cam çeşitleri
23. Ekolojik denge
24. Sindirim
25. Küresel ısınma
26. Hava yastıkları vb.

10. SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması.
2. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız?
3. Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıklar ve nedenleri.
4. Atom bombası ve hidrojen bombasını dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması?
5. Alternatif enerji kaynakları, Hidrojen ve Bor enerjisi.
6. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?
7. N.Ş.A da bir mol gazın neden 22.4 litre geldiğinin araştırılması.
8. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir, yanma ürünleri tehlikeleri ve önemleri nelerdir?
9. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.
10. Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.
11. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.
12. Sera etkisi ve küresel ısınma nedir?
13. Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkisini araştırınız.
14. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayını araştırınız.
15. Suyun canlılar için önemini araştırınız.
16. Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir?

11. SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Fotoğraf ve röntgen ışınlarından nasıl ayna yapıldığını araştırınız.
2. Atık suyun arıtılması, teknik ve yöntemleri.
3. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.
4. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.
5. Karbonmonoksit zehirlenmesinin nedenlerini araştırılması.
6. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Kullanıldığı yerlerin araştırılması.
7. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız.(HCI ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken HCI ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında niçin AgCI çökmektedir?
8. Asit yağmurlarının toprak kimyasına, canlılara ve tarihi eserlere etkisini araştırınız.
9. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir?
10. İndikatör nedir ve nerelerde kullanılır? Araştırınız.
11. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.
12. Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız.
13. Vücudumuz niçin elektrik akımını ilettiğini araştırınız.
14. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.
12. SINIF Kimya Dönem ödevi Konuları
1. Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız.
2. Ham Petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerini inceleyiniz.
3. Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir?
4. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi ve kullanım alanlarının araştırılması.(Teflon, orlon, PVC)
5. İdrarda şeker ve üre tayini nasıl yapılır araştırınız.
6. Sanayide kullanılan boya maddelerini araştırınız.
7. Tarımda kullanılan hormonlar ve zirai ilaçların zararlarını araştırınız.
8. Alkolün insan sağlığına zararlarını araştırınız.
9. Sıvı yağlarda margarin hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.
10. Selüloz ve nişastanın yapım formülerinin aynı olmasına rağmen,biri insan midesi tarafından sindirilir diğeri sindirilmez. Bunun nedenini araştırınız.
11. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır araştırınız.
12. Deterjanın ve diğer temizlik ilaçlarının ekolojiye etkilerini araştırınız.
13. Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik maddeler nelerdir? Araştırınız.
14. Polimer nedir? Günlük hayatta kullandığımız polimer örnekleri nelerdir?
15. Organik gübrenin önemini araştırınız.,
16. Limon kolonyası ve sabunun nasıl yapıldığını araştırınız.

KİMYA  DERSİ  PROJE  ÖDEV  TAKİP  VE  DEĞERLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİNİN
DERS:
ADI    
DEĞERLENDİRME SONUCU
SOYADI        
NOT RAKAMLA
SINIFI            
NOT   YAZIYLA ….....
NUMARASI
ADI SOYADI…..........................
ÖDEVİN VERİLDİĞİ TARİH            …/…./2013                
İMZA
ODEVİN TESLİM TARİHİ                 …/…./2014    
           

ÖDEVİN  KONUSU: …............................................................................................
S.N.
DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
PUAN
VERİLEN PUAN
DÜŞÜNCELER
1-
Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı
10


2-
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç, gereç toplaması ve kullanması
10


3-
Kendisini geliştirmek amacı ile ödevi bizzat yapması ve çabası
10


4-
Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması
10


5-
Kaynak kişilerle, varsa grupla iletişim kurabilme yeteneği
15


6-
Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi
10


7-
Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu
5


8-
Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması
5


9-
Ödevin sunumu ve ödevle ilgili
Soruları cevaplandırması
20


10-
Ödevin zamanında teslim edilmesi
5TOPLAM
100


                              
         Yapılan faaliyetler                  Alınan kararlar             Tarih          İmza
 1. Görüşme                          ……….                              …………..                  …           …..
 2. Görüşme                          ………..                              ………..                     …          ……. 
 3. Görüşme                          ………..                              …………..                  …          …… 

 AÇIKLAMALAR:
1- Ödev konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir.
2- Öğrencinin ders öğretmeni ile görüşmesinde, öğretmen tarafından notlar alınacaktır.
3- Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili formları dosyalayacaktır
4- Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç – gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak  kişilerin listesi, ödevin sonundaki yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir.
5-Yıllık ödev takip ve değerlendirme formu doldurularak idareye teslim edilecektir.
 
Zümre başkanı Mehmet AKKAYA; “12. sınıfların üniversite giriş sınavlarında hedefledikleri bölümleri kazanabilmeleri için kimya dersine ait ne gibi çalışmalar yapabiliriz. Öğrencilerimize bu zorlu yarışta elimizden gelen yardımı yapmalıyız. “ şeklindeki konuşması üzerine; söz alan Harun ÜNLÜ ; öğrencilerin geçmiş yıllara ait konularda eksikleri var. Boş zamanlarda bu eksik konuları tamamlamak için birebir konu anlatabiliriz. Böylece konu eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Ayrıca derslerde konu ile ilgili çıkmış soruları çözerek pratik kazanmalarına yardımcı olabiliriz.
 Konuyla ilgili söz alan Mehmet AKKAYA; öğrencilerin deneme sonuçlarını inceleyerek eksik oldukları konuları daha kolay tespit edebilir, yaptıkları hatalara dikkat çekerek hatalarını en aza indirebiliriz.
14)Dilek ve temenniler.
Toplantıya başkanlık eden zümre başkanı Mehmet AKKAYA; “başarılı bir yıl geçirmemizi diliyorum. Toplantıyı sona erdiriyorum. “ diyerek toplantıyı kapattı.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
1. Yıllık planların 37 hafta (1 hafta Kurban Bayramı Tatili)  üzerinden yapılmasına karar verildi.
2. Yıllık planların yukarıda belirtilen şekilde yapılmasına karar verildi. Yıllık planlar Eylül ayının üçüncü haftası idareye teslim edilecektir.
3. Atatürkçülük konularının hedef ve davranışlarının yazılmasına karar verildi.
4.  Haftalık ders saatine göre her şubeye aşağıdaki gibi yazılı yapılmasına karar verildi. 12. sınıflarda YGS tarihine göre sınav tarihinde değişiklikler olabileceği konusunda karara varıldı.

            9.,10. ve 11.  sınıflarda …………………………………………….. 12.sınıflarda;
1.Dönem 1.yazılı sınavı
11-15 Kasım 2013

1.Dönem 1.yazılı sınavı
28 Ekim-1 Kasım 2013
1.Dönem 2.Yazılı sınavı
06-10 Ocak 2014

1.Dönem 2.Yazılı sınavı
9 - 13  Aralık 20131.Dönem 3.Yazılı sınavı
06-10 Ocak 2014
2.Dönem 1.Yazılı sınavı
17-21 Mart  2014

2.Dönem 1.Yazılı sınavı
10-14 Mart 2014
2.Dönem 2.Yazılı sınavı
26-30 Mayıs 2014

2.Dönem 2.Yazılı sınavı
14-18 Nisan 20142.Dönem 3.yazılı sınavı
12 -  16 Mayıs 2014
5. Ders saatine bakılmaksızın sözlü notu verilmesine, sözlü notu verilirken öğrencilerin okul içindeki faaliyetlerinin dikkate alınmasına ve öğrencilere bütün öğrenciler önünde onura ederek verilmesine karar verildi. Her dönem için bir öğrenciye en az 2 sözlü notunun verilmesine karar verildi.
6. Günlük ödevlerin amaca ve niteliklere uygun olmasına karar verildi. (13.madde)
7.Yıllık ödevlerin yukarıdaki tabloda belirtilen esaslar doğrultusunda verilmesi, takip edilmesi ve değerlendirilmesine karar verildi. Yıllık ödev konularının kasım ayının ilk haftasında ilgili öğrencilere dağıtılmasının ve Nisan ayının son haftasında ise hazırlanan ödevlerin toplanmasının uygun olacağı kararlaştırıldı.
8. Dersler işlenirken derslerde öğrenciyi motive edecek ve derse katılımını sağlayacak etkinliklere yer  verilmesine karar verildi.
9. Yukarıda belirtilen konu ve branş öğretmenleri ile işbirliği yapılamasına karar verildi. ( 7. madde)
10. Öğrencilerin konu eksiklerinin giderilmesi için boş zamanlarda birebir ders anlatılmasına, sınav sonuçlarının takip edilerek hatalarının aza indirilmesine karar verildi.
11. Başarıyı artırmak için sınıf seviyelerine uygun ders anlatılmasına, başarısız öğrencilerle yakından ilgilenilmesine ve veli ile diyalog kurularak başarısızlık nedenlerinin tespit edilip ortadan kaldırılmasına karar verildi.
12. Laboratuvar kullanıldıktan sonra temiz bırakılmasına, araç-gereçleri öğrencilerin izinsiz kullanmamalarına, laboratuvar ders kullanım ve talimatnamesinin hazırlanmasına karar verildi.

      Harun ÜNLÜ                                                                                                                 Mehmet AKKAYA
       Kimya Öğretmeni                                                                                                     Zümre Başkanı
OLUR
19.09.2013


Reşat ZENGİN

Okul Müdürü
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara