4 Şubat 2014 Salı

2013-2014 Lise İngilizce 2. Dönem Zümre Tutanağı

       FATİH ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
2013-2014  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı No              : 2
Toplantı Tarihi         :20/02/2014
Toplantı yeri             : Öğretmenler odası
Toplantıya katılanlar: Adnan YİĞEN, Derya GÖK, Tunahan BOZKURT


GÜNDEM
1.      Açılış ve yoklama
2.   Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması;         
3.      Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması; (21042488 sayılı Tebliğler Dergisi)
4.      I dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi.
5.      2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Orta Öğretim İngilizce Dersi için Ders Kitabı seçimi
6.      Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler.
7.      I. Dönem ders başarı durumunun tespiti.
8.      Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespiti ve karara bağlanması,
9.      Ölçme ve değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
10.  Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
11.  Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
12.  Dersleri daha zevkli işlemek üzere alınacak tedbirler ve uygulanacak faaliyetler,
13.  Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
14.  Avrupa Birliği (Comenius, Leonardo etc) Projelerine katılımın görüşülmesi
15.  Dilek ve temenniler


 ALINAN KARARLAR:

1-      Zümre Başkanı Adnan YİĞEN başkanlığında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra yoklama yapılarak toplantı başladı. Yoklamada İngilizce Öğretmeni Derya GÖK ve Ders Öğretmeni Tunahan BOZKURT’ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.


2-    Milli Eğitim Temel Kanunu ve Yabancı Dil Eğitim Yönetmeliği okunup incelendi. Yapılan inceleme sonunda 2575 sayılı Tebliğler Dergisi sayfa 584’te yer alan 24. maddede belirtildiği üzere lise 9.sınıflarda “Texture9”, 10.sınıflarda “Unique 10” okutulacağı belirtildi. Ancak okutulacak olan kitabın 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren yeni Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programında yer alan uygun tema ve içerikler dikkate alınarak uygun şekilde kullanılması kararlaştırıldı. Ayrıca yeni belirlenen öğretim programına göre 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar seviye sınıflarının oluşturulmasının gerekliliği ancak bu yıl uygulama kısmında 9. Sınıflara daha çok ağırlık verilmesi gerektiği öncelikle 29.09.2011 tarihinde 9. Sınıflara Yabancı Dil Düzey Belirleme sınavının uygulanmasının ve öğrencilerin aldığı sonuçlara göre seviye sınıflarına ayrılmasının gerekliliği kararlaştırıldı. Buna göre hazırlanacak olan sınavın öğrencilerin 4 dil becerisini ölçmeye gayret göstermesinin önemi de vurgulandı. İncelenen yeni plana göre 9. Sınıflarda haftada 3 ders saati bulunduğundan 6 tema seçilip her temaya da uygun 3’er içerik belirlenmesi; 10. sınıfların A.1.2 ve 11. Sınıfların ise A.2.1 seviyesinde olduğu kabul edilerek 2 tema ve her tema için de 3’er içerik belirlenmesi kararlaştırıldı.

3-      Atatürkçülük ile ilgili konuların 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren yeni Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programı Tablo 6’da yer alan aşağıdaki kazanımlardan oluşması kararlaştırıldı. Buna göre bu konuların yıllık planlara ve sınıflara uygun şekilde dağıtılması karara bağlandı.

İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR
Ortaöğretim Kurumları I, II ve III. Yabancı dil İngilizce dersi öğretim programının
“Atatürkçülük ile ilgili konuları” aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 6- Atatürkçülük ile ilgili konular
-       Programda yer alan “Atatürkçülükle ilgili konular” öğrenme alanlarında yer alan kazanımlara uygun olarak öğrenci merkezli ve “anlama” ve “anlatma” çalışmalarıyla işlenmelidir.
DİL
YETERLİK
DÜZEYİ
SINIF
KONULAR
AÇIKLAMALAR
A1.1
A1.2
A2.1
A2.2
A2.3
B1.1
B1.2
B2.1
B2.2
C1.1
9
ATATÜRK’ÜN HAYATI
Öğrenim hayatı
Askerlik Hayatı
Siyasi Hayatı
Öğretim programında öğrenme
alanlarında yer alan kazanımlarla
ilişkilendirme yapılarak işlenmelidir.
Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine
alan Atatürk Haftası, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nda yer verilmelidir.
10
ATATÜRK İLKELERİ
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Devletçilik
Laiklik
İnkılâpçılık
Öğretim programında öğrenme
alanlarında yer alan kazanımlarla
ilişkilendirme yapılarak, Atatürk
ilkelerinin adları verilip bir ya da birkaçı
kısaca açıklanmalıdır.
Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine
alan Atatürk Haftası, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nda yer verilmelidir.
11
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
SİSTEMİ
Atatürkçülüğün nitelikleri
Türk milletinin ihtiyaçlarından
doğmuş olması
Temelinde milli kültür olması
Atatürkçülüğün nitelikleri, öğretim
programında öğrenme alanlarında yer
alan kazanımlarla ilişkilendirme
yapılarak işlenmelidir.
Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine
alan Atatürk Haftası, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nda yer verilmelidir.
12
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
SİSTEMİ
Aklı ve bilimi esas alması Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi Yurtta ve dünyada barışı
esas alması
Evrensel olması
Atatürkçülüğün nitelikleri, öğretim
programında öğrenme alanlarında yer
alan kazanımlarla ilişkilendirme
yapılarak işlenmelidir.
Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine
alan Atatürk Haftası, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nda yer verilmelidir.4-      Toplantıda söz alan İngilizce öğretmeni Derya GÖK geçtiğimiz dönem alınan kararların birçoğunda başarıya ulaşıldığını, ilk dönem açılan sabit İngilizce sınıfının çocukların derslere odaklanmasında çok işe yaradığını belirtti. Ayrıca sınıfta bulunan projeksiyon ve hoparlör sayesinde öğrenciler İngilizce öğrenmede önemli olan görsel ve işitsel öğelerden yararlanabildiğini bu konuda idarenin yaptığı yardımlar için teşekkür ettiğini belirtti.

5-    2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında seçilecek kitaplar için öğrenci seviyeleri belirlenerek İLSİS’e girildi. Bu bağlamda seneye 9. sınıftan başlayacak olan öğrenciler sene başında girecekleri İngilizce Düzey Belirleme sınavına göre seviye gruplarına ayrılacak. 10. sınıflarda A.1.2 seviyesi, 11. sınıflarda ise A.2.1 seviyesi, 12. sınıflar için ise B.1.1 seviyesinin seçilmesi uygun görüldü.

6-    Söz alan İngilizce Öğretmeni Derya GÖK yeni ortaöğretim ingilizce programını çok beğendiğini, öğrencilerin konuşma, yazma, okuma, dinleme gibi dört temel beceriyi edinebilmeleri için çok faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca İngilizce dersinin geçer not alınıp geçilecek br ders almaktan çıkarıp öğrencilerin yapabildikleri ölçüde ilerlemesini sağlayan, eksikleri olan ya da bi önceki seviyeyi yapamayan öğrencilere 2. bir şans sunmasının öğrencilerin dersle ilgili algısını da değiştirdiğini belirtti. Buna rağmen dağıtılan ders kitaplarının hazırlanan yıllık planlardaki seviyeyle uyuşmaması ortak konu bulmakta zorlanılması, internetten sürekli etkinlik arayışının ancak verimli kaynak bulunamayışı gibi birkaç teknik sorunların çıktığı ancak bunun da programın geleceği düşünülerek şimdilik gözardı edilebilecek bir durum olduğu belirtildi.

7-    1. dönem İngilizce dersi sınıf bazında başarı durumu İngilizce Öğretmeni Derya GÖK tarafından okundu.

9/A à                              10/A à                                  11/A à                           12/A à
9/B à                               10/B à                                  11/B à
9/C à                               10/C à                                  11/C à
9/D à                               10/D à                                  11/D à
9/E à                                10/E à                                  11/E à8-    Bu konuda İngilizce Öğretmeni Derya GÖK ve Ders Öğretmeni Tunahan BOZKURT sınıfta dilbilgisine dayalı ders işlemenin çok eskilerde kaldığı, artık dersin amacının öğrencilerin yabancı dili aktif bir şekilde kullanması olduğu bununda dinleme, okuma, yazma, ve konuşma sayesinde mümkün olacağını derslerin bu şekilde planlanıp işlenmesinin önemini belirttiler.


9-    Ölçme ve değerlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin aşağıdaki 17,18, ve 19. maddeleri dikkate alınarak belirlenmiştir.


Ölçme-Değerlendirme
Madde 17 — Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.
Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Madde 18 — Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz.
b) Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.
c) Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliğine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.
d) Yazılı sınavlar, tekniğine uygun olarak hazırlanması ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulanmaması kaydıyla test olarak yapılabilir.
e) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli ve sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
f) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
g) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.
h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 19 — Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.
Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.
Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

Ortak Sınavlar
Madde 20 — Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.
Sözlü Sınavlar

      Madde 21 – Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve sonuç öğrenciye bildirilir.
(RG. 19/10/2005-25971)


Buna göre, lise 9. sınıfların haftalık ders yükü dikkate alınarak her dönemde üç yazılı, iki sözlü, 10 ve 11. sınıfların ise iki yazılı, iki sözlü yapılmasına karar verildi. Ayrıca sınıflar yıl boyunca en az sınav sayısı kadar quiz olmalarına ve sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca en az bir sınavın ortak yapılmasına ve ayrıca aynı yönetmeliğin 18. maddesinin dikkatle uygulanmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra öğrenci performanslarının ölçülmesinde performans ödevleri, akran değerlendirme çizelgeleri, rubrikler gibi çağdaş değerlendirme tekniklerinin de kullanılması kararlaştırıldı. Yılda en az bir kez olmak şartıyla öğrencilere proje ödevi verilmesi de yine karara bağlandı. Ödevlerin Ekimin 2. haftası öğrencilere duyurularak, ay ay takip çizelgeleri oluşturulması Nisanın 2. haftasında da öğrencilerden toplanılması kararlaştırılmıştır.

Yazılı Sınav Tarihleri:
                                  1. Yazılı                           2. Yazılı                           3. Yazılı

9. Sınıflar             Mart 4. Hafta                Nisan 4. Hafta             Mayıs 4. Hafta  (Ortak Sınav)   

10. Sınıflar           Nisan 2. Hafta               Mayıs 4. Hafta (Ortak Sınav)

11. Sınıflar           Nisan 2. Hafta               Mayıs 4. Hafta (Ortak Sınav)

Buna ek olarak 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programında yer alan yenilikçi ve çağdaş ölçme değerlendirme yöntemlerinden de faydalanılması gerektiğinin altı çizildi. Bu yöntemler;

-       Sözlü Sunum
-       Proje
-       Performans Görevi
-       Dereceli Puanlama Anahtarı
-       Ürün Dosyası (Portfolyo)
-       Gözlem
-       Kontrol Listesi
-       Öz Değerlendirme
-       Akran Değerlendirmesi
-       Grup Değerlendirme

Ek olarak Okul Müdürü Adnan YİĞEN her yazılıdan sonra yazılı sorularının değerlendirilmesini gerekli görüldüğü takdirde de konu tekrarı yapılmasını önemle rica etti.


10-  1. dönem Ekim ayının 3. haftası dağıtılıp E-Okul’a bilgilerinin girilen yıllık ödevlerin Nisan ayının son haftası toplanııp değerlendirilerek öğrencilere geri bildirim verilmesi kararlaştırıldı. Puanlama ve ödev konuları sene başı zümresinde kararlaştırıldığı gibidir.

a)      Araştırma 20 puan
b)      Zamanında teslim 20 puan
c)      Dilbilgisi 25 puan
d)     Sunum 25 puan
e)      Düzen 10 puan

        
11- İngilizce öğretmeni Derya GÖK  uygulanacak yöntem ve tekniklerin 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren yeni Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programında yer alan aşağıdaki yöntem ve tekniklerden uygun olarak seçilmesi kararlaştırıldı.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

1.      Anlatma Yöntemi
2.      Tartışma Yöntemi
3.      Örnek Olay Yöntemi
4.      Gösterip Yaptırma Yöntemi
5.      Problem Çözme Yöntemi
6.      Bireysel Çalışma Yöntemi
7.      Grupla Öğretim Teknikleri
a.      Beyin Fırtınası
b.      Gösteri
c.       Soru-Cevap
d.      Rol Yapma
e.       Drama-Yaratıcı Drama
f.       Benzetim
g.      İkili ve Grup Çalışmaları
h.      Eğitsel Oyunlar
8.      Bireysel Öğretim Teknikleri
a.      Bireyselleştirilmiş Öğretim
b.      Dönüşümlü Günlük Çalışmalar
c.       Beceri Geliştirme Çalışmaları
d.      Planlı Grup Çalışmaları
e.       Düzey Geliştirme Çalışmaları
9.      Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri
a.      Gezi
b.      Gözlem
c.       Görüşme
d.      Sergi
e.       Proje
f.        Ödev

 Ayrıca İngilizce Öğretmeni Derya GÖK bu yöntem tekniklerin öncelikle öğrenci merkezli olmasına dikkat edileceğini, dinleme-konuşma-yazma-okuma gibi dört temel beceriyi geliştirecek;  communicative approach, humanistic approach, “using relia, call, suggestopedia, personalization, role play, miming, group- pair work” discussion “pair working, creative writing” ve yeri geldikçe amaca ulaşmamıza yardımcı olacak uygun yöntem ve tekniğin kullanılacağını söyledi.


12-  Dersleri daha eğlenceli hale getirmek için öğrencilere çeşitli oyunlar, yarışmalar, etkinlikler sunulmasının tekerlemeler, şiirler, kısa öyküler, fragmanlar, bireysel ve grup sunumları, taklitler ve videolarla öğrencilerin derse olan ilgisinin artırılabilineceği kararlaştırıldı.


13-  2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında karşılaşılan öğrencilerin Ekim ve Mayıs aylarında aileleri tarafından şehir dışına götürülerek bahçe ve tarla işlerinde çalıştırılması bunun içinde öğrencilerin bu aylarda devamsızlık yapmaları nedeniyle velilerle gerekli görüşmelerin kısmen yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği görüşüldü. Yapılan veli ziyaretleriyle bu sorunun aşılacağının umulduğu Okul Müdürü Adnan YİĞEN tarafından belirtildi.14-  Okul Müdürü Adnan YİĞEN bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi istedi. Bunun üzerine İngilizce Öğretmeni Derya GÖK  bu yıl yapılan bilgilendirme toplantısının da yardımıyla yapılacak olan Avrupa Birliği projesi için ortak aradıklarını, bu konuda İngilizce Öğretmeni Tunahan BOZKURT’un da gerekli desteği sağladığı ancak 2 yıl üst üste başvuru yapılıp olumsuz sonuç alınması sebebiyle şevklerinin kırıldığını belirtti. Ayrıca söz alan İngilizce Öğretmeni Tunahan BOZKURT önümüzdeki yıl Leonardo Da Vinci projesine başvurmak istediğini bu konuyla ilgili gerek internet ortamında gerekse ildeki diğer zümre arkadaşlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine Okul Müdürü Adnan YİĞEN Avrupa Birliği projeleri hususunda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirerek desteklerini bildirdi.

 

15-  Zümre Başkanı Adnan YİĞEN  1. dönem yapılan çalışma ve başarıların bu dönem de devamını dileyerek toplantıya son verdi.

                     
              İngilizce Öğretmeni                                      Ders Öğretmeni
                 Derya GÖK                                              Tunahan BOZKURT        ……………..
                                                                                                         Okul Müdürü

                                                                                                         Adnan YİĞEN
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara