4 Şubat 2014 Salı

2013-2014 İlköğretim İngilizce 2.Dönem Zümre


2013-2014 ÖĞRETİM YILI
ÇAYLAR YBO
II. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı No                        :  10
Tarihi                                  : 22 / 02 / 2014
Saati                                    : 15:45
Yeri                                     :  Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar :  Okul Müdür Yardımcısı Burhan DEMİR, İngilizce  Öğretmenleri             İbrahim KARAKAYA, Yeşeren YILMAZ ve Mecit ÖĞÜT


GÜNDEM:

  1.  Açılış ve yoklama, yönetmeliğin 95. Maddesinin okunması

  2. Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
*Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması
  3. 1. Dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerinin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi aksaklık varsa alınacak önlemlerinin belirlenip plana eklenmesi

 4. 1. Dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. Dönem nasıl telafi edileceğinin kararlaştırılıp plana yazılması

  5. 1. Dönem; ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip edilmeyeceğinin kararlaştırılması

 6. 1. Dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerinin etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi

  7. 1. Dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi


  8. 1. Dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırılmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişiklerinin belirlenmesi
  91. Dönem; ders içi hedeflenen sınıf başarı % lerinin şubeler bazında tek tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve düzeyin yükseltilmesi için 2. Dönem alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı % sinin kararlaştırılması

10.  1. Dönem; yapılması planlanan sınav sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. Dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi

* 1. Dönem; şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere yapılan ortak yazılı sınavla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor halinde idareye sunulması, aksaklık varsa 2. Dönem alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

11)1. Dönem; öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi(TD. 2300)

12)1. Dönem idareden ve velilerden istenen destekleri gerçekleşme durumu ile velilerin ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi

13)1. dönem; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi

14)1. dönem; eğitim bölgesi zümre öğretmenler kurulu gündemine taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi

15)1 dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi aksaklık varsa    2. Dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi
16) Dilek ve temenniler
17) Kapanış
Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

1. 22.02.2014 saat 15.45 de Müdür yardımcısı Burhan DEMİR başkanlığında zümre öğretmenleri Yeşeren YILMAZ, Mecit ÖĞÜT ve İbrahim KARAKAYA’nın katılımıyla toplantıya başlandı ve 95. Madde okundu. 
  
Madde 95 — (Değişik fıkra:RG-21/7/2013-28360) Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur.
Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-24/12/2008-27090) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.
Zümre öğretmenler kurulunda:
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) (Değişik:RG-02/05/2006-26156) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
g) (Ek:RG-02/05/2006-26156) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.
ğ) (Ek:RG-24/12/2008-27090) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

2.   Toplantıda mevzuattaki yenilik ve değişiklikler, yeni gelen emir, genelge ve tebliğler incelendi. Yıllık çalışma programında herhangi bir aksama olmadığı ve çalışmaların programa göre devam ettirileceği Yeşeren YILMAZ ve İbrahim KARAKAYA tarafından ifade edildi.

3. Toplantıda ilk dönem ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerinin az bir kısmı hariç gerçekleştirildiği ve amaçlara ulaşıldığı, gerçekleşemeyenlerin ise araç-gereç gibi teknik imkânsızlılardan ötürü olduğu zümre öğretmenleri tarafından dile getirildi. Toplantıda ayrıca bu konuda ciddi bir sorunun ve aksaklığın olmadığı dile getirildi.

4. İlk dönemde plana alınan ders ve Atatürkçülük konuları amaçlarına uygun olarak gerçekleştirildi ve öğrencilerin bu kazanımları elde etmeleri sağlandı.
5.  Toplantıda ilk dönem ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı ve yerinde olduğu İbrahim KARAKAYA tarafından belirtildi. Ayrıca ortak görüş olarak derslerin işlenişi ünitelerin aktarılması hususunda öncelikle nispeten kolay konulara sonra ise daha ağır konulara yer verilmesinin ve derslerde basitten karmaşığa doğruluk ilkesine uyulmasının yerinde bir karar olduğu ve bunun başarılı bir şekilde ikinci dönemde sürdürülmesi gerektiği dile getirildi. Müdür yardımcısı Burhan DEMİR öğrenciye görelik ilkesinin de göz önünde bulundurulmasını konuların öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işlenmesi gerektiğini bunun en temel ilkelerden biri olduğunu ifade etti.

6. Zümre öğretmenlerinden Yeşeren YILMAZ ve İbrahim KARAKAYA ilk dönem gerçekleştirilen etkinliklerde kullanılan ve öğrencilerin katılımını arttıran büyük grup tartışması, rol oynama ve drama gibi etkinliklerin kullanılmasının çok doğru olduğunu ve bu tekniklerin ve daha farklı tekniklerin ikinci dönemde etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini dile getirdi. Bu konuda bir aksaklık olmadığı ve aksaklığa yol açmamak için öğrencilere uygun tekniklerin kullanılmasındaki hassasiyet konusunda hemfikir olunduğu görüldü.


7. Burhan DEMİR başkanlığında yapılan toplantıda okulun imkanları dahilinde kullanılan kitap, sözlük ve bazı görsellerin haricinde ders anlatımında öğrencilerin ilgisini çekebilecek daha teknolojik daha modern tekniklerin araç-gereçlerin sağlanması için okul idaresi ile daha etkin bir çalışma sürdürülmesi kararlaştırıldı. Yeşeren YILMAZ bazı öğrencilerin kitap ve sözlük kullanımından sıkıldığını ve daha ilgi çekici tekniklere ihtiyaç duyduklarını gözlemlediğini belirtti. İbrahim KARAKAYA imkanlar dahilinde kitap, sözlük ve görsellerden azami surette faydalanılmasını bunun yanında her derslikte bir tane projeksiyon aleti bulunmasının gerekliliğini dile getirdi.


8. Toplantıda zümre öğretmenleri tarafından hem okulun imkânsızlıkları hem de dersin özelliği bakımından gezi gözlem deney gibi görevlerin verilmediği belirtildi fakat bunun yanı sıra öğrencilerin okulun kütüphanesinden ve okuldaki sınırlı sayıdaki bilgisayarlardan faydalanarak araştırmalar yaptığı dile getirildi. Mecit ÖĞÜT okuldaki bilgisayar ve kütüphanedeki kitap sayısının arttırılmasının gerekliliğini öğrenciler açısından bunun çok faydalı olacağını öğrencilerin derslere olan alakasını kat kat arttıracağını dile getirdi.

9. Toplantıya katılan öğretmenler tarafından ilk dönem için ulaşılan başarı oranının; 4/A  için %90, 5/A için %86, 5/B için %84, 6/A için %90, 6/B için %80, 6/C için %84, 6/D için %86, 7/A için %82, 7/B için %80, 7/C için %76, 7/D için %72, 7/E için %80, 8/A için % 80, 8/B için %82, 8/C için %76 ve 8/D için %76 olduğu belirtildi.

İkinci dönem başlarken  İbrahim KARAKAYA 7/A için beklenen başarı oranının %85, 7/B için %85, 7/C için %80, 7/D için %75 ve 7/E için %80 olduğunu bunun yanı sıra 6/D için ise başarı oranının %80 olduğunu dile getirdi. Başarı oranlarındaki değişikliğin 7/C, 7/D ve 7/E sınıfındaki öğrencilerin köy okullarından gelmesinden ve 4. Ve 5. Sınıfta yabancı dil dersi görmemiş olmalarından kaynakladığını dile getirdi. Ayrıca ikinci dönem için ise bu öğrencilerin uyum sorunun aşmalarında ötürü diğer sınıflarla olan farklarını daha da aza indireceklerini ve tüm yedinci sınıflar için başarı hedefinin %85 olduğunu dile getirdi. Yeşeren YILMAZ ise tüm 8. Sınıflar için beklenen başarı oranının  %75 olduğunu dile getirdi. Yeşeren YILMAZ  6/A, 6/B ve 6/C sınıfları için ise bu oranın % 80 olduğunu dile getirdi. Mecit ÖĞÜT 4. Ve 5. Sınıflar için beklenen başarı oranının %80 olduğunu dile getirdi. 
10. İlk dönem yapılan sınavların, sınav sayılarının, sınav türlerinin ve soru türlerinin çok yerinde olduğu zümre öğretmenleri İbrahim KARAKAYA ve Yeşeren XXX tarafından dile getirildi. İlk dönem uygulanan 3 sınav ve bir performans görevine ek olarak bu dönem bir de proje görevinin verilmesi kararlaştırıldı. İlk dönem uygulanan yazılı sınavlardaki sorulan soru türlerinin öğrencilerin ünitelerdeki kazanımları alıp almadığını ölçen nitelikte sorular olduğu belirtildi ve bu türden ve daha çeşitli soruların ikinci dönemde uygulanmasına karar verildi.

1. Sınavlar Mart ayının 2. Haftası
2. Sınavlar Nisan ayının 2. Haftası
3. Sınavlar Mayıs ayının son Haftası


11. 1. Dönem öğrencilere verilen performans görevlerin ufak eksiklikler haricinde gerçekleştiği ve bu görevlerin amacına ulaştığı öğrencinin kendi yeteneği nispetinde yabancı dilde bir şeyler ürettiği kendini ifade ettiği ve bu şekilde derse katılıp derse olan ilgisinin arttığı Mecit ÖĞÜT, Yeşeren YILMAZ ve İbrahim KARAKAYA tarafından dile getirildi.

Değerlendirme ölçeklerinde ise zümre öğretmenleri belirledikleri kriterlerin öğrencilerin gerçek düzeyini gösterecek kriterler olduğunu buradan elde edilen sonuçlarla öğrencilerin genel dil becerisi seviyesinin uyuştuğunu dile getirdi.

12. İlk dönem için velilerden ve okuldan istenen desteklerin gerçekleştiği ve okul ve veli desteğinin ikinci dönemde daha da artan bir şekilde devam etmesi gerektiği zümre öğretmenleri İbrahim KARAKAYA, Yeşeren YILMAZ ve Mecit ÖĞÜT tarafından dile getirildi.
13. 1. dönem zümre öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının giderildiği zümre öğretmenleri Yeşeren YILMAZ ve Mecit ÖĞÜT tarafından dile getirildi.
14. Toplantıda zümre öğretmenleri tarafından 1. dönem eğitim bölgesi zümre öğretmenler kurulu gündemine taşınan herhangi bir sorun olmadığı için bu konuda herhangi bir fikir dile getirilmedi.
15. Toplantıya katılan Burhan DEMİR, Yeşeren YILMAZ ve İbrahim KARAKAYA dil dersine olan ilgiyi arttırmak, öğrencilerin bu uluslar arası geçerliliği olan dili öğrenme konusundaki tutumlarını olumlu yönde değiştirmek için derslerde daha etkin yöntemler kullanılmasını, idare-öğretmen-öğrenci işbirliğinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini ve öğrencilerin kazanımları en iyi şekilde almalarının gerekliliğini ifade etti. İkinci dönemin verimli geçmesi temennileriyle toplantı sona erdirildi.
16) Toplantıya katılan Burhan DEMİR, Yeşeren YILMAZ, İbrahim KARAKAYA ve Mecit ÖĞÜT İkinci dönemin verimli geçmesi temennilerinde bulundular.
17) Bu iyi dilek ve temennilerle toplantı sonlandırıldı.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYLAR YBO II. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

ALINAN KARARLAR
1. Okul içinde kullanılan araç-gereçlerden azami surette faydalanılmasına ve bunu yaparken koordineli bir çalışma yapılmasına karar verildi.
2. Ünite sonlarında konu kavrama testlerinin çözülmesi, bu sayede öğrencilerin anlama ve pekiştirme özelliklerinin daha da geliştirilmesine karar verildi.
3. Akran öğretimi konusunda öğrencilerin bilinçlendirmesine ve böylece öğretmen-öğrenci arasında olan geri dönüt sisteminin öğrenci-öğrenci arasında da oluşturulmasına karar verildi.
4. Temel becerilerin geliştirilmesi amacıyla görsel ve işitsel malzemelerin temin edilmesini sağlamak
5. Sınav tarihleri işe ilgili sıkıntı olmaması yazılıların bir güne yığılmaması için koordineli bir şekilde sınav tarihlerinin belirlenmesine karar verildi.
6. Araç gereç eksiği olan öğrencileri belirleyip bu eksiklerin giderilmesine karar verildi.
7. Sorunlu öğrencilerin tespit edilip bu öğrencilerin sorunlarının çözümü için okul rehber öğretmeninden yardım alınmasına karar verildi.


Yeşeren YILMAZ                         İbrahim KARAKAYA                      Mecit ÖĞÜT
İngilizce Öğretmeni                        İngilizce Öğretmeni                     İngilizce Öğretmeni


Burhan DEMİR
Müdür Yardımcısı

22/02/2014
UYGUNDUR
OLCAY KARATAŞ

OKUL MÜDÜR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara