9 Şubat 2014 Pazar

2013-2014 biyoloji dersi 2.dönem zümre tutanağı


KONYAALTI  İLÇESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI
II. DÖNEM BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 
ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.


Toplantı Tarihi: 25.02.2013
Toplantı Yeri: Dr. Günseli – Dr. Bülent AKINSAL İlköğretim Okulu ve İş Okulu
Toplantı No: 2

    2012–2013 Öğretim yılı II. Dönem Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dersi İlçe Zümre toplantısı 25-02-2013 tarih saat 15.30 da  Biyoloji Öğretmeni Necati ATALAY başkanlığında toplanılmış, aşağıdaki gündem maddelerini belirleyerek, karara bağlanmıştır.

Toplantıya katılanlar:   
Necati ATALAY, Nadiye KAŞ, Berna DOYUK, İsmail PÜSKÜLLÜ

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Türk Milli Eğitiminin Özel ve Genel Amaçları ile Ortaöğretim Programındaki Amaçların İncelenmesi
 3. I. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısında alınan kararların genel olarak gözden geçirilmesi, Dönemin öğrencilerin başarı durumlarının – öğrenci davranış değişikliklerinin değerlendirilmesi; başarısızlık sebeplerinin araştırılması ve başarının yükseltilmesi yönünde gerekli görüşmelerin yapılması

 1. Yıllık planların gözden geçirilmesi,
 2. Müfredatların işlenmesinde diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliğinin belirlenmesi,
 3. Sınav yönergenin okunması ve incelenmesi,
 4. Yazılı ve Sözlü yoklamalarının yapılış şekli, sayısı ve zamanlarının belirlenmesi,
 5. Ödevlerin verilmesi, yapımı ve toplanmasında dikkat edilecek hususlar
 6. Gezi ve Gözlemlerin tespiti ve takvime bağlanması
 7. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin gözden geçirilmesi,
 8. Laboratuar kullanım esaslarının gözden geçirilmesi,
 9. Başarı durumlarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi,
 10. İşlenen konuların Atatürk ilke ve İnkılâpları ile ilgilerinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi
 11. (Ortaöğretim 2488 S.T.D.) belirlenmesi,
 12. Dilek ve Temenniler – Kapanış.

K A R A R L A R  :
1.       Açılış ve Yoklama
Zümre başkanı ;2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında II. Dönem Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersi İlçe Zümre öğretmenleri toplantısına hoş geldiniz.Bu dönemin ülkemize ,öğrenci ve öğretmenlerimize başarı ve mutluluk getirmesini dilerim, diyerek  toplantıyı açtı..Yapılan yoklamada : Necati ATALAY, Berna DOYUK, Nadiye KAŞ ve İsmail PÜSKÜLLÜ’ın  hazır bulunduğu görüldü.

2.       Türk Milli Eğitiminin Özel ve Genel Amaçları ile Ortaöğretim Programındaki Amaçların İncelenmesi
Berna DOYUK tarafından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ nun 2. ve 10. maddeleri, orta öğretimin görev ve amaçları ile Biyoloji dersinin genel amaç ve ilkelerini okundu, amaçlar incelendi.

   Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
 Madde 10 -  Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
     Orta Öğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
   I – Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtmak, çözüm yollarını aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
  II – Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime yâda hem mesleğe hem de yüksek öğretime yâda hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.  Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
  Biyoloji dersinin genel hedefleri; öğrencinin: -Canlıların temel yapısını kavraması, -Çevreyi tanıması ve koruması, çevrenin insan yaşamındaki önemini anlaması, - Ülkemizin Biyolojik zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile doğru kullanabilmesi, - Sağlıklı yaşama bilinci kazanması, - Hayatı boyunca karşılaştığı sorunların çözümlerine bilimsel yöntemle yaklaşabilmesi ve bilimsel düşünebilmesi, - Türkiye’nin karşılaştığı biyolojik sorunlara çözüm önerilerinde bulunması, - Edindiği bilgilerin günlük yaşamla bağlantısını kurabilmesi,  temel alınan ilkelerdir.  Biyoloji, en hızlı gelişen ve insan yaşamına ait en yeni bilgileri günü gününe sunan bir bilim dalıdır. Biyolojide evrensel gelişmeler genç beyinlere aktarılabildiği ölçüde bireyler, gelecekte başarılı ve mutlu olabileceklerdir. 
İsmail PÜSKÜLLÜ: Bu temel bilgilerin zaman zaman okunmasının çok önem taşıdığını belirterek  Arkadaşlar, bizlerin bu kanun ve ilkeler doğrultusunda elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağına bunun da ,öğrencilere ,velilere ve milletimize yarar getirecek şekilde karşılık bulacağından eminim,dedi.
 
 
3.       I. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısında alınan kararların genel olarak gözden geçirilmesi, Dönemin öğrencilerin başarı durumlarının – öğrenci davranış değişikliklerinin değerlendirilmesi; başarısızlık sebeblerinin araştırılması ve başarının yükseltilmesi yönünde gerekli görüşmelerin yapılması
 
 Bir önceki zümre tutanakları NECATİ ATALAY  tarafından okundu. NADİYE KAŞ söz alarak  bir önceki zümre kararlarına uyulduğunu belirtti.
 
NECATİ ATALAY: Özellikle öğrencilerin gelişimlerine olumlu etkide bulunması nedeniyle derse hazırlıklı geldiklerinde onlara fırsat vererek toplum karşısında konuşma alışkanlığı kazandırmak,planlı hareket edebilmelerini teşvik edebilmek için bu davranışlarını  notla ödüllendirmek diğer öğrencileri de özendiriyor dedi.
NADİYE KAŞ:Bu yıldan itibaren öğrencilerin ÖSS de açıklanmasını beklediğimiz değişiklikler konusunda haberdar etmeliyiz.Öğrencilerin her yıl sınava girecek olması ve derslerden aldıkları puanların önemi zaman zaman hatırlatmakta yarar var, dedi.
 

4.       Yıllık planların gözden geçirilmesi,
Zümre başkanı NECATİ ATALAY  Ağustos 2003 de yayınlanan 2551 sayılı T.D yönergesinde Eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı bir biçimde yürütülmesine ilişkin usul ve esasları   bir önceki zümredeki belirtildiği gibidir, ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlar, eğitim hedeflerine ulaşmada yer alan etkinlikler de uygulamadan doğan eksiklikler var mı? Planlarda yer alan hedefler, davranışlar konularında görüşü olan, eklemesini gerektiren özel hususlar var mı? dedi.
Necati ATALAY: Öğretme, öğrenme yöntem ve teknikleri konulara göre belirlenmiştir kullanılan eğitim teknolojileri, araç-gereçler açıktır. Bunu 2551 sayılı T.D de belirtilen formata göre yaptık dedi.
BERNA DOYUK:Ders planları belli bir ders için: birden çok ders saatinde işlenecek konuların planlanması; daha önce uygulanan 2485 STD.de verilen esaslara  göre yapılmıştır, ders kitaplarında da bu açıklamalar var dedi ve birinci dönemde de buna uyulduğunu söyledi.
  NECATİ ATALAY: Ders planları, eğitim-öğretim çalışmalarının etkili ve verimli olabilmesi , yönergede belirtilen esasların uygulanması,plan yapmanın gerekliliği,sağladığı yararlar ve verimliliği tartışılmaz, dedi.

5.       Müfredatların işlenmesinde diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliğinin belirlenmesi,
Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği konusunda İsmail PÜSKÜLLÜ söz alarak; Bu konuda bir önceki zümre tutanaklarında belirtildiği gibi konular işlenmeden önce diğer öğretmenlerle görüşmeler yapılıyor ve öğrencinin hazır bulunuşluğuna gereken özeni gösteriyoruz. Bu dönemdeki uygulamalarımızı da bağlar, dedi. 

Hangi konularda diğer branş öğretmenleri ile işbirliği yapılabilir?
Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.
a.       9. sınıflarda
Hücre, Organizma ve Metabolizma ünitesi içerisindeki İnorganik ve Organik Bileşikler konuları işlenirken  Kimya zümresi ile,

b.      10. sınıflarda
Solunum, Sindirim ve Boşaltım sistemleri konularında Kimya zümresi ile,
c.       11. sınıflarda
 Canlılarda Enerji Dönüşümü Ünitesinde Fizik ve Kimya zümreleri ile,
Populasyon Genetiği Ünitesinde Matematik zümresi ile işbirliğine gidilecektir.


6.       Sınav yönergenin okunması ve incelenmesi,
Orta öğretim kurumları sınav yönetmenliği(1-30)maddeleri NADİYE KAŞ tarafından okundu. NECATİ ATALAY; her öğretmenin en son değişikliği ile sınıf geçme yönetmenliğini zaman zaman incelemeli ve bu konuda öğrencilerimiz  bilgilendirmelidir..Bu konuda öğrenciler ikaz edilerek, yıl sonunda onların mağdur duruma düşmelerini engellemeliyiz, dedi
7.       Yazılı ve Sözlü yoklamalarının yapılış şekli, sayısı ve zamanlarının belirlenmesi,
İSMAİL PÜSKÜLLÜ:Yazılı ve Sözlü notlarının nasıl verileceği yönetmelikte açıkça belirtmektedir.Burada yazılı sorularının hazırlanışı ve uygulanışında görülebilecek değişik uygulamalardır.Yazılı sorularının kısa, net, anlaşılabilir ve kısa öz cevaplar içermesi önemlidir.Sınav sorularının en az 10 soru olarak hazırlanması ve bir ders saati süresinde rahat cevaplandırılabilmesine dikkat etmeliyiz. Sözlü notlarınızda öğrenciyi derste aktif kılacak şekilde değerlendirmeliyiz, ayrı bir ders saati sözlüye ayırmak bilindiği gibi yönetmeliğe terstir dedi.
BERNA DOYUK: Her dönemde yazılı sınavlarından en az birinde test yapmamızın öğrencilerimizi ÖYS’ye hazırlamada deneyim kazandırmaktadır, Bu uygulamayı devam ettirelim,dedi.


NECATİ ATALAY: Sınav tarihlerinin belirlenmesi konusunda her okulun kendi koşullarına göre planlama yapmasının, uygulamada daha doğru olacaktır, dedi.

8.       Ödev yönergenin okunması ve incelenmesi,
NECATİ ATALAY:Ödevlerle ilgili olarak 2003 STD de belirlenen esaslar uygulanacaktır,dedi.
NECATİ ATALAY:Öğrencilerin ödevlerini hazırlarken günümüzdeki en son teknolojilerden nasıl yararlanacağının da yöntem bilgisini kazandırmalıyız, bu konuda onlarla sürekli iletişimde bulunmalı ve yakın takipte tutmalıyız, günümüzde bilgiye ulaşmanın yollarının fazlaca arttığını bu yolla da göstermiş oluruz dedi.
BERNA DOYUK: Ödev değerlendirme bareminin her okulun kendi bünyesinde belirlemesinin uygun olacağını söyledi.

9.       Gezi ve Gözlemlerin tespiti ve takvime bağlanması
 İSMAİL PÜSKÜLLÜ: Gezi ve Gözlemlerin düzenlenmesi her okulun fiziki koşullarına göre değişmektedir, bu konu ile ilgili öğrencilerin gösterecekleri ilgiye göre; her okulun kendi bünyesinde, bunu değerlendirelim, dedi.

10.   Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin gözden geçirilmesi,
NECATİ ATALAY:2485 STD’de belirtilen konunun işlenişi ile ilgili hangi konuda hangi yöntem ve tekniklerin uygulanacağı, hatta hangi ünitenin ne kadar ders saatinde verileceği açıkça belirtilmiştir. Konuya göre;     Anlatım,  Soru-Yanıt, Problem Çözme,  Deney, Gözlem ve karşılaştırma yöntemlerini uyguluyoruz. Biyoloji dersi diğer doğa bilimlerinde olduğu gibi yaşantımızla doğrudan ilgilidir,yaşantımız yoluyla ortaya çıkmıştır. Konular işlenirken gündelik yaşantımızla da sıksık ilişkilendirmeliyiz ve bu yolla bu dersin ezber dersi olmadığını özellikle açıklamalıyız dedi.
Berna DOYUK: Biyoloji dersinin özelliği nedeniyle görsel araç ve gereçlerin derslerde kullanılması  etkili öğretimin vazgeçilmez unsurudur, derslerde okulun koşullarını zorlayarak  şema ,saydam, tepegöz sinevizyon ve bilgisayarlardan yararlanmayı sıklaştırmalıyız dedi.
NADİYE KAŞ: .Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinin, kendisine ve eğitim-öğretim ortamına yaptığı katkıları görebilmelidir.Bu konudaki  2300-2348 sayılı T.D ilgili maddeleri ara sıra gözden geçirmekte yarar var dedi.
İSMAİL PÜSKÜLLÜ:Tüm bu açıklamalara ek olarak öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmelerikonusunda ısrarcı olmalı ve onları sık sık yaptıkları hazırlıkları sınıf ortamında gösterebilme fırsatı tanımalıyız.Dersin işlenişinde en önemli etkenlerden biride öğrencinin derse aktif katılımını sağlamaktır.Bu da ön  hazırlıkla, planlı ve programlı olmakla olur, dedi
11.   Laboratuar kullanım esaslarının gözden geçirilmesi,
NECATİ ATALAY:Her okul da laboratuar kullanım planı hazırlanmış olmalıdır.Bu plan çerçevesinde diğer öğretmenlerle dönüşümlü kullanılmasına gereken özen gösterilmelidir, dedi.
Nadiye KAŞ :Laboratuarın kullanılması kadar düzeni ve temizliğine de gereken özeni göstermeliyiz.Her sınıfa, aldığın gibi teslim et! anlayışıda eğitimleri ve sorumluluk almaları bakımından önemlidir.
BERNA DOYUK: Laboratuarların günceli yakalaması, bu yolla yenileştirilmesi, orada çalışmaktan zevk alınacak duruma getirilmesi de, günümüz gerçeğidir, bunu da belirtmekte yarar var dedi

12.   Başarı durumlarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi,

NECATİ ATALAY: Okulumuz adına 9. sınıflarda başarı düzeyi; istenilen düzeyi diğer üst sınıflara göre istenilen düzeyde değil, öğrencilerimizin liseye uyumu konusunda zafiyetleri var, geçmişten gelen yanlış ön yargıları var, planlı ve düzenli ders çalışmada istenilen düzeye getirilmesi gerekiyor. Bu konuda karne notları da bunu doğruluyor.10. ve 11. sınıflarda ise durum daha iyi dedi.
Berna DOYUK: Bu tablo okulumuzda da var. Bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz dedi.
NADİYE KAŞ: Başarının;  merak etmek, ilgi duymak ve sevmekle başladığını, öğrenebilmek için öğrencilerin; okulu,  öğretmeni ve dersi sevmesi gerektirdiğini belirtti ve bundan sonra başarının kendiliğinden geleceğini söyledi.
NECATİ ATALAY: Öğrencilere okula niçin geldikleri, hedeflerinin neler olduğu konusunda sık sık hatırlatmakta yarar var, sorumluluk almayı öğrenmeliler, dedi.
BERNA DOYUK: Verimli ders çalışma yöntemleri sürekli anımsatılmalı, en kötü planlamanın bile plansız olmaktan iyi olduğu açıklanmalı, zayıf ve çok iyi öğrencilere özel ödevler ve araştırma konuları vererek ilgilerini canlı tutmanın yollarını aramalıyız ,dedi.
İsmail PÜSKÜLLÜ :Son sınıf öğrencilerinin bu konuda diğer sınıflara göre farklı hareket içinde olması ve sorumluluklarını fark ederek buna uygun davranış geliştirmeleri de ayrıca sevindiricidir dedi.13.   İşlenen konuların Atatürk ilke ve İnkılâpları ile ilgilerinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi
İşlenen konuların Atatürk ilke ve İnkılâpları ile ilgilerinin nasıl olması gerektiği konusunda   Ortaöğretim- 2488 S.T.Dergisi NECATİ ATALAY tarafından okundu. 

14.   Rehberlik Çalışmaları
NECATİ ATALAY:Öğrencilerin topluma yararlı bireyler olabilmeleri için, en az öğretim yönleri kadar eğitim yönlerini de geliştirmeleri önemlidir, oturuşu, kalkışı, okul içinde gösterdiği davranışları, karşılıklıetkileşimleri , ilişkileri konusunda zaman zaman yardımcı ve açıklayıcı olmalıyız.Her öğretmenin aynı zamanda bir rehber olduğunu unutmayalım dedi.
NADİYE KAŞ:Öğrenci velilerini de bu faaliyetlerde harekete geçirmeliyiz, öğrencilerde kalıcı davranışdeğişikliğinde süreklilik esastır, dedi.
BERNA DOYUK:Sınıflarda düzeni ,kuralları bozmaya çalışan, başarısız olan öğrencilerin velileriyle işbirliğine gitmeliyiz.Böylece daha etkili oluruz, ayrıca rehber öğretmenleri ve okul rehberlik servisinden de yeterince yararlanmalıyız dedi.

15.   Dilek ve Temenniler – Kapanış.
Dilek ve temenniler bölümünde başarı dileklerinden başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.
 
                     
 
Necati ATALAY      Berna DOYUK                              İsmail PÜSKÜLLÜ                 Nadiye KAŞ
   Akdeniz lisesi      Dr. İlhami TANKUT And. L            Toros Akdeniz lisesi               Konyaaltı lisesi
  Biy. Öğrtm              Biy. Öğrtm.                                         Biy. öğrtm.                          Biy. Öğtrm.
    Züm.Baş. 
.
 İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara