7 Şubat 2014 Cuma

2013-2014 2.dönem görsel sanatlar dersi zümre öğretmenler toplantısı

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                                ……………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU
GÖRSEL SANAT DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No                 : 2
Toplantı Tarihi          : …/02/2014
Toplantı Yeri              : ……………..
Toplantı Saati            : ……
Toplantıya Katılanlar : ……………., …………………. , ……………………….
            Kurulumuz yukarıda belirtilen tarih ve saatte ………………………… başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini belirlemiştir.

GÜNDEM MADDELERİ


 1. Açılış ve Yoklama
 2. Birinci dönem başarı durumunun değerlendirilmesi
 3. Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler
 4. Yıllık planların gözden geçirilmesi, yapılacak değişikliklerin belirtilmesi
 5. Ders araç-gereçlerinin tespiti.
 6. Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
 7. Diğer öğretmenlerle işbirliği esaslarının görüşülmesi.
 8. Başarısız ve isteksiz öğrenciler için alınacak tedbirler.
 9. Kütüphanedeki sanat kitaplarının incelenerek zenginleştirilmesi
 10. Bölgenin eğitim durumlarına göre bölge özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin başarılı olması konusunda alınması gereken önlemler.
 11. Sene sonu resim sergisi ile ilgili faaliyetler
 12.  Görsel sanatlar ders etkinlikleri duvar boyama proje çalışmalarının görüşülmesi
 13. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  VE ALINAN KARARLAR



1)      Açılış ve yoklama yapıldı.

2)      Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri. Bizler bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda;

1- Atatürk ilke ve inkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, milletini, vatanını seven daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler yetiştirmek.
3)İlgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgi ve becerileri vererek birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlama ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan milli bütünlük içinde iktisat ve sosyal, kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak temel ilkemiz olacaktır.


3-Görsel sanatlar öğretmeni …………….. söz alarak; Atatürkçülük, Atatürk ilke ve inkılapları konularının resim derslerinde işlenirken, 204 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülük ile ilgili konular ile ders konuları arasında uygulanabilir bağlantı sağlanacaktır dedi ve bu konular tarafından okundu. Ayrıca bu konular üzerinde önemle durularak, konularla ilgili resimler yaptırılıp Atatürk ilke ve İnkılâpları öğrencilerimize kavratılacaktır dedi.


3)      Görsel sanatlar öğretmeni söz alarak; ders işlenişinde yani konu işlenirken aşağıdaki sıralamaya göre:
      a) Konu
      b) Çalışma alanı
      c) Amaç ve davranışlar
      d) Araç gereçler
      e) Ders öncesi hazırlıklar
      f) Öğrenciyi hazırlama
      g) Öğrenciyi güdüleme
      h) Çalışmanın yapılması
      i) Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.         
     Yöntem ve teknikte ise;
      a) Soru – cevap
      b) Gösterip yaptırma
      c) Anlatım
      d) Drama
      Resim tekniklerinde ise;
      a) karak em
      b) Pastel boya
      c) sulu boya
      d)Guaj boya
      e) Özgün baskı teknikleri
      f) Kolaj
      g) Lavi tekniği
      h) Rekreasyon
      i)Röprodüksiyon inceleme gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi. Bu tekniklerin uygulamasında;
a) Öğrenci kopya ve yapmacılıktan uzak tutulacaktır. Özgün çalışmalara yer verilecektir.
b) Öğrencinin mümkün olduğunca özgür ve bağımsız olarak çalışabilmesi sağlanacaktır.
c)Düzeltmeler çizilerek gösterilmeyecek, örnekten bakarak aynı çizim yapılmayacaktır.
d) Tasarım çalışmaları, perspektif konuları vb. dışında pergel, cetvel kullanılmayacaktır. Öğrencilerimizle, yaptığını bilerek planlayarak en doğru, en iyiyi öğrenci düzeyi göz önünde bulundurularak gereksiz masraftan kaçınarak, atık malzemeleri de değerlendirerek çalışacağız dedi

4)       Görsel sanatlar öğretmeni; 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılı yıllık planları uygularken Resim dersi öğretim programları incelenerek, hazırlanması gerektiği, ancak bunu yaparken öğrenci seviyelerinin, çevre imkânlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

5)      2013- 2014 öğretim yılında Görsel Sanatlar  dersinde aşağıdaki malzemelerin kullanılmasına karar verildi.
      a) Resim dosyası
      b)2 B ve 6B resim kalemi
      c) Sulu boyalar
      d) Guaj boyalar
      e) Çini mürekkebi
      f) Pastel boyalar
      g) Numaralı sulu boya fırçaları
      h) Bol miktarda 35x50 resim kağıdı
i)Palet, su kabı, sünger, resim altlığı, temizleme bezi.
      j) sınırsız atık maddeler.
     k) füzen ve benzeri kalemler
     l) akrilik boyalar
     m) ebru bayama ile ilgili malzemeler

6)      Görsel sanatlar öğretmeni söz alarak; Resimlerin değerlendirilmesi yapılırken sert, baskıcı bir tutumdan kaçınılıp sevecen yaklaşım esirgenmeyecek, resimlerin gerçeğe uygunluğu aranılmayacak, sergilenmeye önem verilecek dedi. Değerlendirme yapılırken:
a)      Yapılan çalışmanın özgünlüğü
b)      Verileni alma, uygulama ve çözümleme yetisi
c)      Anlatım gücü
d)      Zamanı, araç-gereci kullanma yetisi.
e)      Çizgi yeterliliği ( Kompozisyonun unsurları )
f)        Çalışmalara karşı ilgisi, isteği çalışmalara kendini verebilmesi)
g)      Düzenli çalışma yetisi gibi kriterlere bakılacak ve öğrencilere her dönem için en az (2) iki uygulama notu verilecektir dedi.

.
7-  Atatürk ilke ve inkılâpları, Milli mücadele, Atatürk’ün kişisel özellikleri konusunda Tarih öğretmeni ile Işığın ve rengin oluşumu konusunda Fen Bilimleri öğretmenleri ile Bayramlar ve çeşitli kutlama programlarında Beden Eğitimi ve Edebiyat öğretmenleri ile Bilim ve sanat üniteleri çalışmalarında fizik, kimya, tarih, biyoloji, coğrafya, müzik öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır ve bunlar yıllık planlarda gösterilecektir.

8- Okul Müdürü………………………..  yapılacak bütün faaliyet ve çalışmalarda, ulusal birlik ve bütünlüğün temel öğesi olan Türk dilinin özelliğini ve güzelliğini yitirmeden yazılıp konuşulmasına ve hataların anında düzeltilmesi için özen gösterilmesini istedi. Bu konuda sık sık edebiyat öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekli olduğunu, öğrencilere bu hatalarını düzeltmek için sürekli kitap okumaları gerektiği tavsiye edilmelidir. Dedi.








9-  Resim yaparken zorlanan ya da isteksiz öğrencilere diğer öğrencilerden farklı olarak hiçbir teknik zorlamaya gitmeden, teknik ve estetik kaygı taşımayan, onların ilgi alanlarını tespit ederek o alanda yönlendirilmesine sevdiği şeyleri malzeme olarak kullanıp bulundukları noktadan daha yukarılara ve topluma yararlı bir birey haline getirmeye çalışılmasına karar verildi.

10-  Okul kütüphanesindeki sanat kitaplarının yetersiz olduğunu ve bu öğretim yılında okul idaresi ile işbirliği halinde bu tur kitapların zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiği ve bu çalışmaların yapılması oy birliği ile karara bağlandı.

11- sene sonu resim sergisinin mayıs ayında yapılması kararlaştırıldı

12 okul dvarlarının güzelleştirilmesi ve dersimizle ilgili duvar boyama  çalışmaları
projemizin sürdürüleceği kararlaştırıldı.

13- Okul müdürü  ………………………. 2013 – 2014 öğretim yılının tüm öğretmen ve milli eğitim camiasına hayırlı olması dileği ile toplantıyı sona erdirdi.



…………………………….                                                      …………………………………….
Görsel Sanatlar Dersi Öğrt                                            Okul Müdürü        

         
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara