2 Eylül 2014 Salı

2014-2015LİSE I.DÖNEM MÜZİK ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
................... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM
MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 13/09/2013
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı No:1
Toplantıya Katılanlar: Murat ÇAĞLAYAN – Taner ÖNAL
GÜNDEM MADDELERİ:
1-Açılış ve yoklama
2-Zümre yazmanı ve başkanının seçimi
3-Müzik dersinin genel amaçlarının okunması
4-Müzik Dersi Öğretim Programının incelenmesi.
5-Eğitim-Öğretim, yönetim, personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunların, yönetmeliklerin, genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerinin açıklanması.(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak Törenleri Yönergesi.)
6-2488.2504 sayılı Tebliğiler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların planlara aktarılması.
7-Eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi.
8-a)Bir önceki yılda alınan zümre kararların gözden geçirilmesi.
b)Bir önceki eğitim öğretim yılının şube ve ders bazında genel başarı analizlerinin değerlendirilmesi.
9- Yıllık ders planlarının 2013-2014 iş günü takvimine göre kılavuz kitap ve Müzik Dersi Öğretim Programına göre hazırlanması.
10-Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin belirlenmesi.
11-Konuların işlenişinde yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
12-Başarıyı artırmak için alınacak tedbirler
13-Bilim ve Teknolojideki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması.
14-Proje ve performans görevi konularının ve değerlendirme ölçütlerin belirlenmesi.
15-Derslik ve ders araç - gereçlerinin durumu.
16-Diğer zümrelerle ilişkiler.
17-Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
18-Çeşitli yarışmalara ve proje etkinliklerine öğrencileri hazırlama çalışmaları. Güzel Sanatlar Liselerine yönlendirilecek öğrenciler ve yapılabilecek çalışmalar hakkındaki görüşler.
19-Dersle ilgili yayınlanmış eserler ve yeni gelişmelerin görüşülmesi.
20- Ar-Ge ve Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasına ilişkin tedbirlerin alınması.
21- Müzik Kulübü ve Egzersiz çalışmaları hakkındaki görüşler. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak etkinliklerin planlanması.
22- Dilek ve temenniler ve kapanış.
MADDELER GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR:
1-Toplantı Okul Müdürü Murat ÇAĞLAYAN Başkanlığında 2013-2014 Eğitim – Öğretim yılı ile ilgili iyi dilek ve temennileri ile başladı.
2-Yazman olarak Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL Zümre Başkanı Taner ÖNAL seçildi.
3-Dersin amaçlarının,
Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;
• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,
• Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
• Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
• Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,
• Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma
etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
• Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
• Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
• İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini
sağlamak,
• Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,
• Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,
• Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk
ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olarak belirlenmesine ve amaçların öğrencilere aktarılmasına gerektiği belirtildi.
4-Müzik öğretmeni Taner ÖNAL son değişiklikleri ile 07/06/2007 tarihinde yayınlanan Müzik Dersi Öğretim Programını incelediğini ve eğitim – öğretim faaliyetlerini bu program doğrultusunda planlayacağını belirtti.
5- Eğitim-öğretim, yönetim, personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunlar, yönetmelikler, genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümler hakkında Murat ÇAĞLAYAN bilgiler verdi. .(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak törenleri Yönergesi.)
6-2488,2504 sayılı Tebliğler Dergisinde ve İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen Atatürkçülükle ilgili konuların hedef ve davranışları ile birlikte yıllık planlara aktarılmasına, Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kişiler olarak özen gösterilerek yeri geldikçe ve önemli gün ve haftalarda bu konu ile ilgili öğrencilere bilgi verilmesine ve gereken hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi. Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL öğrencilerin Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavraması ve Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerinin sağlaması gerektiği belirtti.
7- Eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısında alınan kararları gözden geçirildi ve bu kararların aynen uygulanmasına karar verildi.
8-a) Bir önceki yılda alınan zümre kararları Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL tarafından okundu ve bu kararların geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında aynen uygulandığı diğer toplantı tutanaklarından tespit edildi.
b)Bir önceki yılda müzik dersinde başarının e-okul verilerine göre yüksek olduğu, diğer öğrencilere göre dersi zayıf olan öğrencilerin diğer derslerinde de başarısız oldukları belirtildi. Başarısızlık sebeplerinin belirlenerek bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınması uygun görüldü.
9- Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL Lise Müzik Dersi Öğretim Programını son değişiklikleri ile incelediğini bu program dahilinde yıllık ders planlarını kılavuz kitaba göre yapacağını belirtti.
10- Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin etkin rol almasını sağlayacak biçimde düzenlenmesine; çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaçları ve var olan bilgileri de göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun planlanmasına karar verildi. Özellikle dinleme, söyleme, çalma, nota yazımı, oyun, dans, devinim, bilgiyi paylaşma, bilgiyi kullanma, yaratıcılık etkinliklerine yer verilmesine karar verildi.
11-Dersin işlenişinde
Genel “Müzik” Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru/Cevap, Karşılıklı Konuşma, Görüşme, Araştırma/ İnceleme, Sunma/ Alma, Bulma/Keşfetme, Yaratma/Üretme, Oyunlaştırma, Rol Yapma, Örnek Olay İnceleme, Yaşam Öyküleme, İşbirliği Yapma, Paylaşma, Sorun Çözme, Gösterme/Yaptırma,Tasarlama/ Gerçekleştirme, Yapma/Yaşatma
Özel Müzik Öğretim Yöntemleri:
Müziksel işitme-okuma –yazma yoluyla müzik öğretimi
Müziksel Devinme/ Ritimleme Yoluyla Müzik Öğretimi (Dalcroze)
Müziksel Toplu Söyleme Yoluyla Müzik Öğretimi (Kodaly)
Müziksel Devinme / Ritimleme/ Söyleme-Çalma / Doğaçlama Yoluyla Müzik Öğretimi
(Orff) yöntemlerinin uygulanması ,öğrencilerde yaratıcılık gücünü ortaya çıkaran, öğretmenden çok öğrencinin aktif olduğu ,araştırmayı ve sormayı hedef alan,ezberciliği ortadan kaldıran, yaptıkları işten zevk almalarını sağlayan, yaptıklarını arkadaşları ile paylaşıp sergileyen eğitim ve öğretim şeklinin sağlanması kararlaştırıldı.
12-Başarıyı artırmak için; öğrencilerde planlı ve düzenli çalışma kavramının pekiştirilmesi, konu üzerinde ayrıntılı durulması, seviye farklılığı dikkate alınarak konuların tekrar edilmesi, derse hazırlıklı gelinmesi, yapılan çalışmaların sergilenmesi kararlaştırıldı. Bilişim Teknolojilerinin derslerde sıkça kullanılması kararı alındı.
Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılmasına, gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan
önlemlerin tutanakla tespit edilip ve uygulama sonuçlarının rapora bağlanmasına karar verildi.
13- Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiğini derslerin işlenişinde bunlardan yararlandığını belirtti.
14- Proje ve performans görevi konularının değerlendirmesinde yazılı olan değerlendirmelerde:
Yazılı Olarak Hazırlanan Proje ve Performans görevinin notla değerlendirilmesi
Açıklık
10 Puan
Temizlik ve düzen
10 Puan
Dipnot kullanımı
5 Puan
Kaynak zenginliği
10 Puan
Plan ve içerik uyumu
10 Puan
Yazım kurallarına uyum
15 Puan
Görevin kavranılması ve sunuluşu
40 Puan
Toplam
100 Puan
tablosundan yararlanılacağı gibi , Lise Müzik Dersi Öğretim Programında belirtilen alternatif ölçme ve değerlendirme araçları ile geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarından alınan verilere göre tespit edilmesine karar verildi. Uygulamaya dayanan görevlerin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarlarından faydalanılması gerektiği belirtildi.
Proje ve Performans görevi konularının EK-1’de belirtilen konulardan seçilmesi ve belirtilen takvimin uygulanması kararlaştırıldı.
15- Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL müzik derslerinin ve etkinliklerin amacına uygun işlenebilmesi için en kısa zamanda okulda bulunan müzik amfisinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin genel olarak defter ve diğer ders araç-gereçlerinin olduğu bu nedenle bir sıkıntı olmadığı belirtildi.
16-İstiklal Marşı’nın öğretimi ve Türkçe’nin doğru kullanımı konusunda Edebiyat öğretmenleri Milli bayramlar ve başta Atatürk Haftası olmak üzere belirli gün ve haftalarda Tarih, Edebiyat ve Beden Eğitimi öğretmenleri ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
17- Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve öğrenme güçlüğü çekilen konular ile ilgili olarak geçmişte olduğu gibi öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri başarılı öğrencilerle eşleştirdiğini bu öğrencilerin arkadaşlarına çok yardımcı olduklarını bu yılda aynı eşleştirmeyi yapacağını belirtti. Öğrenme güçlüğü çekilen konularda bol bol tekrar yaptıklarını ayrıca ders aralarında ve okul çıkışlarında zorlanan öğrenciler ile tek tek veya toplu olarak çalışmalar yapılacağını belirtti.
18-Yıl içerisinde İl ve ilçe çapında yapılacak olan yarışmalara öğrencilerin hazırlanmasına devam edileceği belirtildi.
19- Müzik Öğretmeni Taner ÖNAL dersle ilgili yayınlanmış eserler ve yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini bunları öğrencileri ile de paylaştığını ,bu yıl içerisinde bunlarla ilgili haberleri gerekli yerlere asacağını ayrıca bunlarla ilgili siteler hakkında öğrencileri bilgilendirdiğini belirtti.
20- Murat ÇAĞLAYAN Okulda Toplam Kalitenin sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi için her türlü önlemin alınması ve gerekli gayretin gösterilmesi gerektiği belirtildi.
21- Müzik Kulübü çalışmalarının yapılacak planlara göre düzenli olarak yürütülmesi, kulüp panosunun sürekli güncellenmesi, toplum hizmeti çalışmalarına önem verilmesi kararlaştırıldı. Egzersiz çalışması olarak Koro, Enstrüman eğitimi gibi konuların seçilmesine karar verildi. Oluşturulacak öğrenci korosu ve halk oyunları ekibinin belirli gün ve haftalarda etkin bir şekilde görev alması gerektiği belirtildi. Belirli gün ve haftalarla ilgili planlamanın yapılarak en kısa zamanda görev paylaşımının yapılması uygun görüldü.
22-Toplantı Murat ÇAĞLAYAN’ ın yeni öğretim yılı için başarı dilekleri ile sona erdi.
EK-1
PROJE GÖREVİ KONULARI
1- İstiklal Marşımızın okunması ve yönetimi.
2- Eurovision şarkı yarışması.
3- Türk Beşlerinin Hayatı.
4- Müzisyen Devlet Sanatçılarının Biyografilerinin Derlenmesi.
PERFORMANS GÖREVİ KONULARI
1- Ses ve çalgı ile şarkı sunumu
2- Müzikli dans gösterileri
3- Türkü hikayesi canlandırma
4- Müzik Terimleri Sözlüğü Hazırlama.
5- Müzik Türlerini anlatan resimler yapma.
PROJE VE PERFORMANS GÖREVİ TAKVİMİ
1. Dönem Takvimi
Kasım ayının ilk haftası görev konularının dağıtılması
Kasım ayının son haftası ara değerlendirmenin yapılması.
Aralık ayının son haftası genel değerlendirmenin yapılması.
2. Dönem Takvimi
Nisan ayının ilk haftası görev konularının dağıtılması.
Nisan ayının son haftası ara değerlendirmenin yapılması.
Mayıs ayının son haftası genel değerlendirmenin yapılması.
Taner ÖNAL
Müzik Öğretmeni
13/09/2013
UYGUNDUR
Okul Müdürü
Murat ÇAĞLAYAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara