2 Eylül 2014 Salı

1. Dönem Lise ingilizce sene başı zümre tutanağı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM BAŞI  İNGİLİZCE DERSİ    ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Yer:..................................................
Tarih:13.09.2013
Saat: 12:20
Toplantıya Katılanlar: İngilizce öğretmenleri ................... .................... .................... ..................... ..........................
GÜNDEM
1.Açılış ve yoklama
2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun incelenmesi.
4.Atatürk ilke ve İnkilaplarına yıllık planlarda ve derslerde yer verilmesi.
5.2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı  çalışma takviminin incelenmesi.
7.İngilizce dersinin Müfredat Programının incelenmesi.
8.2012-2013 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi
9.Yıllık planlar
10.Günlük planlar
11.Derslerde uygulanacak teknik ve yöntemlerin incelenmesi
12.Ölçme ve değerlendirme
13.Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı
14.Öğrencilere verilen yıllık ödevler
15.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacak gezi gözlemler.
16.2012-2013 Eğitim Öğretim yılında karşılaşılan sorunlar
17.Dilek ve temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Zümre toplantısı, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliği-Md:36 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmenliği-Md:100 Anadolu Liseleri Yönetmenliği Md:20; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam Hatip Liseleri Yönetmenliği-Md17; Fen liseleri Yönetmenliği-Md19 Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmenliği Md:20’ye göre İngilizce zümre başkanı seçilen İngilizce Öğretmeni Ramazan ÇATAL başkanlığında açılmıştır.Gündem maddelerinin okunması ile görüşmelere geçildi.Yapılan yoklamada İngilizce öğretmeni ...........................................................toplantıda hazır bulundukları görülmüştür.
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
  3. A-Atatürk inkılaplarına ve Anayasa başlangıcında ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı ; Türk milletinin milli,ahlaki,insani,manevi kültür değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren ,ailesini vatanını milletini seven daima yüceltmeye çalışan;insan hakları ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli,demokratik,laik,sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
B-Beden ,zihin ,ahlak,ruh,duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren ,topluma karşı sorumluluk duyan ,yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler  olarak yetiştirmek, C-İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek gerekli bilgi ,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak.
4.2013-2014 Eğitim öğretim yılında da İngilizce derslerinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına  2104-2488 sayılı tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verileceği ifade edildi.1789 sayılı Milli Eğitim Temel 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu.Yıllık ve günlük planlarda Atatürkçülük konularına yer verilmesi kararlaştırıldı.(10 Madde:Eğitim  sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İlke ve İnkılapları ile Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır.Milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.)
5.2013-2014 Eğitim öğretim yılının çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit edildi.Yıllık ve günlük planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi gerektiği esas alındı.
6.Orta öğretim kurumları Sınıf geçme yönetmenliğinin tamamı okundu.Yönetmenliğin kaldırılan ve değiştirilen maddeleri incelendi.
7.İngilizce derslerinin müfredat programlarının yayınlandığı tebliğler dergisinin 2455-2470 sayıları okunarak tekrar incelendi. Ayrıca T.T.K Başkanlığının 27.04.1998/64 Sayılı kararındaki açıklamalar doğrultusunda yıllık planlarda sene  başında değişiklik  olduğu ve bu yüzden yapılan yıllık plana devam edileceği vurgulandı ve günlük planların yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca  öğrenci seviyelerine göre seçilen kitaplarda daha çok  görsel materyaller  kullanılması gerektiği vurgulandı.Eğer öğretmen gerekli görürse yıllık planda ki kullanılan “araçlar ve değerlendirme”  bölümüne gerekli açıklamayı not ederek daha fazla materyal kullanabileceği belirtildi.
8.2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı  ATL kısmı 12.sınıfların  bir değerlendirilmesi yapıldı. Söz alan Özlem Göksu  özellikle ATL 12. Sınıflarda kullanılan kitabın öğrencilerin seviyesinin çok üzerinde olduğu belirtti. İngilizce zümre öğretmenleri de bu konuda ortak fikirde olduklarını beyan etti. 2012-2013  Eğitim Öğretim yılında İngilizce dersinden genel başarının artırılması için yapılan çalışmaların daha da artırılması ve özellikle ortak sınavlardan önce çalışma kağıdı verilmesi gerektiği İngilizce öğretmeni  Gülsen KUZUCUOĞLU ÇATAL tarafından vurgulandı. ATL kısmı 12.sınıflar da  İngilizce dersine daha fazla ilgiyi artırmak için görsel materyallerin daha çok kullanılması konusunda görüş birliğine varıldı.Ayrıca bu sınıftaki öğrencilerin velileri ile iletişime geçilerek öğrencilerin performansını olumlu yönde artırmaya çalışılması gerektiğini İngilizce öğretmeni  Ramazan ÇATAL  vurguladı.9.2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Duzey belirleme sınav sonuçlarına göre gönderilen ve bakanlık websitesinde yayınlanan kitaplara göre yıllık plan yapıldı.Bazı sınıflarda düzeyler aynı olduğu için aynı yıllık planlar bu sınıflarda uygulanacaktır.
10.Derse gelirken gelinen derse hazırlıklı olarak gelinmesi gerektiği ve Teacher’s book olduğu için öğretmenlerimizin günlük plan yapmasına gerek olmadığı belirtildi.
11. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında  derslerde uygulanacak yöntemlerin; pair-work, soru cevap, uygulama, gösterim, role- play ve gerektiğinde araştırma. anlatım teknikleri olabileceği tespit edildi.En iyi İngilizce öğretmeni nin ,en çok konuşan değil,en çok konuşturan öğretmen olduğu hatırlatıldı ve öğrenciyi aktif kılan yöntemlere ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi.Ayrıca özellikle konuşma gelişimini desteklemek amacıyla öğrencilere Milli Eğitim Temel kanununda belirtilen amaçlara uygun olarak öğretmen kontrolünde alt yazılı filmler izlettirilmesi kararı alındı.Ayrıca bu konu anlatımında öğrencilerin daha iyi anlamaları için görsel materyallerin kullanılmasının daha iyi olacağı görüşüne varıldı.Meslek lisesi olmamız nedeniyle görsel materyallerin kullanılmasına ağırlık verilmesi görüşüne varıldı.Görsel materyallerden özellikle subtitled movie izlettirilmesi öğretmen gözetiminde olacaktır.Öğretmen  subtitled movie’yi kendi planlayıp izlettirecektir.
12. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında  test puanlarının nota çevrilmesi-1920 sayılı Tebliğler dergisi ve Ortaöğretim kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmenliği –Md:20 ve 21’e göre 2012-2013  Öğretim yılında İngilizce dersinde en az 3 yazılı ve 2  sözlü notu verilmesi gerektiği belirtildi.Sözlü puanları verilirken  27. Maddenin “A” bendine  göre  sözlü puanları verilmelidir.Ayrıca sözlü puanı verilirken sözlü tespit formundaki kriterler göz önüne alınmalıdır.Yıllık planlarda da yazılı tarihlerinin şu şekilde olması gerektiği karara bağlandı.Zorunlu durumlarda yazılı tarihleri ders öğretmeni tarafından bir hafta kaydırılabilir.Ayrıca ders öğretmeni yazılı yoklama sınavlarında önceden işlenen ders konularında da soru sorabilecektir.Ders öğretmeni belirtilen  konular dışında müfredat da olan konulardan da sorabilir.

YAZILI YOKLAMA TARİHLERİ
YAZILI/DÖNEM
I.DÖNEM
II.DÖNEM
1.YAZILI YOKLAMA
22-28 Ekim Tarihleri arası

2.YAZILI YOKLAMA
19-30 Kasım Tarihleri arası

3.YAZILI YOKLAMA
1-8 Ocak Tarihleri arası


13. Zümre başkanı  geçen yıl  olduğu gibi,Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:19 ve Okul kütüphaneleri Yönetmenliği –Md:15’e göre derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini belirtti.Ayrıca ihtiyaç duyulan her türlü materyalin okul yönetimine zümrece bildirileceği kararı alındı.Bu  Dönem öğrencilerin kitap okumasına ağırlık verilecektir.
14.Öğrencilerin Ders dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri hakkında Yönetmelik-Md:11 ve 2300 Sayılı Tebliğler Dergisine göre Öğrencilere Ekim ayı içerisinde ödevler verilecektir. Ödevler değerlendirilirken aşağıdaki ödev değerlendirme tablosu esas alınacaktır. Buna göre, ödev konuları öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre verilecektir.Yıl içinde belirlenen zamanlarda her öğrenciye ödev takip formu dağıtılarak öğrenciler izlenerek ödevin yapım aşamaları takip edilecek, gerekirse düzeltmeler yapılarak öğrencilere yardımcı olunacaktır. Değerlendirme yapılırken ödev değerlendirme formu kullanılacaktır.

Meslek Lisesi öğrencilerine daha ziyade Teknik İngilizcelerini geliştirmeye yönelik elektronik alet ya da gereçlerin kullanma kılavuzlarını Türkçeye çevirme,atölyede kullanılan alet ve makinelerinden oluşan resimli sözlükler vs. gibi konular uygun olacaktır.Anadolu Teknik Lisede ise gerekli görülen gramer konuları öğrencilere ödev olarak verilecektir.Öğrenciler, ödevlerini elektronik ortamda (sunu,video vs.) hazırlamaları için teşvik edileceklerdir


ÖĞRETMENİN                                                                                                       ÖDEV DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı:………………                                                                                   DEĞERLENDİRME SONUCU
Branşı:…………………..                                                                                             A)Puan :……………..
B)Not:………………
C)Öğretmenin İmzası:……………………
Öğrencinin:                                                                                                                                                                                        ÖDEVİN VERİLDİĞİ TARİH:……………
Adı Soyadı:                                                                                                                                                                                         ÖĞRENCİNİN İMZASI:…………………
Sınıfı Numarası:                                                                                                                                                                                 ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:………………
DERS

ÖDEVİN KONUSU

ÖDEV KONTROLÜ
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
MART

SIRA NO
DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
PUAN
DÜŞÜNCELER
1.
Ödev Hazırlama, Plana Yayma ve Uygulama Başarısı
10

2.
Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman, Araç-Gereç Toplanması ve Kullanılması
10

3.
Kendisini Geliştirmek Amacıyla Ödevi Bizzat Yapması
10

4.
Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması
10

5.
Kaynak Kişiler İle Varsa Kaynak Gruplar İle İletişim Kurabilme
10

6.
Ödevin Doğruluk ve Kullanılabilirlik Derecesi
10

7.
Ödevin Yazım ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu
10

8.
Düzgün İfade Kullanma ve Anlaşılabilir Olması
10

9.
Ödevin Özenle Yapılması , Tertip Temizlik ve Estetik Görüntüsü
10

10.
Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi
10


Toplam
100

Not:1.Ödev konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir.
2.Öğrencinin ders öğretmenleri ile görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınacaktır.
3.Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili  sonuçları dosyalayacaktır.
4.Öğrencinin çalışma planı,bilgi,doküman ve araç gereç listesi.iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi ödevin sonunda yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir.

15.Derslerde yeri ve konusu geldiğinde:
Dil ve anlatım dersi öğretmenleri ile Türkçe dilbilgisi kuralları ve planlama yapılırken,
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ve Tarih Dersi Öğretmenleri ile Atatürkçülük konuları ve tarihi konular işlenirken
Coğrafya Dersi öğretmenleri ile coğrafi konularda ve iklimle ilgili konular işlenirken,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi inançla ilgili konular işlenirken,
Psikoloji ve Sosyoloji Dersi öğretmenleri ile psikoloji ile ilgili konular  ve terimler işlenirken
Meslek dersi öğretmenleri ile mesleki İngilizce ve terimleri ile ilgili konularda işbirliği yapılacaktır.Ayrıca İngilizce dersi öğretmenleri ile farklı teknik ve yaklaşımları  paylaşmak için işbirliği içinde olunacaktır.
16.2012-2013 Eğitim Öğretim yılında karşılaşılan sorunlar;
a)Özellikle Anadolu Teknik Lisesi kısmında 9. Sınıflarda  öğrenci sayısına göre ders kitabı gelmediği için kitap eksikliği İngilizce dersi başarısını önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir.
b)Öğrenci velilerinin öğrencilerimize ilgisiz olması ve çağırdığımızda gelmemesi öğrencilerimiz İngilizce dersi başarısını olumsuz yönde etkilemiştir.
c)Başarının yükseltilmesi için aile-öğrenci-okul iletişimi güçlendirilmelidir.
a)İngilizce ders saatlerinin azalmasından dolayı ve sınıf öğrenci mevcutlarının çok olmasından dolayı her öğrencimize yeteri  kadar süre ayıramamamız öğrencilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir.
b)İngilizce ders kitabı olmayan öğrencilere kitap temin edilememiştir.
c)Teknik yabancı dil dersi konulmalıdır ve dersi İngilizce öğretmenleri vermelidir.

17.Toplantı,Zümre Başkanı Ramazan ÇATAL’ın, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılının  tüm meslektaşlarına hayırlı olması dilek ve temennileri  ile son bulmuştur.

RAMAZAN ÇATAL  GÜLSEN KUZUCUOĞLU ÇATAL  ÖZLEM GÖKSU          Tuba ZEYLAN         Elif GENÇ
English Instructor       English Instructor          English Instructor      English Instructor   English Instructor

UYGUNDUR
13/09/2013
..........
Okul MÜDÜRÜ

kaynak:sorubak.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara