7 Temmuz 2013 Pazar

A, An, Some, Any, The

Tanımlayıcılar ( ARTICLES )

Eski dilde ” harfi tarif ” sözcüğü ile tanımlanan bu öğe, Türkçenin yapısında bulunmadığı için çoğu zaman Türkçeye çevrilmez. Bu nedenle ingilizce öğrenenlerin kullanırken çok sık hata yaptıkları bir konudur. İlk bilinmesi gereken nokta, özel isimlerden önce tanımlayıcı kullanılmayacağıdır ( istisnalar açıklanmıştır ).
BELİRSİZ TANIMLAYICILAR ( İndefinite Articles ) A, AN, SOME , ANY
A/AN
Sayılabilen cins isimlerden söz ederken herhangi bir tanesi, hiçbir özelliği tanıtılmamış durumda anılırsa o isimden önce belirsiz tanımlayıcı a yada an kullanılır. Sözcüğün ilk harfi yada hecesi sesli ise ( apple, orange, hour ) an kullanılır.
an apple , an orange , an hour  ( * )
İsim sessiz harf yada hece ile başlarsa ( book , cat , union ) a kullanılır.
a book , a cat , a union ( * )
Bu genelin dışında, a / an belirsiz tanımlayıcı aşağıdaki durumlarda kullanılır.
  1. Bir meslek gösteren isimlerden önce gelir. Bu durumda a / an Türkceye çevrilmez. 
                  My brother is a lowyer. ( Erkek kardeşim avukattır. )
2.  İnsan isimlerden önce kullanılır. Bu durumda konuşan kişi sözü edilen insanı adı dışında tanımamaktadır.
A jim Harris called you this morning.
( Bu sabah seni Jim Harris diye biri aradı. )
3.   Sayılamayan bir isimden önce kullanılırsa o ismin bir çeşidi anlatılır.
This is a music you will enjoy. ( Bu senin hoşlanacağın türden bir müziktir. )
4.   Zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır. Bu durumda da Türkçeye çevrilmez.
Three times a week : Haftada üç kez
2000 tl a kilo : Kilosu 2000 lira
90 km an hour : Saatte 90 km
5.   Beğeni, şaşkınlık, hayal kırıklığı vb. duyguları vurgulayan ünlemlerde kullanılır.
What a beautiful song! ( Ne güzel bir şarkı )
What a silly film! ( Ne saçma bir film )
What a pitty! ( Ne yazık )
What a shame! ( Ne ayıp )
6.   A / AN tanımlayıcısının Türkçeye çevrilmeden kullanıldığı bazı deyimsel ifadeler:
A couple of : Birkaçtane
A lot of : Çok sayıda – miktarda ( sayılabilen / sayılamayan )
A little : Az, biraz ( Yalnızca sayılamayan isimlerde )
Quite a few : Çok sayıda, çok ( yalnızca sayılabilen isimlerde )
A few : Birkaç tane, tek tük : ( Yalnızca sayılabilen isimlerde )
Have a cold : Nezle(si) olmak
Have a headache : Başı ağrımak
Have a toothache : Dişi ağrımak
All of a sudden : Ansızın
As a metter of fact : Aslında
İt is a pity… :Yazık ki
Be in a good ( bad, happy etc. )  mood: iyi ( kötü mutlu vb. ) gününde olmak
İn a hurry : Acelesi olmak, aceleyle yapmak.
7.   A / AN sıfatla kullanılan bir ismin önündeyse, o sıfatın ilk harfi ya da hecesine göre a yada an olur.
a big box, a tall man, an easy question, an honest man
Sıfat-isim yapısından önce very, pretty rather gibi niteleyiciler varsa, a/an niteleyiciden önce gelir.
a very tall man, a pretty importand matter
DİKKAT:  İngilizce örenenlerin sık yaptıkları hata, Türkçe ( büyük bir kutu ) ifadesini ingilizce söylerken aynı dizilişi kurmak ve ( big – a box ) demektir. Bu diziliş YANLIŞTIR. SIFAT VE İSİM ARASINA HİC BİR TANIMLAYICI GİREMEZ.
SOME
A / AN tanımlayıcısının çoğul biçimidir. Sayılabilen isimlerle some kullanılırken sayı önemli değildir, azlık yada çokluk da belirtilmiyordur. Yalnızca sözü edilen ismin çoğul olduğu belli edilir. Çoğu kez Türkçeye ” birkaç tane ” gibi çevrilsede gerçek anlamı bu değildir.
SOME İLE KULLANILAN SAYILABİLEN İSİM MUTLAKA ÇOĞUL OLMALIDIR.
Sayılamayan isimlerlerden öncede kullanılır ve ”belirsiz bir miktar” anlamını verir. Türkçeye ” biraz ” olarak çevrilebilir, ama azlık söz konusu değildir.
SOME OLUMLU DÜZ CÜMLE VE SORULARDA KULLANILIR. Soruda somekullanınca genellikle olumlu cevap beklenir.
Ör: There are some people in the street. ( Sokakta insanlar var. )
Are there some students in the room? ( Odada öğrenciler varmı? )
I have some money in the bank. ( Bankada biraz param var. )
Do you have some time for me? ( Bana ayıracak biraz zamanın varmı? )
Some ile kullanılan bazı isimler:
Something : Birşey ( TEKİLDİR ve bitişik yazılır )
Someone/somebody : Birisi ( insan ) ( TEKİLDİR ve bitişik yazılır )
Somewhere/someplace : Bir yer
Some time : Belirsiz bir zamanda … ( Ayrı yazılır )
ANY
Olumsuz ve soru cümlelerinde some yerine kullanılır. Her ne kadar some çoğu kez Türkçeye çevrilmezse de, any hiç yada herhangi bir ifadelerle çevrilebilir, bazen de çevrilmez. Eğer SAYILAN BİR İSİMLE KULLANILIYORSA MUTLAKA ÇOĞUL İSİM OLUR. Sayılamayan isimlerle de kullanılabilir.
There aren’t any apples on the table. ( Masada hiç elma yok. )
There isn’t any time left. ( hiç zaman kalmadı. )
Do you see any clouds? ( Hiç bulut görüyormusun? )
Any’nin bazı farklı kullanışları:
Anything: Hiçbir şey, herhangi bir şey ( TEKİLDİR ve bitişik yazılır. )
Anyone/Anybody : Hiç kimse, herhangi bir kimse ( TEKİLDİR ve bitişik yazılır.)
Anywhere/anyplace: Herhangi bir yer, hiçbir yer ( Bitişik yazılır )
Any time : Ne zaman olursa, herhangi bir zamanda
Any more : ( Soruda ) Biraz daha? / ( Olumsuz ) Daha olmasın…
I dont want anymore. ( Daha fazla istemiyorum. )
DİKKAT: Some özne olarak kullanılabilir:
Some people are waiting for you. ( Birkaç kişi seni bekliyor. )
Something is bothering me. ( Bir şey beni rahatsız ediyor. )
Someone / Somebody is calling you. ( Birisi seni arıyor.)
Fakat olumsuz bir cümlede any ve any ile kullanılan ifadeler ÖZNE olamaz, yaniAnybody isn’t waiting for you cümlesi YANLIŞTIR. Bunun yerine NO ifadesi kullanılır.
Nobody/No one  is waiting waiting for you. ( Seni hiç kimse beklemiyor.)
Nothing is bothering  me. ( Hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.)
No one/nobody is calling you. ( Kimse seni aramıyor.)
ANY eğer sıfat olarak isim önüne gelir ve anlamı ”her kim, her ne,” vb. olursa, o zaman özne olabilir, ama cümle OLUMLUDUR.
Any student can understand this.
( Bunu hangi öğrenci olsa anlayabilir).
Anybody/anyone can do this.
( Bunu kim olsa yapabilir.)

BELİRLİ TANIMLAYICI ( Definite Article )
THE
Daha önce adı geçen bir cins isimden ikinci kez söz edildiğinde the belirli tanımlayıcı kullanılır. Bir ismin the ile kullanıldığında neden söz ettiğimizin bilinmesi gerekir. Tekil yada çogul, sayılabilen yada sayılamayan isimlerde kullanılır.
Bazı isimler daha önce sözü edilmemiş olsa bile, bu dünyada tektir ( güneş, hava, deniz vb. ) yada söz konusu yerde başka bir örneği yoktur; bu gibi isimlerden önce de yine the kullanılır.
Ör:  Sahip olduğumuz tek otomobilden söz ederken, the car
Bulunduğumuz odanın tavanından söz ederken, the ceiling denir.
Bu kapsama giren bazı isimler şunlardır:
the air, the weather, the sun, the sky, the wind, the rain, the Bible, the sea, the moon, the earth, the world, the universe, the past, the present, the future.
İngilizce öğrenenlerin sık sık yanılgıya düştükleri bazı özel durumlar şunlardır:
( A ) THE KULLANILMAYAN DURUMLAR:
Bütün tanımlayıcılar gibi, the de ( istisnalar dışında ) ÖZEL İSİMLERDEN önce KULLANILMAZ.
1. İsimler genel anlamda kullanıldığında:
Bu durumda sayılabilen isimler ya a/an ile tekil yada çoğul olarak kullanılır ve thealmazlar.
A book is usefull: Books are usefull. ( Kitap yararlıdır. )
A dog is  an animal: Dogs are animals. ( Köpek bir hayvandır. )
Genel anlamda kullanılan sayılamayan isimler de the almazlar.
Cheese is made from milk. ( Peynir sütten yapılır. )
We need oxygen and water. ( Oksijen ve suya ihtiyacımız vardır. )
2. Genel olarak insan(lar) yada insanoğlu anlamlarında kullanıldığında man vemankind sözcükleri the almaz. Man sözcüğü tekildir ve erildir ( erkek zamiriyle kullanılır ), mankind tekildir ama nötrdür ( it zamiriyle kullanılır ).
Man has his problems. ( İnsanların kendi sorunları vardır. )
Mankind has its problems. ( İnsanoğlunun kendi sorunları vardır. )
Civilized man can not live without electricity.
( Uygar insan elektrik olmadan yaşayamaz. )
Society ve humanity ( toplum ) ( insanlık ) sözcükleri de the almadan kullanılır.
3.  Bir gerund ( -ing takısıyla isim olan fiiller ) genel olarak sınırlanmamış bir anlamda the almadan kullanılır.
Children enjoy playing. ( Çocuklar oynamaktan hoşlanırlar. )
Careful reading is necessary. ( Dikkatli okuma gerektirir. )
4. Bilim dalı olan isimler the almadan kullanılırlar.
Chemistry, economics, engineering, geography, law, linguistics, mathematics, philosophy, psychology
5.  Aşağıdaki isimler TO – FROM – OF – AT – İN – ON edatları ( preposition ) ile kullanıldığında the almazlar.
bed                       college                    lunch                        town
breakfast               court                       prison                      trouble
church                  dinner                     school                     vacation
class                     jail                           supper                      work
Bu isimlerin bilinmesi önemlidir.
Children should go to bed early. ( Çocuklar erken yatmalıdır. )
We were at breakfast at 8 o’clock. ( Saat 8 de kahvaltıdaydık. )
They go to church every Sunday. ( Her Pazar kiliseye giderler. )
She was in class yesterday. ( Dün dersteydi. )
He is at school today. (  Bugün okuldadır. )
They just came to town. ( Kente daha yeni geldiler. )
We’ll be on vacation next week. ( Gelecek hafta tatilde olacağız. )
He goes to work on Saturdays. ( Cumartesi günleri işe gider. )
6. Hell ( cehennem ), heaven ( cennet ) ve paradise ( cennet ) isimleri hiçbir zamanthe almazlar.
7. North ( kuzey ), south ( güney ), east ( doğu ), west ( batı ) sözcükleri tek sözcükle zarf olarak kullanılıyorlarsa the almazlar.
He is going north, i’m going south. ( o kuzeye, ben güneye gidiyorum. )
8. Oyunlar ve spor dallarından önce the kullanılmaz.
They play bridge and poker. ( Briç ve poker oynarlar. )
We play football or basketball on Sundays. ( Pazar günleri futbol veya basketbol oynarız. )

( B ) GENEL TANIM DIŞINDA THE KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR:
1. Sıra sayıları ( Ordinal numbers ):
the first ( birinci ), the tenth ( onuncu )
the second World War ( ikinci dünya savaşı )
2. Bir ismin önünde sıfat olarak kullanılan FİRST, NEXT ve LAST sözcüklerinden önce, ister sıfat ister zamir olarak kullanılan SAME sözcüğünden önce the gelir.
The first question was easier than the last one.
( ilk soru, sonuncudan daha kolaydı. )
Please call the next student. ( Lütfen bir sonraki öğrenciyi çağırın. )
They asked me the same question. ( Bana aynı soruyu sordular. )
They asked me the same. ( Bana aynısını sordular.)
DİKKAT: Zaman bildiren sözcükler eğer şimdiki zaman sözkonusuyken kullanılıyorsai next ve lastthe almaz.
Last  summer we went to Antalya. ( Geçen yaz Antalya’ya gittik. )
What will you do next week? ( Gelecek hafta ne yapacaksın? )
3.  Sıfat ve zarfların enüstünlük derecesi ( superlatives ):
Bu durumda her zaman the kullanmak gereklidir.
He is the tallest boy in our class. ( Sınıfımızın en uzun boylu çocuğudur. )
She is the most beautiful girl i have ever seen. ( Ömrümde gördüğüm en güzel kızdır. )
DİKKAT: Most sözcüğü the olmaksızın da kullanılır, ama o zaman superlative değildir. ”Çoğu”  ya da ” hemen hepsi” anlamındadır.
Most people have stopped smoking . ( Çoğu insan sigarayı bıraktı.)
Most boys like football. ( Çoğu erkek çocuk futboldan hoşlanır. )
4. Müzik aletleri the ile kullanılır. Bunun için belirli bir müzik aletinden söz etmek gerekli değildir.
Can you play the piano? ( Piyano çalabilirmisin? )
5. Radio, telephone/phone sözcükleri the ile kullanılırlar.
I heard the news on the radio. ( Haberi radyoda işittim )
I often talk with her over the telephone. ( Onunla sık sık telefonda konusurum. )
DİKKAT: Belirli bir aygıttan söz edilmiyorsa , television yada TV the almaz.
l like watching television. ( Televizyon izlemekten hoşlanırım. )
There is a good film on TV tonight. ( Bu gece TV de iyi bir film var. )
6. Nehir adlarından önce the kullanılır.
The Amazon, The Mississipi, The Thames vb.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara