3 Haziran 2013 Pazartesi

Some- Any- No- Every

SOME, ANY, NO, EVERY

1. Some

Some, en yaygın şekliyle; (biraz, birkaç) manasında kullanılmaktadır. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktadır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman; Türkçe’de some, (birkaç) manasında sayılamayan isimlerle kullanıldığı zaman ise; some, (biraz) manasına gelmektedir.
Some, sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman isimler daima çoğul olur. Some, sayılamayan isimlerle kullanıldığı zaman ise daima tekil olarak düşünülür. Zaten sayılamayan isimlerin çoğul olması mümkün değildir. Bazı istisnalar haricinde (aşağıda bahsedilecektir) some normalde olumlu cümlelerde kullanılır.

There are some men in front of your house. What are they doing? Evinizin önünde birkaç adam var. Ne yapıyorlar?
There are some flowers in a vase on his table. Masanın üstünde vazo içerisinde birkaç çiçek var.
His father has some pairs of shoes. Babasının birkaç çift ayakkabısı var.
Some tourists from Germany visited some cities this summer. Almanyalı birkaç turist bu yaz birkaç şehri gezdiler.
Yukarıdaki cümlelerde some, sayılabilen isimlerle kullanılmaktadır ve isimler hep çoğul olarak görülmektedir.
There is some water in the jug. Sürahide biraz su var.
I have got some money today. Bugün biraz param var.
Mum is going to buy some sugar. Annem birkaç şeker alacak.
He needs some medicine. Biraz ilaca ihtiyacı var.
Bu cümlelerde some sayılamayan isimlerle kullanılmıştır va tekil olarak düşünülmüştür.

Some’ın istisnai kullanılış şekli

Normalde some olumlu cümlelerde kullanılır demiştir. Fakat some bazen soru cümlelerinde kullanılabilir. Eğer soruyu soran kişi cevabın “evet” olacağını düşünüyor veya umuyorsa some soru cümlesinde kullanılır.
Have you got some tea? Çayınız var mı?
We haven’t got any left. Bizde hiç kalmadı.
Dad, can you give me some money? Baba bana biraz para verir misin?
Bu cümlelerde adeta “biliyorum” havası vardır. Ricada bulunmalarda ve karşı tarafa bazı şeyler takdim etmede some soru cümlelerinde kullanılabilmektedir. 

Would you like some more tea?
 Biraz daha çay alır mıydınız?
May I have some of your books? Kitaplardan birkaçını alabilir miyim?

2. Any

Any, en yaygın şekliyle (hiç) manasında kullanılmaktadır.
Hem sayılabilen isimlerle ve hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktadırlar. Sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman isimler daima çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanıldığı zaman isimler ve dolayısıyla cümle daima tekil olur. (Some kuralları gibi). Fakat some’ın tersine; any olumsuz ve soru cümelerinde kullanılmaktadır.
There aren’t any students in the classroom. Sınıfta hiç talebe yok.
Are there any cars in the garage? Garajda hiç araba var mı?
Did he bring any friends to the party last week? Geçen hafta partiye hiç arkadaş getirdi mi?
Doesn’t your teacher have any books on this subject? Bu konu hakkında hocanızın hiç kitabı yok mu?
Yukarıdaki cümleler sayılabilen isimlerdir ve çoğuldurlar.
There isn’t any butter in the fridge. Buzdolabında hiç tereyağı yok.
Have you got any money in your pocket? Cebinde hiç para var mı?
Don’t you eat any honey for breakfast? Kahvaltıda hiç bal yemez misin?
If / weather, gibi bağlaçlarla ve şüphe bildiren cümleciklerle kullanıldığı zaman “any” olumlu cümlelerde kullanılabilir.
I’m not sure if/weather there is any coffee in the jar. Kavanozda kahve olup olmadığından emin değilim.
I’ll always help you if you have any problems. Problemlerin olursa size daima yardımcı olacağım.

3. No

No (hiç) manasına gelir. Sayılabilen isimlerle genellikle çoğul, sayılamayan isimlerle daima tekil olarak kullanılır. No daima olumlu cümlelerde kullanılır ve olumsuz mana verir. Any ile aynı manaları ifade eder. Fark daima olumlu cümlelerde kullanılmasıdır.
He has no friends to talk to. Hiç konuşacak arkadaşı yok.
There are no boys in my family. Ailemde hiç erkek çocuk yok.
They didn’t buy any honey yesterday. Dün hiç bal almadılar.

4. Indefinite pronouns: Belgisiz zamirler

Somebody, someone, something, somewhere, some’ın kurallarına uyarlar.
Anybody, anyone, anything, anywhere, any’nin kurallarına uyarlar.
Nobody, no one, nothing, nowhere, no’nun kurallarına uyarlar.
someone
somebody
birisi(herhangi birisi)
something
some where
birşey(herhangi birşey)
anyone
anybody
hiç kimse(herhangi bir kimse)
anythinghiçbir şey(herhangi bir şey)
anywherehiçbir yer(herhangi bir yer)
no one
nobody
hiç kimse
nothinghiçbir şey
nowherehiçbir yer
Örnekler:
They didn’t see anyone/any body in the room. Odada hiç kimseyi görmediler.

They saw no one / nobody in the room.
 Odada hiç kimseyi görmediler.

He doesn’t want anything.
 Hiçbir şey istemiyor.
He wants nothing. Hiçbir şey istemiyor.
I am not going anywhere. Hiçbir yere gitmiyorum.
I am going nowhere. Hiçbir yere gitmiyorum.
We want go to somewhere. Bir yere gitmek istiyoruz.
The man is going to buy something. Adam birşey alacak.
Your father is talking to somebody / someone. Baban birisiyle konuşuyor.

Can anybody lift this heavy stone?
 Herhangi biri bu taşı kaldırabilir mi?
Will you go anywhere? Bir yere gidecek misin?
Do you want anything to read? Okuyacak birşey istiyor musun?

  • Nobody ve somebody özne olarak kullanılabilirler ve daima tekil olarak düşünülürler.
  • Anybody de özne olarak kullanılır ancak o zaman herhangi biri anlamına gelir.
No one / nobody is coming to my wedding. Düğünüme kimse gelmiyor.
Somebody always follows me. Birisi beni her zaman takip eder.
Anybody can cook an egg. Herhangi bir kişi yumurta pişirebilir. (Herkes yumurta pişirebilir.)

  • Some (bir, herhangi bir) manasında kullanılır. Tekil olarak düşünülür.
Some day I’ll be rich and help the poor. Bir gün zengin olup fakirlere yardım edeceğim.
I’m afraid some maniac can break this priceless painting. Korkarım bir manyak bu pana biçilmez tabloyu kırabilir.
  • Any, (her, herhangi bir) manasında kullanılır ve olumlu mana verir. Tekil olarak düşünülür.
Any man in my village will invite you to his house for dinner. Köyümde her adam seni evine akşam yemeğine davet eder.
Anything in this shop is expensive. Bu dükkandaki herşey pahalıdır.

You can ride any horse in my stable.
 Ahırımdaki her atı sürebilirsin.
  • No, (hiçbir ) manasında kullanılır. Bu manada kullanıldığı zaman hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir.
No man in his village will invite you to his house for dinner. Köyünde hiçbir adam seni evine akşam yemeğine davet etmez.
There is no bus now. We have to walk. Şimdi bir otobüs yok. Yürümek zorundayız.
We slept in the car. Because there were no hotels in the town. Arabada uyuduk. Çünkü kasabada hiç otel yoktu.

Every

  • Every (her) anlamına gelir, bazen (her bir) anlamında da tercüme edilebilir. Every den sonra tekil bir isim gelir ve every tek başına kullanılmaz.
Örnekler
Every student in the class passed the examination. Sınıftaki her öğrenci imtihanı geçti.
Every one of the boys was sad. Çocukların her biri üzgündü.
Everybody is waiting for you. Herkes sizi bekliyor.
He reads the newspaper every day. Her gün gazeteyi okur.
  • Everybody, everyone, everything ve everywhere, every nin kurallarına uyarlar.
Örnekler
Everybody is here. Herkes burada.
The police are questioning everyone in the room. Polis odadaki herkesi sorguya çekiyor.
Tell me everything you know. Bildiğin her şeyi bana anlat.
I looked everywhere but I couldn’t find my wallet. Her yre baktım ama cüzdanımı bulamadım.

6. Else

Else kelimesi (başka ) anlamına gelir ve indefinite pronoun lardan sonra kullanılabilir.
Örnekler
Do you want anything else? Başka bir şey ister misiniz?

I want to go somewhere else.
 Başka bir yere gitmek istiyorum.
Can’t you find anybody else? Başka birini bulamaz mısınız?
No one else can help you? Başka hiç kimse size yardım edemez.
Else kelimesi ayrıca what, who, where gibi soru kelimelerinden sonra da kullanılır.
Örnekler
What else do you want? Başka ne istiyorsunuz?
Where else can I go? Başka nereye gidebilirim?
Who else can lift this table? Bu masayı başka kim kaldırabilir?

7. Some of

Some of; sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman çoğul isim alır ve (bazıları veya bir kısmı) şeklinde çevrilir. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında (bir kısmı) şeklinde çevrilir.
Örnekler
Some of the houses were old. Evlerden bazıları eskiydi.
Some of the student were answering the question. Öğrencilerin bir kısmı sorulara cevap veriyordu.
Some of the money was stolen. Paranın bir kısmı çalındı.
I found some of them. Onların bazılarını buldum.
He drank some of the milk. Sütün bir kısmını içti.

8. Any of

Any of; olumsuz cümlelerde (hiçbiri) anlamına gelir. Olumsuz cümlelerde özne pozisyonunda kullanılamaz.
Örnekler
I don’t like any of them. Onların hiçbirinden hoşlanmıyorum.
They don’t want to see any of us. Hiçbirimizi görmek istemiyorlar.
I can’t answer any of the questions. Soruların hiçbirine cevap veremem.

Any of; soru cümlelerinde ve olumlu cümlelerde (herhangi biri) anlamına gelir.
Have you seen any of them? Onlardan herhangi birini gördün mü?

9. Most of

Most of, (çoğu ) anlamına gelir.
Örnekler
Most of the students were listening to the teacher. Öğrencilerin çoğu öğretmeni dinliyordu.
Most of them wanted to stay here. Onların çoğu burada kalmak istiyordu.
I answered most of the questions. Soruların çoğuna cevap verdim.
Most of us were ready. Çoğumuz hazırdık.

10. One of

One of; (biri anlamına gelir ve tekil fiille kullanılır.
Örnekler
One of the boys was ill. Çocuklardan biri hastaydı.
One of them was waiting for you. Onlardan biri seni bekliyordu.
I liked one of the cars. Arabalardan biri hoşuma gitti.
One of the players is ill. Oyunculardan biri hasta.

11. All of

All of, (hepsi) anlamına gelir.
Örnekler
All of the animals were hungry. Hayvanların hepsi kaçtı.
All of us were waiting for the teacher. Hepimiz öğretmeni bekliyorduk.
He didn’t eat all of the apples. Elmaların hepsini yemedi.

12. None


None tek başına kullanılır ve (hiçbir şey, hiç kimse) manalarında kullanılır. Bunlardan hangisinin yerinde kullanıldığı cümlenin gelişinden veya olayların akışından anlaşılır.
A: Have you got any brothers? Hiç kardeşiniz var mı?
B: None. ( I have none.) Hiç yok.
A: How much money do you want? Ne kadar para istiyorsun?
B: None. (I want none.) Hiç istemiyorum.

13. None of

none of (hiçbirisi) anlamında kullanılır. Tekil ya da çoğul olarak kullanılabilmektedir. Çoğul olarak kullanımı daha yaygındır. Olumlu cümlelerde kullanılır ve olumsuz mana verir.
None of the boys are / is happy. Çocuklardan hiçbiri mutlu değil.

None of them want / wants to go.
 Onların hiçbirisi gitmek istemiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara