19 Haziran 2013 Çarşamba

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE SENE SONU İLÇE ZÜMRESİ

2012 - 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI
NEVŞEHİR MERKEZ 1.BÖLGE İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ YIL SONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı Tarihi       :  21 / 06 / 2013
Toplantı Yeri           :  Damat İbrahimpaşa İlköğretim Okulu
Toplantı Saati         :  10 : 00
Toplantı No             :  3

Gündem:

1- Açılış ve yoklama
2- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu' nun okunması.
3- Müfredatta yer alan Atatürkçülük konularının işlenişinin değerlendirilmesi
4- Yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi
5- Kullanılan ders kitapları araç ve gereçlerin değerlendirilmesi.
6- Yıllık planların ve konu bitirme durumlarının görüşülmesi.
7- Başarıyı arttırmak için alınacak önlemler ve dersin işlenişinde başvurulacak yöntem ve teknikler konusunun görüşülmesi.
8- 2012-2013 dönemi zümre başkanının seçilmesi.
9- Dilek ve temenniler.


Gündem maddelerinin görüşülmesi :

1) 2012-2013 yıl sonu İngilizce Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında 1. Bölge Zümre Başkanı Yusuf Zağyapan başkanlığında, İngilizce Dersi öğretmenleri Merkez Damat İbrahimpaşa İlköğretim Okulu’nda  yukarıda belirtilen tarih saat ve yerde toplanarak gündem maddelerini görüşmüşler ve aşağıdaki kararları almışlardır. Katılımcı öğretmenlerin isim ve imzaları tutanağa eklidir.

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okundu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen İlköğretim Kurumlarının Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılapları okunarak değerlendirildi. Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, bunları koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik, ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek. Beden, zihin,ahlak, ruh ve duygu yönünden dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli olarak yetiştirmek, öğrencilere ilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirecek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar ile birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yandan Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve beraberlik içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.


3) Üniteler arasında yer alan Atatürkçülük ile ilgili konuların öğretiminde yeni kitaplar ve müfredat sayesinde oldukça başarılı olunduğu ve öğrencilerin Atatürkçülük ve Cumhuriyet ile ilgili olayları ve kelimeleri İngilizce olarak anlama ve ifade etme konusunda eskisinden çok daha başarılı olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.


4)  Yıl sonu itibarıyla başarılı bir öğretim yılı geçirildiği ve öğrenci ders başarı seviyesinin öğretim bölgemizde yüzde yüze yakın seviyede olduğu görülmüştür.

5) 4. ve 5. sınıflarda kullanılan kitaplarda önemli bir problem olmadığı fakat 6,7 ve 8. sınıflarda ülke genelinde kullanılan My English ve Spot On adlı kitapların arasında gerek ‘vocabulary’ gerekse ‘grammar’ bilgileri açısından bariz farklar olduğu görüşünde fikir birliğine varılmıştır. Zümre öğretmenlerimizin yoğun müfredata ilave olarak Spot On adlı kitabın dilbilgisi ve kelimelerini de öğretmek için ayrıca zaman ayırması gerekmiştir. İlimiz genelinde okutulan My English adlı kitabın yoğun diyaloglar içermesinin de dersin işlenişi açısından ayrıca bir olumsuzluk teşkil ettiği ve grammar konularının eksikliğinin hissedildiği konusunda fikir birliğine varılmış ve gündemde belirtilen bu sıkıntının İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Şubesi’ne bildirilmesine karar verilmiştir.


6) Bölgemiz okullarında müfredat kapsamında yer alan konular plana uygun şekilde başarıyla bitirilmiştir.


7) İngilizce dersinde 4 temel yeteneği daha da geliştirmek ve başarıyı artırmak için, yine ilk günden başlayarak ‘Classroom English’ yani sınıf İngilizcesi’nin öğretilmesinin ve sürekli kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Role-play, dialogue, games, İngilizce şarkı, drama, reading text, listening passages, story telling, poems, writing, internet, video films vb. etkinlikler öğrenci başarısını arttıran araç ve tekniklerdir .  Ayrıca SBS ile birlikte kapsamı değişen ve zorluk derecesi artan vocabulary (kelimeler) , öğrencilerin sınav başarısını direk etkileyen bir unsur haline gelmiştir. Dolayısıyla yeni kelimelerin öğreniminde ezberden ziyade bu kelimelerin yukarıda sayılan etkinliklerle öğrencilerin diline yerleştirilmesinin çok daha yararlı olacağı yönünde fikir birliğine varılmıştır.  Ünitelerde geçen konu ve olayların  daha iyi anlaşılması için diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması konusunda imkanlar elverdiği ölçüde fedakarlık gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Bilhassa İngilizce ders kitaplarının birçok konuyu ele almasından dolayı örneğin bazı dilbilgisi konularında Türkçe, sosyal ve coğrafi konularda Sosyal Bilgiler, sporla ilgili konularda Beden Eğitimi, görsel sanatlar ile ilgili konularda Görsel Sanatlar öğretmenlerinin bilgilerine başvurulmasının hatta programın uygun olması durumunda dersimize konuk edilmesinin son derece faydalı olacağına karar verilmiştir.


8) 2012-2013 yılı 1.Eğitim Bölgesi İngilice Zümre Başkanlığı’na Damat İbrahimpaşa İ.Ö.Okulu İngilizce Öğretmeni Arif YILDIRIM oy birliği ile seçilmiştir.


9) Zümre Başkanı Y.Zağyapan meslektaşlarına katılımlarından dolayı teşekkür edip iyi tatiller dileği ile toplantıyı bitirmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara