19 Haziran 2013 Çarşamba

2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı Yıl Sonu İlçe/Bölge Zümresi

.............................. İLİ ................................ İLÇESİ 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ, İLÇE GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI NO:3

TOPLANTI TARİHİ:.....06.2013

TOPLANTI SAATİ:

TOPLANTI YERİ:

GÜNDEM MADDELERİ:
1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
2.Önceki toplantılarda alınan kararların değerlendirilmesi.
3.2012–2013 Öğretim yılı çalışmalarının değerlendirilmesi.
4.Talim Terbiye Kurulunun derslere göre müfredat programlarının değerlendirilmesi.
5.Okutulan ders kitapları ve öğretim programları hakkında görüşme ve Yeni Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin incelenmesi, önümüzdeki yıl için öneriler.
6.Ölçme ve Değerlendirme hakkında görüşme(Yazılı, sözlü, performans ve proje ödevleri)
7.YGS-LYS çalışmaları ve sınavları hakkında görüşmeler önümüzdeki yıl için öneriler.(Hazırlama ve Yetiştirme Kurslarının değerlendirilmesi.)
8.Sosyal Yönetmelikler Yönetmeliğinin incelenmesi, çalışmaların buna göre yapılması, aksayan yönleri varsa çözüm önerileri.
9.Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi.
10.Uyumsuz ve öğrenimde güçlük çeken öğrenciler için neler yapıldı ve öneriler.
11. Talim Terbiye Kurulu kararına göre derslerde Atatürkçülük konularının işlenişi.
12.Öğrenci devam ve devamsızlıkları, disiplinle ilgili öneriler.
13.Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
2012-2013 Eğitim öğretim yılı yıl sonu ............... ilçesi .......bölge Türk Dili ve Edebiyatı dersi zümre öğretmenler kurulu zümre başkanı .................................. Lisesi Müdürü ...........................  başkanlığında  Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenleri ................................,......................................, ...........................,............................................, .....................................,............................................”ın  katılımıyla .......06.2013 saat .......... da toplandı


2.Önceki toplantılarda alınan kararların değerlendirilmesi.
I. ve II.dönem dönem zümrelerinde alınan kararların , bütün zümre öğretmenleri tarafından uygulandığı tespit edildi. 
............. ............: 9. sınıf Dil ve Anlatım konularının aktarımı için ders saatleri yetersiz kalmaktadır. Bu konuların diğer sınıflara dağıtılması gerekmektedir
...........................: Kitaplardaki temel bilgi eksikliğinden dolayı öğretmen merkezli olan sistemin öğrenciye yine sıkıntı yarattığını,derse hazırlıksız gelen öğrencinin yine kitaplardaki bilgi sıkıntısından dolayı derse katılımında zorlandığının gözlemlendiğini ve öğrencinin ders konularına yönelik sürekli bir araştırma içinde olması gerektiğini,bunun da diğer branş derslerini göz önüne aldığımızda zor olduğunu söyledi.
......................................: 2013-2014 Öğretim yılında ,9. sınıflarda Dil ve Anlatım ders saatinin artırılması daha uygun olacaktır. Konular sonraki sınıflara kaldığı takdirde alan öğrencilerinin ders saatlerinin farklılığı nedeniyle yine sorunlar yaşanabilir.
....................................: Yazım ve noktalama konusunda diğer branş dersleri öğretmenleri ile işbirliği yapılması ,Türkçemizin daha iyi ve daha doğru kullanılması sağlanmalıdır.

3.2012–2013 Öğretim yılı çalışmalarının değerlendirilmesi.
2012–2013 Öğretim yılının okullar bazında başarı durumlarının değerlendirilmesi yapıldı.

.........................................: İHL’de Türk Edebiyatı dersinde okul genelinde başarı oranı yüzde ellinin altında iken Dil ve Anlatım dersinde öğrenci başarısı ikinci dönem %80’lere çıkmıştır.
..........................: Dörtçelik ATL ve METEM’de 9. sınıflarda başarı oranı 10 ve 11. sınıflara oranla daha düşüktür. Bu da konu yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. 10 ve 11.sınıflarda başarı oranı %100’dür.
............................: 9,10 ve 11. sınıflarda başarı durumu yüzde 100’dür.
...............................: 9,10 ve 11. sınıflarda başarı durumu yüzde 100’dür.
..............................: Birinci dönem 9. sınıflarda başarı yüzde 50’nin altında, diğer sınıflarda ise yüzde 50’nin üzerinde iken ikinci dönem %75 olarak gerçekleşmiştir.

Başarıyı artırmak için 2012–2013 Öğretim yılında da bu sene başında alınan kararların yine aynı şekilde alınması gerektiği vurgulandı.
Buna göre:
• Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması,
• Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek,
• Planlı çalışma yollarının verilmesi,
• Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi,
• Eski sistem Lise 3 edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil dersleri arasında paralellik sağlanması
• Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
• Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi,
• Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması,
• Üniversiteye hazırlık için Lise 3. Sınıflarda test çözümlerinin yapılması,
• Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
• Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
• Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine

4.Talim Terbiye Kurulunun derslere göre müfredat programlarının değerlendirilmesi.
Talim Terbiye Kurulu’nun derslere göre müfredat programlarının işlenişi görüşüldü.
........................: Dersler, müfredat programına göre işlenmektedir.
..........................: Türk Edebiyatı derslerinde haftada 1 saat kitap okuma saati konularak dönem sonunda da bununla ilgili sınav yapıldı,okuma oranının arttığı gözlemlendi.
................................: Türk Edebiyatı derslerinde işlenen şiir, tiyatro, roman ve hikayeler öğrencilere muhakkak okutulmalıdır. Böyle olduğu zaman, bilgiler kalıcı hale gelecektir. Müfredatta yer alan yazarların müfredattaki eserleri öğrencilere okutulmalıdır. Böyle olduğu takdirde, öğrencilerin anlama ve anlatım yetenekleri gelişecektir.
...................................: Eserlerin parça parça değil, bütünün okunması ve birçok eserin değil, belli başlı eserlerin okunarak ayrıntılı olarak incelenmesi öğrencilerdeki edebiyat zevkini ve öğrencilerin anlama ve yorumlama güçlerini artıracaktır.


5.Okutulan ders kitapları ve öğretim programları hakkında görüşme ve Yeni Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin incelenmesi, önümüzdeki yıl için öneriler.
.............................: Yeni sistemin araştıran sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığını fakat bilgi olmadan üzerine bir şey koymanın mümkün olamadığını söyledi.Ders kitaplarındaki bilgi eksikliği,öğrencilerin de araştırma ödevlerini yeterli yapmamaları nedeniyle ders kitaplarının yanında bir kaynak kitabın mutlaka gerekli olduğunu ya da ders kitaplarına belli oranda bilgi de konması gerektiğini söyledi.
...............................: Ders kitaplarındaki bilgi eksikliklerinin yanında seçilen örneklerin de daha zevkli ve öğrenciye dersi ve okumayı sevdirecek ve edebi zevklerini yükseltecek örneklerden seçilmesi daha uygu olacaktır.
..............................Konularla ilgili etkinlik çalışmalarının sınırlandırılması da derse olan ilgi ve alakanın daha da artmasını sağlayacaktır.
Zümre olarak bu madde üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

6.Ölçme ve Değerlendirme hakkında görüşme(Yazılı, sözlü, performans ve proje ödevleri)
Derslerin özelliklerine göre ödevler ve ölçme-değerlendirmeler görüşüldü. Yılsonunda alınan ödevler aşağıdaki şekilde değerlendirildi.
Aşağıdaki her madde 10 puan üzerinden değerlendirilecektir:
• Bilgilerde doğruluk.
• Öğrencinin gözlem gücü.
• Anlatışta açıklık (içtenlik, inandırıcılık, duruluk)
• Dilde duruluk (cümle kuruluşu, kelimeleri yerinde kullanma vb.)
• Yazım ve noktalama.
• Türe göre başarı.
• El yazısında okunaklık, özen. ( Ödevin türüne göre bilgisayarda yazılması kabul edilebilir. )
• Planlı anlatım kurallarına uyması.
• Öğrencilerin yararlandıkları kaynakları göstermeleri ve internetten birebir bilgiyi kullanmamaları, kendi düşünce ve yorumları ile alıntılar arasındaki farkı belirtmeleri.
• Öğrencinin ödev görüşme ve teslim tarihlerine uyması.

7.YGS-LYS çalışmaları ve sınavları hakkında görüşmeler önümüzdeki yıl için öneriler.(Hazırlama ve Yetiştirme Kurslarının değerlendirilmesi.)
..............................:YGS' de okul başarımız çok düşük.Bu nedenle başarının arttırılması için her konunun sonunda mutlaka test çözümü yapılarak öğrencinin konu kavrama düzeyi artırılmaya çalışılmaktadır..
................................: Aynı okulda yapılan ortak sınavlarda ,aynı öğretmenin derse girmesine rağmen öğrencilerin seviyeleri arasında büyük uçurumlar görüldüğü gözlemlenmektedir.Bu durum eğitimin kalitesini düşürmekte,seviye düştükçe öğretmen öğrencilere daha kolay soru hazırlamakta bu da başarısız öğrencilerin kolay sınıf geçmesine yol açmaktadır.Bu nedenle yeni sistemde haksız rekabet olacak daha başarılı fakat dersi zayıf öğrenci kalırken başarısı düşük öğrenci geçecek ve üniversiteye girişte haksız rekabet olacaktır.Bu durumda öğrencilerin yetiştirme kurslarını giderek aradaki uçurumu kapatmaları yerinde olur düşüncesindeyim.
.....................:2011-2012 Öğretim yılında sorumlu dersleri çok olan öğrencilerin olması okulumuzda YGS-LYS başarısının düşük olmasına yol açmıştır.

8.Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin incelenmesi, çalışmaların buna göre yapılması, aksayan yönleri varsa çözüm önerileri.
MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği incelendi.
............................................:Tüm okullarda öğrencilerin aktif olarak etkinliklere katıldığı bu konuda herhangi bir aksaklık görülmediği,İlçe Mili Eğitim müdürü ve şube müdürlerinin de etkinliklerde her türlü yardımı sağlamalarının da öğretmenin ve öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını söyledi.

.............................:Mili Eğitim Müdürlüğümüzün Sosyal Faaliyetler alanında ;yarışmalarda,programlarda vs. her türlü yardımı sağladıklarını ,yapılan tüm etkinliklere de katılarak destek verdiklerini ve okullarının da bu nedenle sosyal faaliyetlerde daha başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

............................:Genel olarak okul çapında ve ilçe genelinde yapılan Sosyal etkinliklerin edebiyat öğretmenlerinin üzerine kalması yükümüzü artırmaktadır.Bu durumun düzeltilmesi için etkinliklerin diğer zümre öğretmenleri arasında da paylaştırılmasının uygun olacağını söyledi.

9.Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi.Mesleki eserler ve eğitim alanındaki gelişmeler görüşüldü.
....................................:İnternette dersimizle ilgili çok güzel dökümanlar -Slayt,şiirler,e-kitaplar-,örneğin ;Karagöz Hacivat perdesi olduğunu ,sanal ortamda oynatılabildiğini,bu ve bunun gibi birçok konuda ortak bir doküman havuzu oluşturulabileceğini,ilçedeki öğretmenlerin Mili Eğitim Müdürlüğünün sitesine link atılarak buradan ilçe öğretmen forumu,dökümanlar,e-mail no.larımız gibi birçok alanda ortak bir e-okul, e-kütüphane,branş bazında bir Web sitesinin oluşturulmasını önerdi.Bu konudaki kendisine ait tüm dökümanları da bu sitede paylaşabileceğini söyledi. Ayrıca bunun sanal ortamda bir birlik,beraberlik ruhu sağlayacağını;Türkçe öğretmeniyim.com.’un bu konuda örnek bir site olduğunu,eğer böyle bir site oluşturulursa bunun tüm ilçeler için örnek teşkil edebileceğini söyledi.
Oluşturulacak Öğretmenler sitesinde sadece bilgi alışverişi değil, öğretmenlerin cemiyetleri, doğum günlerinin kutlanması gibi sosyal etkinlikler dışında herhangi bir köydeki bir ihtiyacın acil yardım kampanyalarıyla giderilmesini, tüm ilçe öğretmenlerinin birbirlerini daha yakından tanımalarının da öğretim verimini arttıracağını, interneti mutlaka ortak bir alan olarak ve özellikle ilçe bazında kullanmamız gerektiğini söyledi.
Zümre başkanı .................................da söz alarak bu konunun dilek ve temennilerde görüşülmesini önerdi.

10.Uyumsuz ve öğrenimde güçlük çeken öğrenciler için neler yapıldı ve öneriler.
.........................: Okulda uyumsuz öğrencilerin sosyal faaliyetlere yönlendirildiğini,hatta okul Futbol takımında oynayan ve Bursa 3.sü olan öğrencilerin büyük çoğunluğunun parçalanmış ve fakir ailelerden geldiğini ,sorunlu olduğunu fakat futbolla okul ve idarecilerle kaynaştıklarını,bu çocukların öğrenim zorluğu da çektiğini fakat böyle bir etkinliğe katıldıkları için okula daha çok adapte olduklarını ve çoğu öğretmenin de bu öğrencilerin durumlarını yüksek sözlü notlarıyla değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

...............................:Öğrenciler arasındaki sorunların arabuluculuk yöntemiyle çözülmesinin daha kolay ve kalıcı yararlar sağlayabileceği ve bununla ilgili olarak dökümanların olduğunu ve diğer öğretmenlerle paylaşabileceğini söyledi .

11. Talim Terbiye Kurulu kararına göre derslerde Atatürkçülük konularının işlenişi.Talim Terbiye Kurulu kararlarına göre derslerde Atatürkçülük konularının işlenişi görüşüldü. Öğretmenlerin, Atatürkçülük ile ilgili konuları müfredata uygun olarak işlediği tespit edilmiştir.

12.Öğrenci devam ve devamsızlıkları, disiplinle ilgili öneriler.Öğrenci devam ve devamsızlıkları görüşüldü:
.......................:Öğrenci devam ve devamsızlıklarının her okulun kendi bünyesinde ele alındığını söyledi,
............................:Okulumuzda öğrenci devamsızlığı takip eden OGYE alt çalışma grubu veliler ve öğrencilere yönelik yaptığı seminerler ve bilgilendirme çalışmaları ile öğrenci devamsızlığını azaltmaya çalışmıştır.Ev ziyaretleri yapılmıştır.

Disiplinle ilgili öneriler:
..............................:Öğrencilere okulda uyulması gerekli kuralların ve disiplin durumlarının dönem başında sınıf öğretmenleri tarafından okutulup anlatıldığını söyledi.
..............................:Öğrencinin çevredeki okulla ilgisiz uyumsuz kişilerin yerine öğretmenlerini rol model olarak almaları gerektiğini,bu konuda öğretmenlerin de çocuklara örnek tavır ve davranış içinde olması gerektiğini söyledi.
..................................:Okuldaki problemli öğrenciler için rehberlik servisiyle işbirliği yapılarak okul-öğrenci-veli üçgeni içinde sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldı.
.............................: Sorunlu öğrencilerimiz sosyal etkinliklere yönlendirilmiştir.Bu öğrencilerin katıldıkları çalışmalarda gayet başarılı olduğu,tutarlı davranışlar sergilediği görülmüştür.

13.Dilek ve temenniler.
Dil ve Anlatım ders saatinin 9. sınıflarda az olduğu fakat müfredatın yoğun olması sebebiyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu konuda zümre öğretmenleri arasında görüş birliğine varılmıştır.
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün internette ilçedeki bütün öğretmenleri buluşturabileceği bir forum, bilgi havuzunun -branş bazında bir web sitesi ya da bu siteye bağlı bir forum linkinin -oluşturulması temennisinde bulunuldu.
2013–2014 Döneminin eğitim öğretim açısından başarılı bir şekilde geçmesi temennileri ile toplantı sona erdirilmiştir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara