19 Haziran 2013 Çarşamba

2012-2013 Tarih Yıl Sonu İlçe/Bölge Zümresi

2012-2013 ÖĞRETİM YILI ................... İLÇESİ ....................... BÖLGE TARİH DERSİ YIL SONU  İLÇE GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI                       :3
TOPLANTİ TARÎHΠ       :....06.2013
TOPLANTI YERΠ           :
TOPLANTI BAŞKANI   :

TOPLANTI GÜNDEMÎ
1.Açılış ve Yoklama
2. 1739.Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’un incelenmesi ve İlgili genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi
3. 2012 - 2013 öğretim yılı zümre kararlarının gözden geçirilmesi
4- 2012 - 2013 öğretim yılı başarı durumunun değerlendirilmesi
a. Ders kesimine göre başarı durumu
b. YGS-LYS başarılarının değerlendirilmesi
c. Gelecek öğretim yılı için uygulama hakkında önerilerin kararlaştırılması
d. Gelecek eğitim öğretim yılında derslerin işlenme metotlarının görüşülmesi
5- Atatürkçülük konularının değerlendirilmesi.
6. 2012 - 2013 öğretim yılı  için eğitim araç ve gereçlerine ilişkin donatım ihtiyaçlarının belirlenmesi.
7.Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESÎ

1. 2012 - 2013 Eğitim öğretim yılı yıl sonu ............... ilçesi .......bölge Tarih dersi zümre öğretmenler kurulu zümre başkanı .................................. Lisesi Müdürü ...........................  başkanlığında Tarih öğretmenleri ................................,......................................, ...........................,............................................, .....................................,............................................”ın  katılımıyla .......06.2013 saat .......... da toplandı

2.1739 Sayılı M.E Temel Kanunu,1790 S.T.Dergisi .................................... tarafından okundu ve incelendi. Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, İdari yönetmeliğin zümre öğretmenleri ile ilgili 77. Maddesi, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, 2146 sayılı Tebliğler Dergisindeki Tarih dersinin genel amaç ve açıklamaları incelendi.Yıl içinde bu amaçlara uygun olarak hareket edildiği görüldü.

3. 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılı genel değerlendirmesi yapıldı.I. ve II.dönem dönem zümrelerinde alınan kararların , bütün zümre öğretmenleri tarafından uygulandığı tespit edildi.

4.a. ............................ Lisesi Tarih öğretmeni ............................... 9.sınıflarda ortalama başarının yüzde 40-50, 10. sınıflarda yüzde 50-70, 11. sınıflarda yüzde 60-80 ve 12.sınıflarda yüzde 80-100 arasında olduğunu belirtti.
b. ....................................Lisesi Tarih öğretmeni .............................. 2012 yılında YGS ve LYS sınavlarında sosyal sınıflarda okuyan öğrencilerin tarih testlerindeki başarılarının Türkiye ortalanmasının üstünde olduğunu bu yıl da buna yakın bir başarının gerçekleşeceğini belirtti.
c.Konularla ilgili kavramların önceden tespit edilip, sınıfta açıklanması,
• Daha çok resim, kart, harita ve atlaslardan yararlanılması,
• Öğrencilere günlük hazırlık çalışmaları verilmesi,
• Ödevlerini yapmayan öğrencilerin velileri ile görüşülmesi.
• Ders çalışma yöntemlerinin rehberlik derslerinde rehber öğretmen tarafından anlatması için iş birliği yapılması.
• Türk büyüklerinin hayatları ve başarıları ile ilgili açıklama ve bilgilerin verilmesi,
• Okul araç-gereçlerin titizlikle kullanması.
• Derse geçmeden önce önceki konun tekrar edilmesi.
• Öğrencilerin derse daha fazla aktif katılımının sağlanması,
• Diğer zümre öğretmenleri ve veliler ile işbirliğine gidilerek sorunların giderilmesine çalışılması ve öğrencilere düzenli ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.
Ayrıca öğretim basamaklarının derslerde hayata geçirilmesi gerekir.
Bu basamaklar:
1-Bilgi basamağı (Hatırlama)
2-Kavrama basamağı (Sebep-sonuç-örnekleme)
3-Uygulama
4-Analiz (Parçalara ayırma)
5-Sentez (Bütüne gelme)
6-Değerlendirme
Çoklu Zeka Kuramı’na göre sınıflarda ders işlenmelidir.
Çoklu Zeka Kuramı:
1-Kinestik Zeka (Bedensel)
2-Ritmik Zeka (Müzik)
3-Matematik Zeka (Mantık)
4-Görsel Zeka (Uzamsal)
5-İçsel Zeka (Kişiye dönük)
6-Sosyal Zeka (Kişiler arası)
7-Sözel Zeka (Dil bilimi)
8-Doğa Zekası
Ülkemizin alt yapı şartları çoklu zeka kuramına uygun olmayabilir; bu sebeple öğretmene çok iş düşmektedir. Sınıfların genel yapısının çoğunluğuna göre çoklu zeka kuramını oluşturarak ders işleme tekniği bu şekilde hayata geçirilebilir. Kısacası sınıfın yapısı göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.
................................................., öğretim yöntem ve tekniklerinde: Tümden gelim, tüme varım, somuttan soyuta ilkesi, güdümlü tartışma, rol yapma, anlatım-soru-cevap, grup çalışması, örnek olay, gezi tartışması, öğrenci merkezli münazara yöntem ve tekniklerinin yanı sıra diğer teknikler de kullanılabilir. Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için tarihi fıkralarla dersin desteklenmesi gerektiğini belirtti.Başarısı düşük öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve velileri ile işbirliği yapılması yararlı olur. Öğrenci başarısını artırmak ve bilgilerin kalıcılığını sağlayabilmek için derslerde sık sık soru- cevap şeklindeki tekrarlara yer verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Öğrencilere kısa notlar tutturarak derse ilgilerini çekmeye çalışıyorum. Öğrencilerin derste aktif olmaları sağlanarak başarısızlığın önü kesilecek ve başarı aratacaktır.
Ayrıca her dönemde derslerinde başarısı düşük olan öğrencilerle birebir konuşarak başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve derslere
motivasyonlarının sağlanması da başarının artmasında etkili olacaktır. Sınıflarda derslerle ilgilenmeyen öğrenciler var. Bu öğrencilerin velileriyle yapılan görüşmelerle de velinin ilgi ve desteğinin sağlayabilirsek başarının artacağını düşünüyorum dedi.
d. Konular işlenirken soru-cevap, diyalog, bireysel çalışma, okuma, anlatım tartışma yöntem tekniklerinin kullanılmasına, konuların yerine göre şiir, hatıra ve fıkra ile zenginleştirilmesine karar verildi. Öğrencilerin dikkatlerinin canlı tutulması, öğrenci başarısının yükseltilmesi için konuların haritalardan yer göstererek işlenmesine, gerektiğinde plan, kroki ve harita çizilmesine, ders araç-gereçlerinin yanında çeşitli basılı yayınlardan, filmlerden faydalanılmasına, soru-cevap ve tartışma tekniklerine daha fazla zaman ayrılarak öğrencilerin derse aktif katılımının arttırılmasına karar verildi. Konular işlenirken sık sık günümüzdeki benzer olaylarla bağlantı kurularak yorum yaptırılmasının faydalı olduğu bir kez daha vurgulanarak bu konuya aynı özenin gösterilmesine devam edilmesi kararı verildi.
Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler;
— Düz anlatım,
— Soru – cevap
— Tartışma tekniği
— Not tutturma
— Özetleme

5.2104,2433,2457,2488 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk ilke ve inkılâplarının konuların incelendi.Derslerde Atatürk ilke ve inkılâpları konularının yansıtılmasına titizlik gösterilmesi kararı alındı.2488 sayılı tebliğler dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülük konularının ünitelere dağılımını okundu.

6........................................ çağdaş bir eğitim için okullarda slayt makinesi,projeksiyon makinesi ve bilgisayar laboratuarı olması gerektiğini söyledi. 2012-2013 öğretim yılında eğitimde görselliğe daha çok önem verilemesine,konunun kavranması açısından ders araç ve gerçelerinin etkili kullanımına ve gerekli materyallerin temin edilemei için okul müdürlüklerine isteklerin iletilmesine karar verildi
7.Toplantıya gelecek eğitim öğretim yılının daha başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile son verildi.


...................................                                                    ......................................
(Tarih Öğretmeni)                                                          (Tarih Öğretmeni)..................................                                                          ...................................                    
(Tarih Öğretmeni)                                                               (Tarih Öğretmeni)...................................                                                    .........................................
(Tarih Öğretmeni)                                                             (Tarih Öğretmeni)                                                                                                         
                                                                                                        ......03.2013
                                                                                                               ....................................

                                                                                                                 (Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara