19 Haziran 2013 Çarşamba

2012-2013 Sosyal Bilgiler Yıl Sonu İlçe/Bölge Zümresi

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  .......................... İLÇESİ YIL SONU  SOSYAL BİLGİLER, T.C.İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı Tarihi    :.....06.2011
Toplantı No:
Toplantı Saati
Toplantı Yeri :
 Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama.
2.Saygı duruşu ve istiklal marşı
3. İlçe zümre başkanın seçilmesi
4-2012 – 2013 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.
5-2012 – 2013 I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların ele alınması.
6-Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.
7.Varsa gündeme eklenmesi istenilen maddelerin görüşülmesi.
8- Dilek temenniler
9- Kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-
Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantıda bulunanların imzası alındı.
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
3.İlçe zümre başkanı oybirliği ile ......................... seçildi.
4- .............................. söz alarak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde alınan kararın ve bu karar doğrultusunda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu, birçok öğrencinin kitaba karşı olan tutumlarının olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının sadece Türkçe öğretmeninin değil diğer öğretmenlerin de görevi olduğunu belirtti. Ayrıca yine zümre toplantısında alınan kararlardan olan öğretim sürecinde çok çeşitli araç ve gereçlerin kullanılması yönünde alınan kararlara şartlar elverdiği ölçüde uyulduğunu söyleyerek bu konuda gayretli ve fedakâr olunduğunu söyledi.
    ............................................, yazılı sınavlar, performans ve proje ödevleri konusunda zümre olarak ortak hareket edildiğini ifade etti. Özellikle performans ödevlerinin grup olarak hazırlanmasının sıkıntı olduğunu, grup içerisinde öğrencilerin performanslarının bireysel olarak sağlıklı bir şekilde değerlendirilmediğini, bu nedenle proje ve performans ödevlerinin bireysel olarak verilmesinin daha uygun olacağını söyledi.
Sosyal Bilgiler ders programında, karşılaşılan sorunları şu şekilde sıralandı.
a)      Yöntem ve teknikleri uygulamak ve etkinliklere yer vermek, haftalık ders saatinin yetersiz oluşu, sınıf
mevcudunun çok olması gibi nedenlerle uygulanması çok zaman almakta, çoğunlukla uygulanamamakta, sade- ce ev ödevi olarak verilmekten öteye gidilememektedir.
b)     Etkinliklerin uygulamasında öğrenci seviyelerinin sınıf içinde farklılıklar göstermesi, öğrenci ilgisizliği, okulun bulunduğu çevrenin sosyo ekonomik ve kültürel yapısı gibi nedenlerden dolayı sorunlar yaşanmaktadır.
c)      Öğrencinin merkezde olması sonucunda, özellikle güncel ve öğrencinin ilgisini çeken konuların bekle
nen süre içerisinde işlenip tamamlanmasını zorlaştırmaktadır.
d)     Öğrenci gözlem, ölçme ve değerlendirme formlarının çok olması nedeniyle uygulanmasında zorluk
çekilmektedir.
       e)  Sosyal Bilgiler müfredatının 4.sınıflar için çok basit olması, konuların belli başlıklar altında tekrar edilmesi, yakın tarihimize ait konuların çok az olması sıkıntı yaratmaktadır.

Ders programının, olumlu yönleri ise şu şekilde sıralandı.
a)      Yeni program öğrenci merkezli olduğu için öğrenciler daha aktiftir.
b)     Konular günlük hayatla bağlantılıdır ve öğrenci seviyesine uygundur.
c)      Gerek öğrenci ders kitabında konu anlatımının gerekse öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin işle-
nişi sırasında sorulan sorularla öğrenciyi soran ve sorgulayan, analiz yapabilen, sonuçlar çıkaran, yorumlayan bir yöne yönelttiği görülmüştür.
d)     Ders işleme teknikleri arasında beyin fırtınası ve soru-cevap tekniklerinin önemli bir yer tutması olumludur.
e)      Görselliğin ön planda oluşu ve çalışma kitaplarının konuların tekrarını kolaylaştırması açısından olumlu özelliklere sahiptir.

Özellikle harita setinin yetersiz ve yıpranmış olmasının konular işlenirken önemli bir sıkıntı yarattığı, öğrenci başarı durumunun da genelde hedeflenen ve beklenen düzeyde olduğu ortak bir görüş olarak ifade edildi.

5. Önceki zümre toplantılarında alınan kararların bir çoğuna uyulduğu bazı kararların ise ( Ortak sınav yapılması vb) çeşitli nedenlerden dolayı uygulamadığı görülmüştür. Bir sonraki eğitim öğretim döneminde alınan kararların yapılmasına özen gösterileceği üzerinde duruldu.

6- Gündeme sonradan eklenen maddeler.
A.    Müfredatta karşılaşılan sorunlar
 .......................................... derslerde tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde, planlanan sürelerde bitirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığı, ancak T.C.İnkılap Tarihi ders saati sayısının 2’ye indirilmiş olması nedeniyle konuları yetiştirmede zorlanıldığı ifade edildi. Ayrıca SBS sınavının okul tatil olmadan 2 hafta önce yapılmasının, kalan iki haftayı boşa çıkardığını ve öğrencilerin derslere gerekli önemi vermediğini söyledi.

..........................................., ders kesim raporlarının, proje ve performans ölçeklerinin, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta içerisinde idareye teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

B. Ders programlarının, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durumun değerlendirilmesi.
................................, Sosyal Bilgiler ders programında genel kültür konularına daha fazla yer verilmemesinin, ders kitaplarında sosyal alanıyla ilgili farklı disiplinler arasında bağlantının yeterince kurulmamasının, ünitelerin dağınık olmasının ve bütünlük arz etmemesinin kendi açısından program adına bir eksiklik olduğunu ifade etti. Programın öğrenci merkezli olması, oldukça zengin ve çeşitli yöntem ve teknikleri uygulayabilecek altyapıyı oluşturması, ölçme ve değerlendirme konusunda öğrenciyi farklı açılardan değerlendirmesi sosyal bilgiler ders programının olumlu yönleri olarak ortaya çıktığını belirtti.      
  Ayrıca yeni müfredat açısından ders saatlerinin yetersiz, sınıfların kalabalık ve çevre şartlarının elverişsiz olmasının programın tam olarak uygulanmasının önünde önemli bir engel olduğunu ifade etti.
Akıllı sınıfın İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ve sosyal bilgiler dersinde ders işlerken oldukça faydalı olduğunu belirtti.

7- Dilek ve temenniler
a. Gelecek eğitim ve öğretim yılında öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştır.
b.  Proje ve performans ödevlerinin öğrencilere sadece grup çalışması olarak değil de bireysel olarak da verilmesi kararlaştırılmıştır.

c. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bir hafta içerisinde idareye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
d. Derslerde projeksiyon, bilgisayar ve internetten faydalanılmasının, harita ve diğer malzemelerin kullanılmasının derslerde kavramayı artırdığı görülmüştür. Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında başarı görülmüş ve bu konudaki uygulamalara devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara