13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Sosyal Bilgiler Dersi Yıl Sonu Zümresi

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  .......................................... ORTAOKULU SENE SONU SOSYAL BİLGİLER, T.C.İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR
 Toplantı Tarihi             :
 Toplantı No                   :3
 Toplantı Saati               :
 Toplantı Yeri                :Öğretmenler Odası
 Toplantıya Katılanlar  :
 
GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama.
2-I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların ele alınması.
3-I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması.
4-Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.
5-Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi.
6-Ders programlarının, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durumun değerlendirilmesi.
7- Dilek temenniler ve kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-
Toplantı ................................................. başkanlığında, ders öğretmeni ,........................................, ..........................’ın katılımıyla yapıldı.

2-I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığı tespit edilmiştir.
3- ................................ söz alarak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde alınan kararın ve bu karar doğrultusunda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu, birçok öğrencinin kitaba karşı olan tutumlarının olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının sadece Türkçe öğretmeninin değil diğer öğretmenlerin de görevi olduğunu belirtti. Ayrıca yine zümre toplantısında alınan kararlardan olan öğretim sürecinde çok çeşitli araç ve gereçlerin kullanılması yönünde alınan kararlara şartlar elverdiği ölçüde uyulduğunu söyleyerek bu konuda gayretli ve fedakâr olunduğunu söyledi.
    .........................., yazılı sınavlar, performans ve proje ödevleri konusunda zümre olarak ortak hareket edildiğini ifade etti. Özellikle performans ödevlerinin grup olarak hazırlanmasının sıkıntı olduğunu, grup içerisinde öğrencilerin performanslarının bireysel olarak sağlıklı bir şekilde değerlendirilmediğini, bu nedenle proje ve performans ödevlerinin bireysel olarak verilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

4- Okulumuz Sosyal Bilgiler öğretmeni ..........................., 5.sınıflar Sosyal Bilgiler dersinde başarı oranının % ........, 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde başarı oranının ............, 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde başarı oranının ............, 8.sınıflar T.C.İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük, dersinde başarı oranının % .................. olduğunu belirtti.
Başarısız görünen öğrencilerin de devamsız, sınava girmeyen ve performans görevi getirmeyen öğrenciler olduğunu söyledi.

5- .................................... derslerde tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde, planlanan sürelerde bitirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığı, ancak T.C.İnkılap Tarihi ders saati sayısının 2’ye indirilmiş olması nedeniyle konuları yetiştirmede zorlanıldığı ifade edildi. Ayrıca SBS sınavının okul tatil olmadan 2 hafta önce yapılmasının, kalan iki haftayı boşa çıkardığını ve öğrencilerin derslere gerekli önemi vermediğini söyledi.

....................................., ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta içerisinde idareye teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

6..............................., Sosyal Bilgiler ders programında genel kültür konularına daha fazla yer verilmemesinin, ders kitaplarında sosyal alanıyla ilgili farklı disiplinler arasında bağlantının yeterince kurulmamasının, ünitelerin dağınık olmasının ve bütünlük arz etmemesinin kendi açısından program adına bir eksiklik olduğunu ifade etti. Programın öğrenci merkezli olması, oldukça zengin ve çeşitli yöntem ve teknikleri uygulayabilecek altyapıyı oluşturması, ölçme ve değerlendirme konusunda öğrenciyi farklı açılardan değerlendirmesi sosyal bilgiler ders programının olumlu yönleri olarak ortaya çıktığını belirtti.      
  Ayrıca yeni müfredat açısından ders saatlerinin yetersiz, sınıfların kalabalık ve çevre şartlarının elverişsiz olmasının programın tam olarak uygulanmasının önünde önemli bir engel olduğunu ifade etti.
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin kitabının olmaması nedeniyle bazen projeksiyon makinesinden ders işlendiğini, bazen de T.C.İnkılap Tarihi dersi işlendiğini söyledi.
Diğer taraftan tüm sınıflarımızda projeksiyon makinesinin olduğu, birkaç sınıfta da bilgisayarların   ve internet bağlantısının olduğu, bu durumun eğitim öğretim faaliyetlerini olumlu etkilediğini ifade etti.
7- Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

1. Gelecek eğitim ve öğretim yılında öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştır.
2.  Proje ve performans ödevlerinin öğrencilere sadece grup çalışması olarak değil de bireysel olarak da verilmesi kararlaştırılmıştır.
3. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bir hafta içerisinde idareye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
5. Derslerde projeksiyon, bilgisayar ve internetten faydalanılmasının, harita ve diğer malzemelerin kullanılmasının derslerde kavramayı artırdığı görülmüştür. Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında başarı görülmüş ve bu konudaki uygulamalara devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara