19 Haziran 2013 Çarşamba

2012-2013 İngilizce Yıl Sonu İlçe/Bölge Zümresi

BEĞENMEDEN GEÇMEYİN

2012-2013 İngilizce Yıl Sonu İlçe/Bölge Zümresi

2012-2013 ÖĞRETİM YILI ................... İLÇESİ ....................... BÖLGE İNGİLİZCE DERSİ YIL SONU  İLÇE GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı Yeri :.................... Okulu
Toplantı Tarihi :.............2013
Toplantı Saati :


GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış, yoklama (Katılımcıların isimlerinin ve görev yerlerinin tespiti,zümre başkanının
seçimi ve gündem maddelerinin belirtilmesi varsa eklemelerin yapılması)
2.Eğitim-öğretim yılının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi(Ders ders değerlendirilmelerin
yapılması ve her okuldan en az bir öğretmenin görüşlerinin alınması)
3.Eğitim-öğretim sürecinde uygulama aşamasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri
4.Planlama (Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları) ile ilgili görüş ve öneriler
5.Öğretmen kılavuz kitaplarının kullanımı ve içeriğinin değerlendirilmesi
6.Öğrenci ders kitaplarının ve etkinlik (çalışma) kitaplarının değerlendirilmesi, olumlu ve
olumsuzlukların belirtilmesi
7.Yapılan özgün çalışmaların paylaşılması (Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle, hiper
aktif veya çok başarılı öğrencilerle, devamsızlık sorunu olan öğrencilerle ilgili yapılan
çalışmalar,okul- aile işbirliğini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar vb.)
8.Proje ve performans görevleri konuları ve yapılan etkinlikler üzerinde görüş alış-verişinde
bulunulması
9.Ölçme ve değerlendirme konularında görüş alışverişinde bulunulması (değerlendirme
kriterleri ve değerlendirme süreci üzerinde konuşulması,SBS ile ilgili yapılan çalışmalar vb.)
10.Yıl boyunca derslerde kullanılan yöntem ve teknikler ile ilgili görüş alış-verişinde
bulunulması
11.Rehberlik ve sosyal kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi (Yapılan ve yapılabilecek
çalışmalar üzerinde durulması, Sosyal kulüplerde yapılan toplum hizmeti çalışmalarından
örnek verilerek karşılıklı yardımlaşılması)
12.Yıl sonu çalışmalarının değerlendirilmesi (seminer döneminde yapılabilecek çalışmalarla
ilgili görüş ve öneriler)
13.Dyned’in uygulanması ve uygulanma esnasında karşılaşılan güçlükler
14.Varsa diğer konuların (yapılan eklemelerin) görüşülmesi
15.Dilek ve temenniler
16.Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR
Kaynak: Eğitim-Öğretim
1.2012-2013 Eğitim Öğretim yılı İngilizce dersi .............................. İlçe Zümre Toplantısına
aşağıda isim ve okulları belirtilen öğretmenlerin katıldığı tespit edilmiştir.
………………………… ………………………….
………………………… …………………………..
…………………………. ………………………….


2. Eğitim-öğretim yılının değerlendirmesinde; ………………………… müfredatı bütün
sınıflarda tam olarak bitirdiğini fakat özellikle 7.sınıfların Yeni Müfredatının çok fazla
etkinlik içerdiğini ve bu etkinlikleri yapacak yeterli zamanın olmadığını bu nedenle bazı
konulara yeteri kadar zaman ayrılamadığını ayrıca pansiyonlu okul olmalarının dezavantajı
olarak 6.sınıfta okullarına gelen öğrencilerin seviyelerinin oldukça düşük olduğunu belirtti.
……………………..‘7. sınıflarda çok fazla etkinlik yapılma yoluna gidildiği için bazı ünitelerin
işlenemediğini’ söyledi.
…………………….. materyal eksiklikleri olduğu için öğrencilerine yeteri kadar kaynak
sağlayamadığını ifade etti.
……………………..,ders kitaplarının cdlerinin öğrencilerin seviyelerinin üstünde olduğunu belirtti.
3. Eğitim-öğretim yılının değerlendirmesinde belirtilen tüm bu aksaklıkların giderilmesinde
özellikle okullardaki diğer öğretmenlerle iş birliği içerisinde çalışılması her etkinliğin
yapılmayarak okulun ve öğrencinin seviyesine uygun olanların yapılması gerektiğine karar
verildi. Çocuklarımızın başarı çıtasını daha da yükseklere çıkartmamızın gerekli olduğu
belirtildi. Başarı çıtasını daha da yükseltebilmemiz için ise, daha titizlikle çalışmalar
yapılması gereği üzerinde durulmuştur.
4. Kılavuz kitaplarda yer alan planlarda çevre öğrenci ve okul şartlarına uygun düzenlemeler
yapılarak kullanıldığı belirtildi. Ünitelendirilmiş Yıllık Ders planların öğretmen kılavuz kitaplarında olduğu ve buradaki kazanımların verilmeye çalışıldığı belirtildi. Kılavuz kitabı olan derslerde günlük ders planların yapılmadığı vurgulandı.
Ünitelendirilmiş Yıllık Ders planlara göre konuların işlenip işlenemediği konusunda söz alan ……………çalışma kitabının plana göre işlenememesinin nedeninin haftalık ders saatinin azlığı olduğunu söyledi.
Ayrıca söz alan ………………. plana göre ders işleme konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade
etti.
5.Kılavuz kitapla ders işlediğini belirten ……………….. öğrencilerin seviyesine uygun
olmadığını belirtti ve bu yüzden plandan geride kaldığını sözlerine ekledi, daha sonra kılavuz
kitap yerine kendi planlarına göre ders işlediğini ve öğrencilerin seviyesine göre ders
anlatılmasının gerekliliğini anlattı.
6. …………………., öğrenci çalışma ve ders kitaplarının içerik ve görsellik açısından iyi olduğunu, görselliğin(resim, şekil, vb.) fazla olmasından dolayı öğrencilerin dikkatini çektiğini bunun da derse olan ilgi ve motivasyonu arttırdığını belirtti.
…………………. 7.sınıfların kitabının öğrencilerin seviyelerinin üstünde olduğunu ve hem
kendisinin dersi anlatırken hem de öğrencilerinin anlama sürecinde zorlandıklarını belirtti.
7. …………………. okul-aile işbirliğinin arttırılması ve velilerin de eğitim-öğretim sürecine
katılması için her dönem gündüzlü öğrencilerinin velilerini ziyaret ettiğini bunun öğrenci
motivasyonunu da olumlu yönde etkilediğini fakat yatılı okulda görev yaptığı için yatılı
öğrencilerin ailelerine ulaşmada sorun yaşadıklarını belirtti. Ayrıca devamsızlık sorunu olan
öğrenci aileleriyle okul idaresinin görüşerek bu sorunları aşmaya çalıştıklarını söyledi.
8. ……………… proje ve performans görevlerinin konu seçimi ve çevre şartlarına uygun
olduğu zaman öğrencinin araştırma ve çalışma sevk ederek onların başarılarını arttırdığını ve
araştırdıkları konularla ilgili daha kapsamlı bilgi edindiklerini söyledi.
……………………. proje ve performans görevlerinin amacına uygun yapıldığında öğrencilerin araştırma, öğrenme, bilgiye ulaşma ve düşünme becerilerini arttırdığını bu yüzden yeni müfredatı tamamladığını söyledi. Ayrıca yapılan etkinlikler sayesinde öğrenilen konuların daha iyi kavrandığını ve kalıcılığının arttığını belirtti. Performans görevlerini yaptırırken hepsini sınıfta verdiğini ve kontrol ettiğini ifade etti.
………………….proje ödevlerinin öğretmenin de gözetimi dâhilinde öğrenciler tarafından yapıcı ve yaratıcı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti. Bu görevlerin değerlendirilmesindeki kıstasların öğrenciyle paylaşılmasının daha faydalı olacağını
vurguladı.
……………………. performans ödevlerinin de öğrencilerin işbirliği ve grup çalışması ile
Kaynak: Eğitim-Öğretim
yapmasının başarıyı artıracağı belirtti.
9. …………………………, SBS için öğrencilere kelime ağırlıklı testler dağıttığını ve
bu soruları çözerken zamana karşı yarıştırdığını belirtti.
……………………., ölçme değerlendirmenin yıl içinde sürekli yapıldığını bu yüzden daha
objektif olduğunu söyledi.Ayrıca tüm öğretmenler ortak olarak, okulların başarılarının eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan SBS’ye göre değerlendirilmesinin çok yanlış olduğu kanaatine vardılar.
10. …………………. özellikle 1.kademedeki öğrencilerine somut materyallerle ders
işlediğini ve seviyelerinin böylece daha iyi olduğunu belirtti. Ayrıca okul ve çevre imkanları
dâhilinde derslerin işlenişinde öğrencilerin aktif hale getirilerek merkeze alınmaya
çalışıldığını, görsel sınıftaki projeksiyonun etkin halde kullanıldığını, etkinliklere önem
verildiğini, öğrencilerin etkinliklerde aktif rol almaları ve öğrencilerin araştırmaya
yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti.
11. ………………….., sınıf rehberlik çalışmalarının yıl boyunca düzenli olarak yapıldığını bu
çalışmalar sayesinde öğrenci-öğretmen ilişkilerinin güçlendiğini bu durumunda öğrencilerin
okula ve derslere bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.
……………. ayrıca yapılan rehberlik çalışmaları sayesinde öğrencilerin ortaöğretim
kurumlarını tanıdıklarını ve meslek seçimi ve geleceklerine yön ver verme konusunda daha
istekli olduklarını söyledi.
…………………… toplum hizmeti çalışmalarının çok etkili olduğunu belirtti.Özellikle
öğrencilerinin belirlediği soruları okul çapında anket yaparak öğrencilerin hangi tarz
müzikleri dinlediklerini ortaya çıkarıp teneffüs aralarında ellerinden geldiğince müzik yayını
yaptıklarını ifade etti.Ayrıca özel bayramlarda kulüp üyelerinin aktif olarak koro vb
etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
12. ………………….. seminer döneminde yapılan bu çalışmaların öğretmenleri düşünmeye ve çalışmaya sevk ettiğini ve daha verimli bir seminer dönemi geçirmemizi sağladığını
belirtti.Ayrıca zümrelerinden çok şey öğrendiğini ifade etti.
…………………… müfredat ve SBS’yi takip ederken Dyned’i kullanma aşamasında ders
saatinin oldukça yetersiz olduğunu vurguladı.
……………………….. Dyned’i kullanırken hata verdiğini ve her öğrenciye bir bilgisayar
düşmediğinden dolayı istediği ölçüde kullanamadığını ifade etti.
Ortak olarak tüm öğretmenlerin Dyned konusunda sıkıntılı olduğu
kanısına varılmıştır.
14. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının tüm ülkemize, ilimize, ilçemize, öğretmenlerimize,
velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olması temennileri ile zümre başkanı
toplantıyı sona erdirmiştir.
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara