13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Felsefe Grubu Dersleri Yıl Sonu Zümresi

2012–2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI “FELSEFE GRUBU” DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENE SONU TOPLANTITUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi            :......./...../2013
Toplantı yeri               :
Toplantı Saati             :
Toplantıya katılanlar   :
             
 GÜNDEM MADDELERİ
 1.Açılış ve yoklama
2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3.1739ılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2., 10. ve 43. maddelerinin okunması
4.1. ve 2. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi
5.1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması
6.2. Dönem ders başarısı ve başarısızlık %’lerinin şubeler bazında tek tek tespit edilmesi, bu yüzdelerin 1.Dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyinin hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.
* Varsa, başarıdaki düşme sebeplerin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması
7.Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilmediğinin tespit edilmesi,
*Bitirilmeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilme suretiyle ‘Ders Kesimi
Raporu’ nun Hazırlanması ve raporun idareye teslimi,
8.Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının gelecek yılda nasıl telafi
Edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin karara bağlanması,
9.Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
10.Bir yıllık uygulama neticesinden elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla dönük olarak alınması uygun tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazır olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
   *Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimi yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
   *Okul zümresinde çözümlenmeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespiti,
11.Öğretim yılı değerlendirilmesi raporunun(içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fiziki durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanılıp okul yönetimine sunulması (Yıl sonu yapılacak iş ve işlemler duyurusunda daha önce işlenmişti),
12.Diğer konularda gelecek yıl yapılacak uygulamaların karşılaştırılması,
13.Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
14.Dersin özelliğine göre varsa  diğer hususlar ,
15.Dilek, temenniler ve kapanış,

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Zümre Başkanı .........................., görüşmenin başarılı olması dileğiyle toplantıyı açtı. Toplantıda tüm katılımcıların bulunduğu gözlendi.
2. Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
3.Zümre başkanı ................................tarafından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun aşağıda yazılmış olan maddeleri okunmuştur
Madde 2-(Bu maddenin 1 numaralı bendi 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir).
          Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,
          1.Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren;ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
          2.Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
          3.İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
          Böylece,bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak;öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.
          Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde,özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir;çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak  Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
Madde 43-Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.
            Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
            Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

4. ............................ 1. Dönem Zümresinde alınan kararları maddeler halinde okudu bu kararlar şunlardır.
a-
04.01 1991 ve 2330 std’den psikoloji dersinin;
07.06.1993 tarih ve 2384 std’den Felsefe dersinin
04.12.1995 tarih ve 2444 std’den Sosyoloji dersinin müfredatları gözden geçirildi
b- Ayrıca yıllık planın hazırlanmasının 2089 s.td’ne göre hazırlanması kararı alınmıştı.
c- Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin işleniş tarzları ele alınmıştı. Buna göre; öğrencilerin öncelikle kendilerini tanımaları, sosyal çevreyle ilişki tarzları, tartışma konularına öğrencilere eşit söz hakkının verilmesi, Atatürkçülük konularının ilgili ünitenin konusuna uygun olarak konulup öğrencilere açıklanması kararı alınmıştı. Bunlara uyulduğu gözlendi.
d- Yazılı yoklamaların her ders için birer tane arttırılarak yapılması, soruların öğrenci kapasitelerine uygun olarak çoktan seçmeli, klasik, boşluk doldurmalı olarak hazırlanmasına ayrıca zorluk derecesinin kolay-orta- zor olacak şekilde hazırlanmasına karar verilmişti. Bunlara uyulduğu görüldü.
e- Yıllık ödevlerin amaçları ile ilgili maddeler okunmuştu. Yıllık ödevlerin amaçlarına kısmen uyulduğu gözlendi ancak öğrencilerimizde araştırma bilincinin tamamen yerleşmemesinden dolayı hazır bilgilerle yetindikleri gözlenmiştir.
f- ödev konuları ilgili açıklamalar yapıldı. Ödevlerin planda belirtilen konulara göre verildiği görüldü.
g- Diğer zümre öğretmenleriyle dersin türüne ve konusuna göre okulumuz tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve edebiyat öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesi kararı alınmıştı. Bu kararlara uyulduğu görüldü.
h- Atatürkçülük konularının derslere göre yayılması ile ilgili karaların tamamının uyulduğu tesbit edildi.
ı- Başarıyı arttırıcı tedbirler olarak
- Öğrencilere araştırma ödevlerinin verilmesi
- dersin işlenişine göre tek bir anlatım tekniğine bağlı kalınmaması
- Ünite sonlarında test sınavlarının yapılmasına karar verilmişti bunlara tamamen uyulduğu anlaşıldı.

2. Dönem zümre toplantısında alınan kararlar ...................................................... tarafından okundu bu kararlar şunlardır:
I. Ders konularının yıllık plana göre yürütülmesi
II. Başarıyı arttırıcı nedenlerin saptanması yönünde;
Öğrenme durumu farklı olan öğrencilerle ilgili bireysel olarak ilgilenilmesi,
Öğrencilere ders çalışma yöntemlerinin öğretilmesi gerektiği,
Onların psikolojik, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yapılması,
Farklı anlatım tekniklerinin kullanılması gerektiği,
Derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılması gerektiği,
Öğrencilerin derse karşı olan kaygılarının ortadan kaldırılması gerektiği,
Öğrencilerin ödüllendirmenin cezadan daha verimli olduğu düşüncesi,
Ailelerle iletişime girmenin önemi konularında karara varılmıştı. Bunların büyük çoğunluğunun uygulandığını ancak ailelerle yeterince iletişime geçilemediği gözlenmiştir.
III. Derslerin işlenişinde; Düz anlatım, soru cevap, Tartışma tekniği, Not tutturma, özetleme tekniklerinin dersin konusuna göre kullanılması gerektiği karara bağlanıştı. Bunların tamamının uygulandığı belirtildi.
IV. Yazılı yoklamaların her ders için birer tane arttırılması fikri karara bağlanmıştı. Bunun tamamen uygulandığı belirtildi.
V. Sözlü yoklamalar için ayrı bir ders saati ayrılmayacağı, sözlülerin ders esnasında öğrenci performansına göre verileceği ve verilen sözlünün öğrenciye duyurulacağı karara bağlanmıştı. Bunların tamamına uyulduğu belirtildi.
VI. Yıllık ödevlerin Nisan ayı içerisinde mazereti olanların ise mayıs ayının ilk haftasını geçmeyecek şekilde toplanması gerektiği, ödevlerin değerlendirilmesinde, içerik, tertip ve düzen, kaynak tarama, zamanında teslim, öğretmenle işbirliği kriterlerinin alınacağı karara bağlanmıştı. Bu kararlara uyulduğu belirtildi.
VII. konularına göre Edebiyat öğretmeni, Tarih, Din kültürü, Biyoloji öğretmenleriyle işbirliği yapılacağı karar alınmıştı. Bu kararlara da uyulduğu belirtildi.
5. Birinci ve ikinci Dönem Zümre toplantısında isabetli kararlar:
Yazılı yoklamaların tek tip değil de birden fazla iplerin bir arada uygulanması kararı çok olumlu sonuçlanmıştır.
Ödülün cezadan daha etkili olduğu düşüncesi gerek 1. Dönem ve gerekse 2. Dönemde bizzat uygulanarak görülmüştür.
Derslerin konusuna göre farklı anlatma tekniklerinin kullanılmasının olumlu neticeleri olmuştur.
Fazla yapamasak da yapılmış olan veli toplantılarının olumlu neticeleri kısa süre içinde ortaya çıkmıştır.
Öğrencilere bireysel araştırma ödevlerinin verilmesi derse karşı isteği olmayan öğrencilerin bir nebze olsun ders faaliyetleri yapmasını sağlayarak onlara katkı sağlamıştır.

Yukarıda belirtilmiş olan maddeler alınmış olan isabetli kararlardandır bu kararların bir sonraki eğitim öğretim yılında da uygulanması gerektiği İlyas ŞENEL tarafından belirtilmiştir.
Kaynak, araç, gezi ve gözlemle ilgili dersimizin konuları gereği herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.
Yazılı yoklamalarda öğrencilerin test soruları çözme konusunda büyük sıkıntıları bulunmaktadır. Ödevlerin ise internetten hazır(kes kopyala yapıştır) bir şekilde getirilmesi sonucu pratik anlamda fayda sağlanmadığı söylenebilir.
Yapılan yazılı analizleri sonucunda öğrenci başarıları düşük olan sınıflar için soru tiplerinde değişiklik yaparak ve de ekstra konu anlatımı akabinde de dönüt uygulayarak bir çalışma yapılmıştır................................., Branş öğretmeni olarak tek olduğundan dolayı ortak yazılı yapmak gibi bir olanağımız olmadığını, buna rağmen değerlendirme ölçütü olarak diğer öğretmenlerle bir görüşme yapıldığını belirtti.
Ödev konuları öğrenciye; zamanını iyi kullanma alışkanlığı, çeşitli eserlerden faydalanarak bilgi gelişimlerini artırma, öğrendiği bilgilere referans gösterme alışkanlığı kazandırma, kaynak göstermeden bilgiye varılamayacağını anlamalarını, konulara değişik açılardan bakabilmelerini, düşünce güçlerini geliştirmelerini sağlamıştır. Ödevleri değerlendirmede diğer zümre öğretmenleriyle birliktelik sağlanmıştır.
Demokrasi Ve İnsan Hakları dersinin içeriğinin yoğun ve de ders saatinin azlığından müfredatı yetiştirmede zorluk yaşanmaktadır. Bunun dışında diğer derslerin yıllık planlarında herhangi bir sıkıntının olmadığını ......................................... belirtti.
Derslerin bir kısmı, görevlendirmeler, sağlık sorunları, bayram provaları gibi nedenlerden dolayı müfredatın yetiştirilememesine vesile olmuştur. Bu gibi olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için bu tür ders işlenememe ihtimallerinin de hesaba katılarak değerlendirilmesi gerektiğini ......................................... söyledi.
................................., Felsefe dersinin hemen hemen bütün konuları teorik düşüntülü konular olduğu için, öğrenciler anlamada zorluk çekmektedirler. Bu durum da öğretmenin değişik metotları özellikle örnek vererek somutlaştırma, konulara günlük hayattan, çevremizden örnekler vererek basitleştirmeyi gerektirmektedir. Aynı şekilde Demokrasi ve İnsan Hakları ders içeriği 9. sınıf öğrencilerine uygun olmadığını belirtti.
................................................, okulumuz öğrencilerin genel olarak;
* Okula gelme amaçlarının netleşmemesi(hedefsizlik)
* Buna bağlı olarak ders çalışma alışkanlığının olmayışı
* Öğretmene ders esnasında soru sorma alışkanlığının olmayışı.
* Verimli ders çalışma alışkanlığının olmayışı(Not tutma, plan yapma, tekrar yapma)
* Okulu bir vakit geçirme mekânı olarak görmeleri sayılabilir.
·         Diğer zümre öğretmenleriyle dersin türüne ve konunun içeriğine bağlı olarak periyodik olarak bir işbirliğine gidilmiştir. Zaman zaman diğer zümre öğretmenlerinin ilgi alanına giren konularda da öğrencilerimizle birlikte giderek bazen de sadece öğrenciyi o öğretmen arkadaşa yönlendirerek bir bilgi alışverişi yapılmıştır. Bunun da olumlu neticeleri olmuştur.
·         2. Dönem 1. Döneme nazaran veli toplantıları açısından daha az verimli geçmiştir. Bunun nedenlerinden birisi velilerimizin genel olarak toplantılara iştirak etmeyişleri. Bunların bir kısmının köylerde ikamet etmelerinden dolayı toplantıya her zaman iştirak edemeyişleri sayılabilir. Bütün bunlara rağmen ısrarla velilerimizi okulumuza öğrencilerimizin ve de çocuklarının eğitim gördükleri mekâna gelmeleri sorunlarını ve sorunlarımızı dinlemek ve de konuşmak için bu toplantılara ağırlık vermek gerekmektedir.
·         Okulumuzda yıl içinde belirli gün ve haftaların kutlanmaması gibi durum olmamıştır. Ancak kutlanan bu haftaların verimliliği istenen düzeyde değildir. Gerek öğrencilerimizin sayısının az olması buna bağlı olarak kutlamayı hazırlama konusunda yaşanan zorluklar. Gerekse istekli ve araştırma bilinci olan öğrencilerimizin azlığı nedeniyle yapılan kutlamalar belirli seviyenin ötesine geçememiştir.
6. 2012–2013 öğretim yılı ikinci kanaat dönemi Felsefe grubu dersleri başarısı sınıflara göre aşağıdaki şekilde çıkarılmıştır;

SINIF             DERS                                                BAŞARI ORANI

İkinci dönem notlarının birinci döneme oranla biraz düştüğü söylenebilir. Bu düşüşün nedeni öğrencilerin yıl boyunca düzenli bir çalışma performanslarının düşük olması. Bunun yanı sıra konuların çoğalması neticesinde kısmen de olsa derste bir zorluk ve de baharın gelmesiyle birlikte öğrencilerde bir rehavet ortamının olması dersleri olumsuz şekilde etkilemişti
7. .......................................... “2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılında girmiş olduğum Dersler ve
bu derslerin işlenme durumu aşağıda belirtilmiştir” dedi. Ve tabloyu aşağıdaki şekilde izah
etti.
8.............................., Elde olmayan mazeretler neticesinde bitirilemeyen ders konularının olduğunu bunların mümkün mertebede ilk fırsatta telafi edilmesi gerektiğini belirtti.
................................, bu konuda yapılacak çalışmalardan birisinin özellikle felsefe, sosyoloji ve psikoloji derslerinin yetiştirme kurslarında bu açığın kapatılabileceğini belirtti.
9............................, gelecek yıl için alınması gereken genel tedbirlerden birkaçını şu şekilde sıraladı
* öğrenci velileriyle sık sık irtibat kurmak, onların okula daha çok gelmesini sağlamak gerekirse biz öğretmenlerin de öğrenci ziyaretleri gerçekleştirerek onlara değer verdiğimizi göstermek.
* Okul kütüphanesini ve bilgisayar laboratuvarını azami şekilde kullanmak olduğunu belirtti.
........................................, öğrencilerdeki disiplin sorunlarının onların ders başarılarını olumsuz etkilediğini öncelikle disiplin sorunlarını çözmek gerektiğini belirtti.
* Yine öğrencilere sorumluluklar vererek onların boşta kalmalarını engellemek gerektiğini belirti.
10.................................., öğretmenlik mesleğinin kritik mesleklerden birisi olduğunu bu yüzden de
Öğretmenlerin kendilerini sürekli güncel halde tutmaları gerektiğini, ilçemizde öğretmenlerimizin kendilerini geliştirebilecek hizmet içi eğitin kuralarına katılmaları gerektiğini belirtti.
................................, okulumuzda rehber öğretmen olmayışının öğrencilerimizin ders başarısından psikolojik gelişimlerine kadar birçok yönden olumsuz etkilediğini belirtti. Bu yüzden acilen okulumuza bir rehber öğretmen ihtiyacı olduğunu belirtti.
..................................., okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimizin az olduğunu kayıt yaptıranların ise genel olarak ileriye dönük beklentileri olmayan öğrencilerden oluştuğunu bunun da okulumuz ders başarısını olumsuz etkilediğini belirtti. Bunun önlenebilmesi için ilçe genelinde okulumuza karşı varsa bir önyargının kırılması, olumsuzluk yaratan etkenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.
11...................................., 2012- 2013 eğitim öğretim yılı değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda belirtilen durumlar ve konular aşağıdaki gibidir.
*Ders programlarının aşağıda ilgili tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmamıştır.
04.01 1991 ve 2330 std’den psikoloji dersinin;
07.06.1993 tarih ve 2384 std’den Felsefe dersinin
04.12.1995 tarih ve 2444 std’den Sosyoloji dersinin programı hazırlanmıştır.
* Ders araç gereci olarak ise genel bir sıkıntımız yoktur. Derslerde, ders kitabının yanı sıra terimler sözlüğü, yardımcı kitaplar, CD ve bilgisayar destekli eğitim verme imkânımız olmuştur.
*  Derslerde öğretim yöntem ve teknikleri bakımından bir zorluk yaşanmamaktadır. Demokrasi ve İnsan Hakları dersi ve felsefe dersi konular itibariyle öğrencilerin anlamalarını güçleştiren dersler olduğundan bu derslerde mümkün olduğu kadar somutlaştırılarak, günlük hayattan örnekler verilerek işlenmeye çalışılmıştır.
*  Okul dersliğinin ve okulun fiziki durumunun her hangi bir olumsuzluğu yoktur.
* Öğrenci başarı düzeyimiz genel olarak düşük. Özellikle 10. sınıf öğrencileri ve 9. sınıf öğrencileri bu konuda zorluk yaşamaktadırlar. Bunun nedenleri daha önceki maddelerde belirtilmişti.
12............................, gelecek yıl için son sınıf öğrencilerinin öğretmen arkadaşlara paylaşımı yapılarak bire bir ilgilenileceğini belirtti. Yine veli ziyaretlerine ağırlık verileceğini ifade etti.
13.Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler okundu. Zümre Başkanı .................................., sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştiğini açıklayarak bu yönetmelikle ilgili gerekli açıklamaların öğrencilere yapılması gerektiğini belirtti
14..........................,  öğrencilerin genelinde Felsefe Grubu derlerine karşı bir ilgisizlik olduğunu kimisinin dersi anlamsız bulduğu için kimisinin de dersin soyuta kaçması neticesinde anlayamadığı için böyle bir sonuçla karşılaşıldığını belirtti. Bunun önlenebilmesi için öğrencilere öncelikle anlamsızlık durumunun anlamlı hale getirilmesi gerektiğini, güncel hayattan örnekler verilerek dersin bir şekilde sevdirilmesi gerektiğini ifade etti.
15....................................,  2013–2014 öğretim yılının daha başarılı geçmesi dilek ve temennisinde bulundu. Görüşülecek konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara