13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 2. Sınıf Yıl Sonu Zümresi

2012–2013 ÖĞRETİM YILI .................................... İLKOKULU II.SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TUTANAĞIDIR


Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı Saati:
Toplantı Tarihi: ...../06/2013
Katılımcılar:


GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. Zümre öğretmenler kurulu toplantısının genel amacı.
3. 2012–2013 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi;
Ø    Öğrenci başarısı yönünden
Ø    Devam devamsızlık yönünden
Ø    Disiplin, sağlık, tertip, düzen yönünden
Ø    Ders programları ile ders araç gereçleri yönünden
Ø    Eğitim ortamları ve sınıf mevcutları yönünden
Ø    Alınan kararların uygulanması yönünden
Ø    Zümre arasındaki iletişim ve işbirliği yönünden
4. Daha iyiye nasıl ulaşırız, neler yapabiliriz.
5. Öğrenci-veli-öğretmen iletişiminin önemi.
7. Okuma alışkanlığı becerisinin arttırılmasına yönelik önlemler.
8. Atatürkçülük konularının işlenmesi
9.Dilek, temenniler ve kapanış.


TUTANAK
.......................... İlköğretim Okulu 2. Sınıf Öğretmenleri 2-..... sınıfı öğretmeni ....................... başkanlığında 2/.... sınıf öğretmeni ......................................................, 2-...... sınıf öğretmeni ......................................’ın katılımı ile 2012-2013 eğitim öğretim yılı yıl Sonu zümre toplantısına gündem maddelerinin görüşülmesiyle başlanmıştır.

ZÜMRE TOPLANTISININ AMACI
           Zümre başkanı .............................. zümre öğretmenler kurulu toplantısının amacının zümre arasında işbirliği ve koordinasyonun arttırılarak temelde; öğrenci başarısının arttırılması olduğunu vurgulayarak toplantıyı açtı.

2011- 2012 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
v    Öğrenci başarısı yönünden:
Yapılan inceleme sonunda 4.şubede başarısızlığı bulunan öğrencinin bulunmadığı dolayısıyla başarının %100 olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili söz alan 2/.... sınıfı öğretmeni ............................................ söz alarak şunları söyledi: 1.sınıftan itibaren yapılan özverili çalışmalar neticesi 2.sınıfta belli bir standardın yakalandığını söyleyerek;Türk Milli Eğitiminin amaçladığı ana dilin öğretilmesi temel prensibi kapsamı dışında hiçbir öğrencinin kalmadığını beyan etti.

Ø    Devam devamsızlık yönünden:
2012-2013 Öğretim yılında sürekli devamsızlığı olan öğrencinin olmadığı dolayısıyla hiçbir öğrencinin bu yüzden sınıf tekrarı yapmadığı tespit edildi.

Ø    Disiplin, sağlık, tertip, düzen yönünden
Yıl boyunca öğrenci davranışları ve disiplin yönünde hiçbir olumsuz durumun gözlenmediği,aksine okulun üslendiği misyona uygun olarak öğrencilerin tam bir uyum içinde sezonu tamamladığı tespiti yapıldı.

Ø    Ders programları ile ders araç gereçleri yönünden
Yeni ilköğretim programının devrim sayılacak niteliklere sahip olduğu tespitle; programın ilke,hedef,kazanım ve amaçlarına uygun hareket edildiği, kaynakların  yeterli olduğu,özellikle öğretmen kılavuzlarının öğretmenlerin hem işlerini kolaylaştırdığı hem de iyi bir yol gösterici olduğu tespiti yapıldı. Yeni öğretim programlarında Türkçe dersinde seçilen metinlerin uzun oluşunun öğrencilerin parçanın bütününü algılaması bakımından müşkül durumlar yarattığı tespiti yapıldı.

Ø    Eğitim ortamları ve sınıf mevcutları yönünden
Okulun sağladığı eğitim ortamlarının yeterli olduğu,hatta öteki okullarla kıyaslandığında şanslı konumda bulunulduğunu 2-..... sınıfı Öğretmeni ......................................... söyleyerek,bu durum yıllardır okulun başarı çıtasının yüksek olmasında önemli bir paya sahip olduğunu ekledi. 2-.............. sınıfı öğretmeni okulun cazibesinden dolayı göç aldığı bu yüzden 50 kişiye varan hatta geçen sınıfların tek olumsuzluk olarak ortada olduğunun altını çizdi. 2-........ sınıfı öğretmeni ....................................... ise her sınıfta bulunan projeksiyon makinelerinin kesinlikle eğitim ortamının düzenlenmesi ve öğrencilere aktarılacak görsel unsurların pekiştirilmesinde kullanılması gerektiğini söyledi.

Ø    Alınan kararların uygulanması yönünden
Daha önce alınan kararların uygulanırlığının tespitine yönelik yapılan incelemede büyük ölçüde alınan kararların hayata geçirildiği görüldü. Kitap okuma alışkanlığı,veli ile iletişim,öğrenci başarısının arttırılması ve eğitimin görsel ve işitsel öğelerle desteklenmesi gibi kararların bir çoğunun hayata geçirildiği ancak; gezi ve gözleme yeterince zaman ayrılamadığı görülmüştür.


Ø    Zümre arasındaki iletişim ve işbirliği yönünden
Zümre arasındaki iletişim ve işbirliği konusunda söz alan........................................... paylaşımın esas alındığının altını çizerek,her türlü bilgi,belge,doküman ve çalışmaların paylaşıldığını,fikir alışverişinin yapıldığını söyleyerek.
bilginin paylaşılarak çoğalabileceğini ekledi.

DAHA İYİYE NASIL ULAŞIRIZ,NELER YAPABİLİRİZ?
       Çalışılan okulun misyonuna uygun olarak daha iyiye nasıl ulaşırız sorusu tartışmaya açıldı. Özetle aşağıdaki tespitler yapıldı.
ü    İnsanlığın ortak mirası ve evrensel değerler aktarılmalıdır.
ü    Atatürkçü düşünce tarzı benimsetilmelidir.
ü    Milli ve manevi değerler kavratılmalıdır.
ü    Kitap okuma alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır.
ü    Öğretimin yanına mutlaka eğitimde konulmalıdır.
ü    Türk Milletinin kazanımları ve değerleri aktarılmalıdır.,
ü    Yeni programın ruhuna uygun hareket edilerek öğretim faaliyetlerinin başrolü mutlaka öğrencilere verilmelidir.
ü    Başarmanın alın teri ile ilişkili olduğu kavratılmalıdır.
ü    Bilimin aydınlığında değişime açık bireyler yetiştirilmelidir.
ü    Kendi ayakları üzerinde duran,soran,sorgulayan,haklarını arayan ve en nihayet her kesin hakkına saygı duyan bireyler yetiştirilmelidir.


ÖĞRENCİ-VELİ-ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ
           Eğitimin ailede başlaması ilkesinden hareketle öğrencilerin yetiştirilmesinde ailelerin rolünün tartışılmaz olduğu tespit edildi. Öğrenci velileri ile bu maksatla sıkça bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılması,onların düşüncelerinin önemsenmesi kararı alındı.
                 

OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI
         Konu üzerinde söz alan ..............................................; yeni programın olmazsa olmazlarından biri de öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu belirterek,2 yıldan beri bu yönde sürdürülen çabanın daha da arttırılarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda yapılabilecekler şöyle sıralandı:
§     Sınıf kitaplıkları öğrenci seviyesine göre zenginleştirilmelidir.
§     Öğrencilere önce öğretmenler olmak üzere anne ve babaların model olması sağlanmalıdır.
§     Okuma saati uygulaması titizlikle hem evde hem okulda uygulanmalıdır.
§     Çok okuyan öğrenciler ödüllendirilmelidir.
§     Konu veli toplantılarında ivedilikle anlatılmalıdır.
§     Yeni sınav siteminde okumayanların asla başarılı olamayacağı anlatılmalıdır.
                           

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ İŞLENMESİ
 2-....... sınıf öğretmeni ..................................... Atatürkçülük konularının 2504 ve  2517 sayılı Tebliğler dergileri uyarınca tüm derslerde yeri ve zamanı geldikçe işlenmesinin gerektiğini belirtti.
 Atatürkçü dünya görüşünün benimsetilmesi yenidünya düzenine uyumun anahtarı olduğu söylendi.

DİLEK VE TEMENNİLER
         Toplantıya katılanlar 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılının tüm yönleriyle         başarılı ve verimli geçtiğini gelece yılda aynı şekilde olması dileklerinde bulundular. ............................... katılanlara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

ALINAN KARARLAR
1-Okuma alışkanlığı ivedilikle kazandırılmalıdır.
2-Yeni programın ruhuna uygun öğrenci merkezli öğretim yapılmalıdır.
3-Dersler görsel ve işitsel unsurlarla desteklenerek işlenmelidir.
4-Atatürkçü dünya görüşü mutlaka yaşam tarzı olarak öğrencilere benimsetilmelidir.
5-Milli ve manevi değerler kazandırılmalıdır.
6-Veli işbirliği sağlanmalıdır.
7-Öğretimin yanına mutlaka eğitim de konulmalıdır.
8-Evrensel değerler ve insanlığın kazanımları çocuklara aktarılmalıdır.
9-Zümre işbirliği ve iletişimi arttırılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara