10 Mayıs 2013 Cuma

Lise İngilizce Sene Sonu Zümresi


 ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2012 – 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 
SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ : 15 / 06 / 20 
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI NO : 3
TOPLANTIYA KATILANLAR : ....................................

GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve yoklama.
2- 20 – 20 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.
3- 2010 – 2011 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
4- Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.
5- Hazırlanan yıllık planların ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.
6- Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi, yazılı sınavlarda sorulan soruların görüşülmesi, sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi.
7- Ödev konularının öğrenciye ne gibi fayda sağladığının görüşülmesi, beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığının görüşülmesi, ödev değerlendirilmesinde birlikteliğin sağlanıp sağlanamadığının görüşülmesi
8- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılması planlanan işbirliğinin yapılıp yapılamadığının görüşülmesi, yapıldı ise faydaları yapılmadıysa nedenlerinin araştırılması.
9- Öğretim metot ve tekniklerinin saptanması
10- Ders araç – gereçleri, öğretim materyalleri, çevrede yararlanılabilecek kaynakların görüşülmesi.
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

1- 15 / 06 /2011 tarihi, saat 12.30’da İngilizce yabancı dil dersi zümre öğretmenleri öğretmenler odasında Okul Müdürü Adnan YİĞEN başkanlığında toplandı. Toplantıya katılması beklenen öğretmenlerin hazır bulundukları görüldü.

2- 2010- 2011 eğitim öğretim yılına ait alınan kararlar İngilizce öğretmeni Derya GÖK tarafından okundu. I. ve II. Dönem zümre toplantılarında alınan kararlara uyulduğu görüldü. Ancak 9. sınıfların bazılarında ek çalışma kağıtları ve etkinlikler uygulanmasına rağmen istenen başarıya ulaşılamadığı, buna sebep olarak da ders kitabı ve müfredatın öğrencilerin ilköğretimde edindikleri hazır bulunuşluk düzeyinin çok üzerinde olması kararına varıldı. Bu konuda velilerle işbirliği sağlanmaya çalışıldığı ancak velilerin gereken ilgiyi göstermemeleri nedeniyle bazı öğrencilerin gereken düzeyde gelişme gösteremedikleri Yabancı Dil Öğretmeni Derya GÖK tarafından belirtildi. Bunun üzerine Okul Müdürü Adnan YİĞEN bu yöredeki yerleşimin dağınık olması ve velilerin çoğunlukla bahçe işleri için çalışmasının bu konuda veliye olumsuz etki ettiğini belirterek yaz tatili döneminde gerekirse tek tek veli ziyaretleriyle velilerin okulla olan bağlantısının en üst seviyeye çıkarılmasını sağlayacağını vurguladı.

3- Yapılan genel değerlendirmede zümre öğretmenleri 2010 – 2011 Eğitim – Öğretim yılının genel olarak verimli geçtiği ortak kanısına vardılar. Sınıf bazında öğrencilerin başarı yüzdeleri aşağıdaki gibidir. 

9/A                                           10/A                                          11/C
9/B                                           10/B                                          11/D
9/C                                           10/C                                          12/A
9/D                                           10/D                                         12/C
9/E4- Ders işlenirken uygulanan yöntem ve teknikler görüşüldü. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin uygulandığı görüldü. 

a) Konular okuma, anlatım, soru – cevap ve tartışma metotları ile işlendi,
b) Öğrencilere grup ve ikili çalışmalar yaptırıldı. (Sene başında sınıf düzeni 4’erli ve 5’erli gruplar halinde ayarlandı)
c) Konuşmaya ve uygulamaya ağırlık verildi, öğrencilerin gruplar şeklinde dramalar yapması teşvik edildi, öğrenciler için günlük hayata yakın olaylar ve mekanlar yaratılarak dili nasıl ve ne şekilde kullanacakları konusunda ikna olmaları sağlandı. Bu hususta öğrencilerin önceleri direndiği saptandı, özellikle 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerinin İngilizce dilbilgisi anlatımına ağırlık verilmesi ve sınıfa hakim olan dilin ana dil olması konusunda ısrar ettikleri görüldü. Ancak İngilizce Öğretmeni Derya GÖK bu konuda taviz verilmemesinin önemli olduğunu zaten yıl boyunca çalışmaların bu bağlamda organize edildiğini yabancı dil öğrenmedeki amacın bir dili konuşmak ve yazabilmek yani o dil vasıtasıyla iletişim kurabilmek olduğunu vurgulayarak gerekirse bazı konuların basitleştirilerek işlenmesinin düz bir şekilde dilbilgisi anlatmaktan daha verimli olacağını, derslerde hakim dilin de yabancı dil olmasının gerekliliği ancak öğrencilerin zorlandıkları noktalarda jest-mimiklerle anlatımdan sonra başvurulacak şeyin anadil kullanmak olduğunu belirtti.
d) Bir sonraki derste işlenecek konular öğrencilere önceden bildirilerek derse hazırlıklı gelmeleri sağlandı, ayrıca öğrencilerden özellikle 2. dönemin sonlarında öğrencilerin hoşlarına gidecek şiir (First Day at School, I’m listening to İstanbul…) ve şarkıların (Yesterday, Satellite, Father and Son) dinletilip, yabancı filmler izletilerek (Death Poet’s Society, Pride and Prejudice) yabancı dil öğrenmenin işe yaradığı noktalar öğrencilere gösterildi.
e) Öğrencilerin öğrendiklerini ifade edebilmeleri için kendilerine sorular yöneltip yanlış da olsa sözünün kesilmeyip sonra düzeltmenin diğer öğrenciler ya da öğrencinin bizzat kendisi tarafından yapılarak kendilerine güven duygusunu kazanmalarına yardımcı olundu,
f) Mümkün olduğunca öğrencilere her hafta sonu o hafta öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla öğretmen tarafından hazırlanan haftalık çalışma kağıtları ( worksheet ) dağıtıldı, o haftanın konusuyla ilgili sınıf ve okul duvarlarına afişler hazırlandı.

5- Hazırlanan yıllık planlar ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaştığı tüm zümre 
öğretmenleri tarafından kabul edildi. Ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda söz alan 12/C Sınıfı Yabancı Dil Dersi Öğretmeni M. Ali EMER öğretmenin derse hazırlıklı girmesini sağlaması bakımından kitaplardaki ders planlarının incelenip gerekli değişikliklerin yapılmasının ne denli önemli olduğunu bu konuda azami gayretin gösterilmesi gerektiğini ifade etti. 

6- İngilizce öğretmeni Derya GÖK ölçme ve değerlendirmede uyulması gereken esasları daha önce yapılan zümre toplantısından okudu. Buna göre ölçme ve değerlendirme aşağıda belirtilen esaslara dayanarak uygulanmıştır. 

a) Yazılı Değerlendirme: Öğrencilerin başarısızlıkları değil kabiliyetleri doğrultusunda tüm yönleri ile değerlendirme yapılmıştır. Yazılı sınav soruları boşluk doldurma, çoktan seçmeli, metne dayalı, soru-cevap,verilen bir resme bakıp onu yorumlayabilme, verilen direktiflere uyabilme, eşleştirme, doğru yanlış, boş bırakılan yerleri uygun fiil veya sözcük bulup koyma şeklinde uygulanmıştır. 
Yazılı sınavlarda konu sınırlaması olmayıp, sorular işlenen konuların en az % 80’ini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Soruların ağırlığı önceki yazılıdan sonra işlenen konulara kaydırılmıştır. Yapılan yazılı yoklamalar en az 2 hafta önce öğrencilere bildirilmiştir. Yazılı yoklamalarda yazılı süresi ve not baremi öğrencilere mutlaka bildirilmiştir.

Öğrencilerin öğrendiklerini sürekli pekiştirmeleri ve işlenen konuların değerlendirilebilmesi için küçük 
yazılı yoklama ( quiz ) yapılmıştır. 

b) Sözlü Değerlendirme: Sözlü değerlendirmede telaffuz, dil bilgisi, kelime bilgisi, iletişim becerisi, anlama ve verilen bir konuda konuşma veya yorum yapma dikkate alınan ölçütlerdir. Sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmamış olup, öğrencinin ders içi faaliyetleri de değerlendirilmiştir. Her iki dönem de en az iki sözlü notu verilmiştir. Sonuç olarak tüm zümre öğretmenleri ölçme ve değerlendirme esaslarına uyularak birlik ve beraberliğin sağlandığı yönünde görüş bildirdi. 7- Söz alan İngilizce Öğretmeni Derya GÖK konuların bitiminde verilen ödevlerin çoğunlukla düzenli olarak yapıldığını ancak bazı sınıflardaki öğrencilerin okuldan sonraki zamanlarını ödevleri olduğu bahanesiyle internetkafede geçirdiklerinin tespit edildiğini bu konuda velilerle iletişim sağlanarak ilgili internetkafenin uyarılmasının sağlandığı bu sayede öğrencilerin bu tarz davranışlardan uzaklaşmaya başladıkları görüldü. Bu konuda Okul Müdürü Adnan YİĞEN’in öğrencilerin bilişim teknolojileri laboratuarından daha fazla yararlanabilmesi konusunda gerekli düzenlemenin yapıldığını belirtti. Ayrıca yıllık ödevlerin de zümrede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tarihte verilmiş ve belirlenen tarihte toplanmış olup değerlendirildiğini ifade edildi. Öğrencilerin anket çalışması ve değerlendirilmesi gibi daha işlevsel ve dili aktif olarak kullanabilecekleri konularda yıllık ödev verilmesi sebebiyle öğrencilerin ödevleri hazırlarken eğlendiklerini de söyledikleri dile getirildi.

8- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliği sonucunda olumlu sonuçlar alındığı, bu dersi ilk defa verecek olan 12/C Sınıfı İngilizce Dersi Öğretmeni M. Ali EMER bu konuda kendisine sağlanan destek ve yardım için İngilizce Öğretmeni Derya GÖK’e teşekkür edip başarıda öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği bazı konularda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet POLAT ve Asuman ALACA ile işbirliğine girilerek gerekli takviyeler yapılmış, öğrencilerin drama yönlerini geliştirmeleri konusunda ortak hareket edilerek öğrencilerin kendini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. 

9- İşlenmekte olan konulara göre ağırlıklı olarak İletişimci Yöntem (Communicative Approach) zaman zaman  Direct Method, Audio-Lingual Method ve Seçmeli Yöntem ( Eclectic Method) kullanılmıştır, öğrencilere bu metotlara uygun etkinlikler yaptırıldığı İngilizce Öğretmeni Derya GÖK tarafından belirtildi.
10- Ders araç ve gereçleri olarak çevrede yararlanılabilecek kaynaklar olarak sınıf içindeki yazı tahtası, pano, basılı materyallerde yayınlanmış resimler, posterler, duvar resimleri, flaşkartlar ve okulun çevresinde bulunan gerçek nesne (real objects) , eşyalar( classroom objects ) ve modeller kullanılmıştır. Öğrencilere kendi flashcard’larını yapma olanağı verildi. Ayrıca kelime kutusu yapılarak seçilen üç kelimeyi drama yoluyla anlatma, sessiz sinema, tabu gibi etkinlikler yaptırılması konusunda materyal geliştirildi. Ancak İngilizce Öğretmeni Derya GÖK derslerin daha verilmesi için bir adet İngilizce Sınıfı’na ihtiyaç duyulduğu, diz üstü bilgisayar ve hoparlörü sınıflara taşımanın ve her ders farklı bir sınıfta kurulumunun yapılmasının zaman kaybına yol açtığı, ayrıca hoparlörlerin sesi arka sıralara net iletme konusunda yeterli olmadığı, video-fragman gibi materyallerin olması gerektiği gibi görülemediği bu sebeple öğrencilerin duyduğu bazı şeyleri gördükleriyle bütünleştirilmesi konusunda sıkıntı yaşandığını vurguladı. Okul Müdürü Adnan YİĞEN bu konuda gelen Bakanlık Müfettişinin de talimatı üzerine önümüzdeki yıl derslik yeterli olduğu takdirde bir Yabancı Dil sınıfı yapılmasının uygun olacağını söyledi.

11. Okul Müdürü Adnan YİĞEN, 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılının sağlıklı, daha başarılı ve daha verimli geçmesi dileğiyle toplantıya katılan diğer zümre öğretmenlerine başarı ve iyi çalışmalar dileyip toplantıyı bitirdi. İngilizce Öğretmeni                                               İngilizce Dersi Öğretmeni 
                                                                                                             Okul Müdürü
                                                                                                             

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara