10 Mayıs 2013 Cuma

İngilizce Sene Sonu Zümresi

2012–2013 İNGİLİZCE DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI TARİHİ :
TOPLANTI YERİ : Okul Kütüphanesi
TOPLANTI NO : 2
TOPLANTIYA KATILANLAR : ……………………………………….

GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve yoklama.
2- 2009 – 2010 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.
3- 2009 – 2010 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
4- Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.
5- Hazırlanan yıllık planların ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.
6- Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi, yazılı sınavlarda sorulan soruların görüşülmesi, sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi.
7- Ödev konularının öğrenciye ne gibi fayda sağladığının görüşülmesi, beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığının görüşülmesi, ödev değerlendirilmesinde birlikteliğin sağlanıp sağlanamadığının görüşülmesi
8- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılması planlanan işbirliğinin yapılıp yapılamadığının görüşülmesi, yapıldı ise faydaları yapılmadıysa nedenlerinin araştırılması.
9- Öğretim metot ve tekniklerinin saptanması
10- Ders araç – gereçleri, öğretim materyalleri, çevrede yararlanılabilecek kaynakların görüşülmesi.
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR
1- …………….tarihi, saat 10:30’da İngilizce yabancı dil dersi zümre öğretmenleri okul kütüphanesinde İngilizce öğretmeni ……………………….. başkanlığında toplandı. Bütün öğretmenlerin hazır bulundukları görüldü.
2- 2009 – 2010 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararlar İngilizce öğretmeni ………………………………. tarafından okundu. I. ve II. Dönem zümre toplantılarında alınan kararlara uyulduğu görüldü.
3- Yapılan genel değerlendirmede, tüm zümre öğretmenleri Eğitim – Öğretim yılının genel olarak verimli ve başarılı geçtiği ortak kanısına vardılar. Bunda da öğrencilerin II. Dönem derse daha etkin katılmalarıyla başarının daha da arttığı yönünde görüş bildirdiler.
4- Ders işlenirken uygulanan yöntem ve teknikler görüşüldü. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin uygulandığı görüldü.
a) Konular okuma, anlatım, soru – cevap ve tartışma metotları ile işlendi,
b) Öğrencilere grup ve ikili çalışmalar yaptırıldı,
c) Konuşmaya ve uygulamaya ağırlık verildi,
d) Bir sonraki derste işlenecek konular öğrencilere önceden bildirilerek derse hazırlıklı gelmeleri sağlandı,
e) Öğrencilerin öğrendiklerini ifade edebilmeleri için kendilerine sorular yöneltip yanlış da olsa sözünün
kesilmeyip sonra düzeltmenin yapılarak kendilerine güven duygusunu kazanmalarına yardımcı olundu,
f) Mümkün olduğunca öğrencilere her hafta sonu o hafta öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla
öğretmen tarafından hazırlanan haftalık çalışma kağıtları ( worksheet ) dağıtıldı,
5- Hazırlanan yıllık planlar ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaştığı tüm zümre öğretmenleri tarafından kabul edildi.
Günlük planlarda birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda söz alan ……………………….., öğretmenin derse hazırlıklı girmesini sağlaması bakımından günlük planların ne denli önemli olduğunu, bu konuda azami gayretin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
6- İngilizce öğretmeni ……………………….., ölçme ve değerlendirmede uyulması gereken esasları daha önce yapılan zümre toplantısından okudu. Buna göre ölçme ve değerlendirme aşağıda belirtilen esaslara dayanarak uygulanmıştır.
a) Yazılı sınavlar: Öğrencilerin başarısızlıkları değil kabiliyetleri doğrultusunda tüm yönleri ile değerlendirme yapılmıştır. Yazılı sınav soruları boşluk doldurma, çoktan seçmeli, metne dayalı, soru-cevap,verilen bir resmin adının ne olduğunu söyleme ve yazma, boş bırakılan yerleri uygun fiil veya sözcük bulup koyma şeklinde uygulanmıştır.
Yazılı sınavlarda konu sınırlaması olmayıp, sorular işlenen konuların tümünü kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Soruların ağırlığı önceki yazılıdan sonra işlenen konulara kaydırılmıştır. Yapılan yazılı yoklamalar en az 1 hafta önce öğrencilere bildirilmiştir. Yazılı yoklamalarda yazılı süresi ve not baremi öğrencilere mutlaka bildirilmiştir.
Öğrencilerin öğrendiklerini sürekli pekiştirmeleri ve işlenen konuların değerlendirilebilmesi için küçük
yazılı yoklama ( quiz ) yapılmıştır.
b) Sözlü sınavlar: Sözlü sınavların değerlendirilmesinde telaffuz, dil bilgisi, kelime bilgisi, iletişim becerisi,
anlama ve verilen bir konuda konuşma veya yorum yapma dikkate alınan ölçütlerdir. Sözlü sınavlar için ayrı
bir ders saati ayrılmamış olup, öğrencinin ders içi faaliyetleri de değerlendirilmiştir. Her iki dönem de en az iki sözlü notu verilmiştir.
Sonuç olarak tüm zümre öğretmenleri ölçme ve değerlendirme esaslarına uyularak birlik ve beraberliğin sağlandığı yönünde görüş bildirdi.
7- Söz alan ………………………, konuların bitiminde verilen ödevlerin çoğunlukla düzenli olarak yapıldığını söyledi. Yıllık ödevler de zümrede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tarihte verilmiş ve belirlenen tarihte toplanmış olup değerlendirildiğini ifade etti, Öğrencilerin üstün gayretleriyle yıllık ödevleri yaptıklarını ifade ettiler.
8- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliği sonucunda olumlu sonuçlar alınmıştır. Öğrencilerin anlamakta
güçlük çektiği konularda Türkçe öğretmenleriyle işbirliğine girilerek gerekli takviyeler yapılmıştır.
10- İşlenmekte olan konulara göre 9. sınıflarda; Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ( Grammar – Translation Method ) , Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi (Audio-Lingual Method) , İletişimci Yöntem (Communicative Approach) ve Seçmeli Yöntem ( Eclectic Method ) kullanılmıştır,
11- Ders araç ve gereçleri olarak çevrede yararlanılabilecek kaynaklar olarak sınıf içindeki yazı tahtası, pano, basılı materyallerde yayınlanmış resimler, posterler, duvar resimleri, flaşkartlar ve okulun çevresinde bulunan gerçek nesne ( real objects ) , eşyalar( classroom objects ) ve modeller kullanılmıştır.
12. Zümre başkanı ………., Eğitim ve Öğretim Yılının sağlıklı, daha başarılı ve daha verimli geçmesi dileğiyle toplantıya katılan diğer zümre öğretmenlerine başarı ve iyi çalışmalar dileyip toplantıyı bitirdi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara