17 Mayıs 2013 Cuma

AÖF İNGİLİZCE ÇALIŞMA NOTLARI

İngilizce'de Cümle Yapısı
İngilizce ile Türkçe'nin sözcük dizilişi farklıdır.

Cümle yapısı Türkçe'de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce'de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.

Ben İngilize öğrenirim.
Özne + Nesne + Yüklem

I learn English.
Özne + Yüklem + Nesne

Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce'de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce'de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).

Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce'de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.

Ben akşamları İngilizce çalışırım.
Özne + Zarf + Nesne + Yüklem

I study English in the evenings.
Özne + Yüklem + Nesne + ZarfKONU 2 THE ARTICLES (A/An/The)

A-AN

İngilizce'de (a) ve (an) isimlerin önüne getirilir ve (bir/herhangi bir) anlamınım verir.

İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.

a book (bir kitap)
a student (bir öğrenci)
an engineer (bir mühendis)
a good teacher (iyi bir öğretmen)

Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce'de kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin İngilizce'de "university" ifadesi kelimesi sesli harf ile başlamasına rağmen "yunivörsiti" diye okunur; dolayısıyla kelimenin başında "y" sessiz harfi bulunmaktadır.

a university (bir üniversite)
a university student (bir üniversite öğrencisi)
an hour (bir saat)
an hour later (bir saat sonra)

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, university (yunivörsiti), hour (avır) kelimeleri okunuşları itibariyle "a university", "an hour" şeklinde kullanılır.

Ayrıca İngilizce'de sayılamayan isimlerin önüne a/an gelmez.

a water (YANLIŞ BİR İFADEDİR)

THE

Belirli bir nesneden söz ediliyorsa "the" kullanılır. "The" sayılamaz isimler ve sayılabilir tekil ve çoğul kelimelerin hepsiyle kullanılabilir.

"Yesterday I bought a pair of jeans and a t-shirt. The jeans was cheap but the t-shirt was so expensive." (Dün kot pantolon ve t-shirt aldım. Kot ucuzdu ama t-shirt pahalıydı.)

İlk etapta "a jeans" ifadesi kullanılıyor. Daha sonra "jeans" den bahsedilirken "the" ifadesi kullanılmaktadır. Çünkü hangi "jeans" olduğu belirlidir. Dolayısıyla hangi nesneden bahsettiğimiz belirliyse "the" kullanılır.

Bir kez daha tekrar edelim, bilinmeyen bir nesne ya da kişiden söz ediyorsak a/an kullanılır. Hangi nesne veya kişiden sözettiğimiz ifademizde belli oluyorsa the kullanılır.

"Can you pass the salt?" (Tuzu uzatır mısın?)

Konuşmanın geçtiği anda orda bulunan nesnelerden söz ediliyorsa "the" kullanılır.

"Turn off the TV please."

Bunların dışında bazı kelimelerle "the" kullanılır; bunlar:

the sun, the sky, the quitar, the sea, the country, the radio, the cinema, the theatre gibi..

Örneğin "television" kelimesinden cihaz olarak bahsediyorsak "the" kullanılır. Ancak televizyondaki programlardan bahsediyorsak "the" kullanılmaz. Bu tür istisnalar da bulunmaktadır

KONU 3 SUBJECTIVE PRONOUNS (Zamirler)
SUBJECT PRONOUNS
Zamirler (Pronouns) cümlede isimlerin yerini alan adıllardır.

ÖZNE ZAMİRLERİ (Subjective Pronouns)

I ben
You sen
He o (erkekler için)
She o (bayanlar için)
It o (cansız nesneler ve hayvanlar için)
We biz
You siz
They onlar

Subject Pronouns, cümlenin başında özne olarak kullanılır. Örnek ifadeler;

I am a student. (Ben bir öğrenciyim)

You are intelligent. (Sen zekisin)

They study English. (Onlar İngilizce çalışırlar.)

NESNE ZAMİRLERİ (Objective Pronouns)
me beni
you seni
him onu (erkekler için)
her onu (bayanlar için)
it onu
us bizi
you sizi
them onları
Objective Pronouns, yüklemden sonra nesne görevinde kullanılan zamirlerdir. Örnek ifadeler;

I love her. (Seni seviyorum.)

I like it. (Onu seviyorum.)


KONU4 POSSESIVE PRONOUNS (İyelik zamirleri)

POSESSIVE PRONOUNS
Bu zamirler, sahiplik bildirir ve nesnelerden önce kullanılır.

My benim
Your senin
His onun (erkekler için)
Her onun (bayanlar için)
Its onun
Our bizim
Your siziz
Their onların

İyelik zamirleri (Posessive Pronouns) ile ilgili örnek ifadeler:

He is my student. (O, benim öğrencim.)

It is your cat. (O, senin kedin.)

They are our friends. (Onlar, bizim arkadaşlarımız.)

This is her bag. (Bu onun çantasıdır


KONU5 THE VERB BE (Am/Is/Are-Was/Were)
THE VERB BE
İngilizce'de sözcükleri rasgele bir araya getirerek cümle kurmamız imkansız. Bu nedenle her cümlede özne ve yüklem olmak zorundadır. İngilizce'de temel fiil, "be" (olmak) fiilidir.

"Go, come, study, eat, do" gibi normal fiillerin olmadığı cümlelerde yüklem olarak "be" fiilini kullanmamız gerekmektedir. Ancak "be" fiili, özneye göre şekil almaktadır. Örneğin, "be" fiili geniş zaman ve şimdiki zamanda kullanılıyorsa, I öznesi için "am", You, We, They özneleri için "are" ve he, she, it özneleri için "is" halini alır. Aşağıdaki tabloda "be" fiilinin çekimi verilmiştir:

I am a teacher
You are a student
He is a boy
She is a girl
It is a dog
We are students
You are friends
They are people

"Be" olmak fiilinin olumsuz hali, "not" alarak belirlenir.

I am not a teacher
You aren't / are not a student
He isn't / is not a boy
She isn't / is not a girl
It isn't / is not a dog
We aren't / are not students
You aren't / are not friends
They aren't / are not peopleİngilizce'de soru sorarken yardımcı fiil "be", öznenin önüne getirilir.

am I a teacher?
are You a student?
is He a boy?
is She a girl?
is It a dog?
are We students?
are You friends?
are They people?Be olmak fiilinin olumsuz soru çekimi:

am I not a teacher?
aren't You a student?
isn't He a boy?
isn't She a girl?
isn't It a dog?
aren't We students?
aren't You friends?
aren't They people?Yukarda Geniş zaman ve Şimdiki zamanda çekimini verdiğimiz "be" olmak fiilinin Geçmiş zamandaki çekimi de "was/were" şeklindedir:

I was a teacher
You were a student
He was a boy
She was a girl
It was a dog
We were students
You were friends
They were people

KONU6 PREPOSITIONS IN ENGLISH (Edatlar)

Edatlar (Prepositions) İngilizce'de nesnelerden önce gelerek fiil ve özne/nesne arasında bağlantı kurmaya yarayan kelimelerdir. Örneğin Türkçe'deki ismin -de hali (bulunma), -den hali (ayrılma), -i hali, -e hali (yönelme) gibi durumlar İngilizce'de (Prepositions) denilen edatlarla sağlanır. Belli başlı edatlar nelerdir?

ABOUT (hakkında, yaklaşık)

We talked about you. (Senin hakkında konuştuk.)

There are about ten million people living in Istanbul. (Istanbul'da yaşayan yaklaşık on milyon insan var.)

AFTER (-den sonra, ardından)

After you (senden sonra)

After ten o'clock (saat ondan sonra)

AT (-de/da, -e/a)

At two o'clock (saat ikide)

Look at me (bana bak.)

At cinema (sinemada)

BEFORE (-den önce)

Before him (Ondan önce)

Before three o'clock (saat üçten önce)

BETWEEN (arasında)

Between you and him (senin ve onun arasında)

Between February and May (Şubat ve Mayıs arasında)

FROM (-den/dan)

From Istanbul (İstanbul'dan)

IN (-de/da, -in içinde)

In Istanbul (İstanbul'da)

In the house (evde)

INTO (-in içine doğru, -e doğru)

Caome into house (eve gir)

OF (-ın/in)

the front of the house (evin önü)

ON (-in üzerinde)

The cat is on the table. (Kedi masanın üstündedir.)

OVER (üzerinde- dokunma yok)

The plane is over the city. (Uçak şehrin üzerinde.)

TO (-e/a, -e doğru)

To Istanbul (İstanbul'a)

I am going to Istanbul. (Ben İstanbul'a gidiyorum.)

UNDER (-in altında)

He is under the tree. (O, ağacın altında)

WITH (ile)

Come with me. (Benimle gel)

Go with him. (Onunla git)

WITHOUT (-siz, -sız)

Without you (sensiz)

KONU7 SINGULARS/PLURALS (Tekil/Çoğul)


İngilizce'de isimler (nouns), countable ve uncountable diye ikiye ayrılır. Yani sayılabilir ve sayılamaz isimler... Sayılabilir isimler singular (tekil) ve plural (çoğul) halde kullanılabilir. Ancak sayılamaz isimler, daima yalın halde tekil olarak kullanılmalıdır.

İngilizce'de sayılabilir isimler, sonuna aldıkları -s ve -es ekleriyle çoğul olurlar.

1) Sonu "o" ile biten isimler (-es) alır: potato - potatoes

2) Sonu "x" ile biten isimler (-es) alır: fox - foxes

3) Sonu "s" ile biten isimler (-es) alır: glass - glasses

4) Sonu "f/fe" ile biten isimler (-ves) alır: wolf - wolves

5) Sonu "y" ile biten isimlerde bir önceki harf de sessiz ise "y" düşer ve (-ies) eki gelir: story - stories, city - cities gibi...

6) Sonu "ch/sh" ile biten isimler (-es) alır: dish - watches

7) Bunlar dışında kalan diğer isimler (-s) alır: books, kids, pecils gibi...Ancak -s veya -es eki almayan istisnai durumlar da mevcuttur; bunlardan bazı örnekler:

man (adam) - men (adamlar)

woman (kadın) - women (kadınlar)

person (kişi) - people (insanlar)

tooth (diş) - teeth (dişler)

foot (ayak) - feet (ayaklar)

mouse (fare) - mice (fareler)

fish (balık) - fish (balıklar)

sheep (koyun) - sheep (koyunlar)

ox (öküz) - oxen (öküzler)

goose (kaz) - geese (kazlar)

this (bu) - these (bunlar)

that (şu) - those (şunlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara