25 Mayıs 2013 Cumartesi

8.Sınıf İngilizce 7.8.ve 9. Ünite Konu Anlatımı Ve Alıştırma

UNIT 7 – UNIT 8 – UNIT 9                                                                             Present Perfect Tense

have / has + fiil3
I have studied my lesson for two hours.
(İki saattir ders çalışıyorum)

Perfect Tense Türkçede karşılığı olmayan bir zamandır. Geçmişte olmuş ve şimdiye etkisi devam eden veya şimdiyle ilişkilendirilmek istenen olayları anlatmak isterken kullanılır.
Past Tense (geçmiş zaman)dan en önemli farkı anlatılan olayın kesin ve tek bir zamanı olmamasıdır. PERFECT TENSE’TE KESİN BİR ZAMAN YOKTUR.

Past Tense:               I finished my homework at five o’clock.      (Ben ödevimi saat beşte bitirdim)
Perfect Tense:          I have already finished my homework.        (Ben ödevimi çoktan bitirdim)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfect Tense’te sık kullanılan zaman öğeleri
EVER – NEVER (hiç)
EVER – NEVER fiilden önce kullanılırlar.
NEVER olumsuzlarda kullanılır. Cümleyi doğrudan olumsuz yapar, ayrıca NOT kullanılmaz.
I have never seen this movie.                       (Bu filmi hiç görmemiştim)
EVER sorularda kullanılır.
            Have you ever been to İzmir?                       (Sen hiç İzmir’de bulundun mu?)

JUST – ALREADY – YET
JUST (yeni, henüz) yeni tamamlanan olaylar için. Olumlu cümlelerde fiilden önce kullanılır.
I have just finished my homework                (Ben ev ödevimi yeni bitirdim)

ALREADY (çoktan) çoktan bitmiş olan olaylar için. Olumlu cümlelerde fiilden önce kullanılır.
            I have already finished my homework.        (Ben ev ödevimi çoktan bitirdim)

YET (henüz) henüz tamamlanmamış olaylar için. Sadece olumsuz ve soru cümlelerinde ve cümlenin sonunda kullanılır.
            I haven’t finished my homework yet.            (Ben ev ödevimi henüz bitirmedim)
            Haven’t you finished your homework yet?   (Sen henüz ödevini bitirmedin mi?)

SINCE – FOR
SINCE (-den beri) olayın başlangıç zamanını belirtir. SINCE’den sonar belirli tek bir zaman yazılır.
I have gone to school since 1999.                            (1999’dan beri okula gitmekteyim)
            I have done my homework since I came home.   (Ben eve geldiğimden beri ödev yaptım)

FOR (-dır) olayın zaman aralığını belirtir. Birden fazla zaman yazılır.
            I have gone to school for eight years.         (Sekiz yıldır okula gitmekteyim)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- TOO NEITHER EITHER -----------------------------------------------
Karşıdaki söze katılmak için kullanılırlar.

TOO olumlu cümleye katılmak için kullanılır.
Ali:       I have finished my homework.          (Ben ödevimi bitirdim)
Ayşe:   Me, too.                                             (Ben de öyle) 
  veya  I haven’t finished my homework, too. (Ben de ödevimi bitirmedim)

NEITHER–EITHER olumsuz cümlelere katılmak için kullanılır. Uzun cümlelerde EITHER kullanılır.
            Ali:       I haven’t finished my homework.       (Ben ödevimi bitirmedim)
            Ayşe:   Me, neither.                                       (Ben de öyle)
                        veya uzun olumsuz cümlelerde EITHER;
Ayşe:  I haven’t finished my homework, either. (Ben de ödevimi bitirmedim)


Unit 7 “PLACES” kelimeleri


Place:                         yer
Diary:             günlük
Top:                en üst
Summit:         zirve
Adventure:    macera
Magazine:      dergi
Record: kayıt, rekor
Unfortunately: malesef
Manage to: başarmak
Trip: gezi
Entire: bütün
Envy: kıskanmak
Worth: değer
Opportunity: fırsat
Custom: gelenek
Tradition: gelenek


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unit 8 “RUNNING ERRANDS” kelimeleri


Run:        koşmak, yürütmek
Errand:           ayak işi
Rubbish:        çöp
Bill:                 fatura
Pet:                 evcil hayvan
Spend:           harcamak
Pay:                ödemek
Tidy:               toplamak
Get ready:      hazır olmak
LATELY:     son zamanlarda
RECENTLY:son zamanlarda


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unit 9 “A LIVING SCIENTIST” kelimeleri


Science:         bilim
Scientist:       bilimadamı
Neuroscientist: beyin cerrahı
Geologist:      jeolog
International: uluslararası
Productive:    üretken
Disgust:         iğrenmek
Fundamental: esas
Decide:           karar vermek
Make your mind up: kararını vermek


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS SORULARI


1. “I have just ......... my dinner.”
     A) eat         B) ate     C) eaten    D) eating

2. “Fenerbahçe haven’t won Turkish Cup
      …… 1982.”
     A) just        B) yet     C) for         D) since

3. Şansal: “How long haven’t Fenerbahce
                      won the cup?
    Erman: “Fenerbahçe haven’t won
                    Turkish Cup …… 26 years.”
    A) already  B) for     C) ever       D) since

4.

    Ali:   “I haven’t played chess before.”
    Veli: “I haven’t played ……. “
    A) too        B) neither  C) either    D) so

5.
           
   Hikmet: “Have you ever eaten Mersin   
                   Tantuni?”
   Cevdet: “I ate it, but I haven’t eaten it  
                   …….”
   A) since     B) already   C) yet      D) recently
6.

    Nejla: “I have …… climbed a mountain.”
    Leyla: “Me, neither.”
    A) never     B) ever     C) just       D) already

7. Kelimeleri düzgün sıraya koyun.

    since / you / Adana / 1998 / have / to /   
     gone / ever ?
A) You have ever gone to Adana since 1998?
B) Have ever you gone to  Adana 1998 since?
C) Have Adana gone ever you since to 1998?
D) Have you ever gone to Adana since 1998?

8.
      “This is the fastest car I ………. .”
A) have driven just
B) has already driven
C) have ever drove
D) have ever driven

9. çamaşır sermekte olan adam resmi
A) He has just finished washing his clothes.
B) He disgusts washing his clothes.
C) He hasn’t wash the clothes yet.
D) He has never washed his clothes.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara