14 Mayıs 2013 Salı

14 DERSTE İNGİLİZCE ÖĞREN

DERS 1 
 
İngilizce’de temel cümle yapısı “ÖZNE” ile başladığı için önce şahıs zamirleriyle başlamak istiyoruz. Bunlar aşağıda sıralanmışlardır: 
I (ay) (ben) 
You (yu) (sen) 
He (hi) (o - erkekler için) 
She (şi) (o - kadinlar için) 
It (it) (o - hayvanlar ve cansizlar için) 
We (wi) (biz) 
You (yu) (siz) 
They (dey) (onlar) 

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş bir oluşu bildirirlerken bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE - olmak) fiilinin “am” “is” “are” şekilleri kullanılır. 
Şimdi bunları örneklerle görelim. 
I come. (ay kam) Ben gelirim. 
You come. (yu kam) Sen gelirsin. 
He comes. (hi kams) O gelir. 
She comes. (şi kams) O gelir. 
It comes. (it kams) O gelir. 
We come. (wi kam) Biz geliriz. 
You come. (yu kam) Siz gelirsiniz. 
They come. (they kam) Onlar gelirler. 

Özne’ler yukarıda görüldüğü gibi zamir olabildikleri gibi Ayşe Ahmet 
Mehmet Veya Benim kalemim Onun evi Sizin kayığınız şeklinde de olabilirler. 
Bunları yeri geldikçe göreceğiz. 

DERS 2 


Şimdi TO BE fiiliyle yapılan birkaç basit cümle kuralım. 
I am here. ay em hiyr Ben buradayım. 
You are here. yu ar hiyr Sen buradasin. 
He is here. hi iz hiyr O burada. (Erkekler için) 
She is here. şi iz hiyr O burada. (Kadinlar için) 
It is here. it iz hiyr O burada. (Hayvanlar ve cansızlar için) 
We are here. wi ar hiyr Biz buradayız. 
You are here. yu ar hiyr Siz buradasınız. 
They are here. dey ar hiyr Onlar buradalar. 


Yukarıda dikkatinizi çektiği gibi “I” her zaman “am” üçüncü tekil şahıslar “is” çoğullar ise “are” şeklindeki “to be” fiilini kullanmaktadirlar
Bu cümleleri “here” yerine bir takim isimlerle tamamlıyalım. 
I am a student. ay em e stüdınt Ben bir talebeyim. 
You are a sailor. yu ar e seylır Sen bir denizcisin. 
He is a doctor. hı is a daktır O bir doktordur. 
She is a teacher. şi iz a tiiçır O bir öğretmendir. 
It is an apple. it iz en epıl O bir elmadır. 
We are students. wi ar stüdınts Biz talebeleriz. 
You are doctors. yu ar daktırz Siz doktorlarsınız. 
They are apples. dey ar eppıls Onlar elmalardir. 

Gördüğünüz gibi cümleleri isimlerle tamamladık. 
Buradaki isimler çoğul veya tekil şeklindedir. 
A student - students 

DERS 3 


a)Tekil isim önünde kime ait olduğu veya sayisi gibi belirtici bir kelime yoksa ve bu isim sessiz harf ile başlıyorsa “a” sesli harf ile başliyorsa “an” alır. 
A book (e buk) 
A man (e men) 
A comb (e komm) 
An apple (en epıl) 
An umbrella (en ambrela) 
An iron (en ayrın) 
b)Tekil veya çoğul isimler şayet belirli ise o zaman her ikisi de "the"alir. 
The book The books (dı buk) 
The man The men (dı men) 
The comb The combs (dı komms) 
The apple The apples (dı epıls) 
The umbrella The umbrellas (dı ambırelas) 
The iron The irons (dı ayrıns) 
c)Pek çok isim çoğul hale getirilirken yanina “s” alir. 
Pencil Pencils (pensılz) 
Girl Girls (görls) 
Tree Trees (triis) 
Chair Chairs (çeyrs) 
Table Tables (teybıls) 
d)Sonu bir sessiz harften sonra “y” harfi ile biten tekillerin çoğul hali ise sondaki “y” harfi kaldırılarak “i” olurken ayrıca “es” ekini de alir. 
Lady (leydi ) Ladies (leydiys) 
Country (kauntıri) Countries (kauntriis) 
e)Ismin sonu bir sesli harften sonra “y” ile biterse bu isim sonuna sadece “s” getirilerek çoğul yapılır. 
Key (kiy) Keys (kiys) 
Toy (toy) Toys (toyz) 
f)Bunlarin dışında daha farkli olarak çoğul yapilan isimler de vardir. Ancak bunları ileriki derslerde gorecegiz. 
Şimdi aşağıda verdiğimiz cümleleri lütfen tamamlayınız : 
It is a book. 
It is - table. 
It is - fork. 
It is - apple. 
He is - teacher. 
She is - architect. 
I am - engineer. 
Birkac tane de çoğul cümle yapalım: 
We are students_. 
You are engineer_. 
We are girl_. 
They are lady__. 
They are teacher_. 
You are monkey_. 
They are book_. 

DERS 4 


Şimdi yukarıda öğrendiğimiz 
“It is a book.” Cümlesini ele alalim. Biliyorsunuz bu cümlenin anlami «O bir kitaptır ». Bu cümleyi « O » yerine « Bu » veya « Şu » ile nasıl yapabiliriz: 
Bu kelimeler  
It (O) 
This (Bu) 
That (Şu)’dur. 

It is a book. O bir kitaptır. 
This is a book. Bu bir kitaptır 
That is a book. Şu bir kitaptır. 

Bunların çoğulları ise şöyledir 
They are books. Onlar kitaplardır. 
These are books. Bunlar kitaplardır. 
Those are books. Şunlar kitaplardır. 
Şimdi aşağıdaki alıştırmaları  örnekteki gibi yapalım. 
It is a dog. 
That is a table. 
This is a chair. 
That is a window. 
It is a pencil. 
It is a flower. 
That is a door. 
This is a carpet. 
DERS 5 
Ana cümle yapısını öğrendikten sonra şimdi biraz da öznelerimizi ve nesnelerimizi zenginleştirelim. 
Genel olarak yakınımızdaki bır nesneden bahsederken "bu" yani “this” uzağımızdaki bir nesneden bahsederken “that” kelimelerini kullanıyoruz. Bunları çoğul hale getirirken “this” “these” “that” ise “those” haline geliyor. “O” anlamına gelen “it” bildiğiniz gibi “they” olur. 
Tekil Çoğul 
This is a book. These are books. 
That is a book. Those are books. 
It is a book. They are books. 

“Bu bir kitaptır.” yerine “Bu kitap kırmızıdır” dersek bu cümlede öznemiz “bu” yerine “bu kitap” yani “this book” olur. Veya çoğul bir cümle yapmak ıstersek 
“bu kitaplar”  “these books” şeklinde anlatılır . Gördüğünüz gibi her iki kelime de çoğul şekline girmiştir. 
Tekil Çoğul 
This book is red. These books are red. 
That book ı-is red. Those books are red. 

DERS 6 
Bunları Geçmiş Zaman haline getirirken yapacağımız tek şey yardımcı fiil olan “is” ve “are”ı geçmiş zaman haline getirmek yani “was” ve “were” olarak kullanmaktır. 
Geniş Zaman Geçmiş Zaman ( Past Tense) 
This book is red. This book was red. 
That book is red. That book was red. 
These books are red. These books were red. 
Those books are red. Those books were red. 

Özne olarak kullandığımız isımler ileride göreceğimiz gibi birden fazla kelime ile çok tanımlayıcı oldukları gibitek bir kelime yardımı ile de isim tamlaması haline gelirler. 


DERS 7 
"The" ismin önüne gelerek o ismin hem cümleyi söyleyen hem de dinliyen tarafından bilindiğini belirtir. 
Books are useful. Kitapların genellikle faydalı olduğunu belirten bir cümle. 
Oysa; 
The books are useful. Bu şekilde bir cümle kurarsak bizim bahsettigimiz kitapların hangi kitaplar olduğunu bu sözü söylediğimiz insan da biliyor demektir. 

DERS 8 
Pek çok zamirin mülki hali iki çeşittir. Biri sadece tamlayıcı iken diğeri özne nesne veya durum belirtebilir. 
Tamamlayıcı Tek başına kullanılan 
My benim mine benimki 
Your senin veya sizin yours sizinki 
His Onun erkekler için his onunki erkekler için 
Her Onun kadınlar için hers onunki kadınlar için 
İts Onun hayvanlar ve its onunki hayvanlar cansızlar için cansızlar için 
our Bizim ours bizimki 
their Onların theirs onlarınki 
Şimdi bunların örneklerle kullanılış şekillerini görelim; 
This is my book. Bu benim kitabımdır. This is mine. Bu benimkidir. 
This is your book. Bu senin kitabındır. This is yours. Bu seninkidir. 
This is his book. Bu onun kitabıdır. This is his. Bu onunkidir. 
This is her book. Bu onun kitabıdır. This is hers. Bu onunkidir. 
This is its book. Bu onun kitabıdır. This is its. Bu onunkidir. 
This is our book. Bu bizim kitabımızdır. This is ours. Bu bizimkidir. 
This is your book. Bu sizin kitabınızdır. This is yours. Bu sizinkidir. 
This is their book. Bu onların kitabıdır. This is theirs. Bu onlarınkidir. 

İşaret edilen kitaplar birden fazla ise özneyi çoğul hale getiririz. 
These are my books. Bunlar benim kitaplarımdır. 
These are mine. Bunlar benimkilerdir. 
These are your books. Bunlar senin kitaplarındır. 
These are yours. Bunlar seninkilerdir. 
These are his books. Bunlar onun kitaplarıdır. Erkekler için 
These are his. Bunlar onunkilerdir. 
These are her books. Bunlar onun kitaplarıdır. Kadınlar için 
These are hers. Bunlar onunkilerdir. 
These are its books. Bunlar onun kitaplarıdır. Hayvanlar ve cansızlar için 
These are its. Bunlar onunkilerdir. 
These are our books. Bunlar bizim kitaplarımızdır. 
These are ours. Bunlar bizimkilerdir. 
These are your books. Bunlar sizin kitaplarınızdır. 
These are yours. Bunlar sizinkilerdir. 
These are their books. Bunlar onların kitaplarıdır. 
These are theirs. Bunlar onlarınkidir. 


DERS 9 
Olumsuz (negative) cümleler: 
İngilizce’de “not” kelimesi olumsuzluk ekidir. Cümlede yardımcı fiilden sonra gelir ve cümleyi olumsuz hale getirir. Böylece; 
a) Genis zaman (simple present tense) ve geçmiş zaman (past tense) yardımcı fiili olan am is are waswere’den sonra : 
Ahmet is a doctor. 
Ahmet is not a doctor. Veya bunu kısaltırız: 
Ahmet isn’t a doctor. 
b) Geniş zaman ve geçmiş zaman cümlelerindeki fiilleri “do” veya “did” yardımcı fiiliyle fiilin geniş zaman (mastar) yapısına ayırdıktan sonra yardımcı fiilin ardından “not “ ekini getirerek; 
I like books. 
I do not like books. Her fiilin içinde “do” yardimci fiili vardir. Bu üçüncü tekil 
şahıslarda “does” şeklindedir. 
She likes books. 
She does not like books. 

c) Geçmiş zamanda fiillerin içindeki do veya does yardimci fiili “did” haline dönüşür. 
I liked books. 
I did not like books. 
She liked books. 
She did not like books. 
Olumsuz cümleleri kisaltmak icin yardimci fiil ile not eki birleştirilebilir. 
I don’t like books. 
She doesn’t like books. 
I didn’t like books. 
She didn’t like books. 

DERS 10 
Olumlu sorular (Affirmative Questions) 
Ingilizce’de soru cümlesi yapmak için yardımcı fiili öznenin önüne getiriniz. 
Mehmet is a carpenter. 
Is Mehmet a carpenter? 
You study English. 
Do you study English? 
Olumsuz sorular (Negative Questions) 
Bu soru şeklini yapmak için de yine yardımci fiil yer değiştirecek ve öznenin önüne geçecektir. Kısaltılmış cümlelerde “not” olumsuz eki yardımcı fiille birlikte öznenin önüne gelir. 
Ayşe is not a student. 
Is Ayşe not a student? 

Ayşe isn’t a student. 
Isn’t Ayşe a student? 


DERS 11 
Bu cümlelerin cevaplari genellikle “evet” veya “hayır" şeklindedir. 
Bu cevaplar uzun veya kısa şekilde olabilir: 
Is Mehmet a carpenter? Yes he is a carpenter. 
Yes he is. 
No he is not a carpenter. 
No he isn’t. 
Do you study English? Yes I study English. 
Yes I do. 
No I do not study English. 
No I don’t. 
Aşağıdaki olumlu cümleleri olumsuz hale getiriniz. 
Örnek: It is a book. 
It is not a book. 
It isn’t a book. 
1. It is yellow. 
2. Selin is here. 
3. I play the piano. 
4. Mary is tall. 
5. Ahmet and Mehmet are ready. 
6. Joyce lives in a dormitory. 
7. I visit them often. 
8. They watch television. 
9. Paul is on time. 
10. Denny has a ticket. 

Şimdi aynı cümleleri soru haline getiriniz ve cevaplandırınız. 


DERS 12 
(Tenses) 
Zaman kavramını geçmişten gelip geleceğe giden düz bir çizgi olarak düşünelim. 
Bu zaman çizgisi üstünde geçmişte yaptığımız şu anda da yapabileceğimiz veya ileride yapma olasılığımız olan hareketlerimizi anlatan cümleler “Geniş Zaman” yani “Simple Present Tense” olan cümlelerdir. 
I walk slowly. Ben yavaş yürürüm. 
You walk slowly. Sen yavaş yürürsün. 
He walks slowly. O (erkekler icin) yavaş yürür. 
She walks slowly. O (kadınlar için) yavaş yürür. 
It walks slowly. O (hayvanlar ve cansızlar için) yavaş yürür. 
We walk slowly. Biz yavaş yürürüz. 
You walk slowly. Siz yavaş yürürsünüz. 
They walk slowly. Onlar yavaş yürürler. 

Yukarıda gördüğünüz gibi “to walk” yani yürümek fiili üçüncü şahıslarda “walks” şeklinde yazılmaktadır. Bunun nedeni fiilin içindeki “do” yardımcı fiilinin üçüncü tekil şahıslarda “ does” şeklinde olmasıdır. “Does” daki “es” eki üçüncü şahıslar için kullanilan fiillere „s” veya “es” olarak eklenir. Bunun çeşitli örneklerini derslerimiz ilerlerken göreceksiniz. 
Bu cümleleri soru haline getirirken ana fiili yerinden oynatamıyacağımız için her fiilin içinde bulunan yardımcı fiil olan “do” kelimesini üçüncü şahıslar içinse “does” kelimesini öznenin önüne getireceğiz. 
I walk slowly. I (do+walk) slowly. Do I walk slowly? 
You walk slowly. You (do+walk) slowly. Do you walk slowly? 
He walks slowly. He (does+walk) slowly. Does he walk slowly? 
She walks slowly. She (does+walk)slowly. Does she walk slowly? 
It walks slowly. It (does+walk) slowly. Does it walk slowly? 
We walk slowly. We (do+walk) slowly. Do we walk slowly? 
You walk slowly. You (do+walk)slowly. Do you walk slowly? 
They walk slowly. They (do+walk)slowly. Do you walk slowly? 

Daha önce de gördüğümüz gibi olumsuz ve soru cümlelerinde bu cümleleri oluşturmak için yardımcı fiilin yanına “not” getiriyor veya cümleyi soru haline getireceksek bu sefer de yardımcı fiili özne’nin önüne alıyoruz. 


I walk slowly. I do not walk slowly. Kısa olarak da: I don’t walk slowly. 
You walk slowly. You do not walk slowly. You don’t walk slowly. 
He walks slowly. He does not walk slowly. He doesn’t walk slowly. 
She walks slowly. She does not walk slowly. She doesn’t walk slowly 
It walks slowly. It does not walk slowly. It doesn’t walk slowly. 
We walk slowly. We do not walk slowly. We don’t walk slowly. 
You walk slowly. You do not walk slowly. You don’t walk slowly. 
They walk slowly. They do not walk slowly. They don’t walk slowly 

İlk derste öğrendiğimiz kuralı hatırlıyarak şimdi siz bu cümleleri olumsuz soru şekline getiriniz. 
Örnek: 
I walk slowly. 
Do I not walk slowly? Veya kısa olarak: Don’t I walk slowly? 

DERS 13 
Geniş zamanı ana hattı ile öğrendikten sonra bu zamanın içindeki bir takım anlam değişikliklerini görelim. 

a) Geniş zaman zaman çubuğunun üzerinde her zaman yaptığımız hissettiğimiz veya durumumuzu bildiren bir cümle yapısıdır. Ancak aşağıdaki örnekde olduğu gibi bazen sadece o anı gösterebilir. 
(Şu anda) kaç tane uçak görüyorsun? Diye sorulsa 
« I see four planes .» denir. Bunun anlamı zaman çubuğu üstünde o anda 
yaptığınız bir işlem gördüğünüz uçak sayısıdır. Çubuk üstünde 
gösterirsek; (X konuştuğumuz veya düşündüğümüz andır.) 

Buna bir kaç örnek daha verelim: 
You look well. 
I am thirsty. 
I want some coffee. 

b) Aşağıdaki örneklerdeki geniş zaman cümleleri ise konuşulan anı içine aldığı gibi o anın daha öncesinden başlamış ve daha sonraya da uzanabileceğini anlatmaktadır. 

My father is an economist. 
I play the piano. 
She teaches mathematics. 
c) Aşağıdaki örneklerde ise geniş zaman olayın veya söylenilenin şu an için geçerli olduğu gibi geçmişte veya gelecekte de ara ara olabileceği anlamını taşımaktadır: 
Ali comes home every Saturday. 
Tolga plays tennis in the mornings. 
Sue goes to church often. 
d) Aşağıdaki geniş zaman cümlelerinin anlamı bu durumların her zaman için geçerli 
oluşudur: 
Istanbul is in Turkey. 
The sun sets in the west. 
e) Şimdi de geniş zamanlı cümle oldukları halde gelecekten haber veren örnekler görelim: 
The plane arrives at three o’clock. 
They leave in the evening. 
 
Yukarıdaki örnekler çok sık kullanılan cümleler olduklari icin şimdiden ezberlemeye çalışırsanız ilerisi için sizlere faydalı olacaklardır. Bugün için sizlerin yapmas gereken soru halinde olmayan cümle yapısında önce öznenin geldiği ve özneyi fiil veya yardımcı fiilin takip ettiği ve bu cümlelerın olumsuz ve soru haline getirilmesini iyice öğrenmektir. 

DERS 14 
Geçmiş zaman (Simple Past Tense) 
Geçmiş zaman fiilin geçmiş zaman halini kullanarak yapılır. Geniş zamandan farklı olarak fiilin geçmiş zaman hali tüm şahıslar için tekil veya çoğul hiç farketmeksizinaynıdır. 
Ancak “to be”nin geçmiş zaman hali tekil veya çoğul şahıslar için farklıdır. 
Geniş zaman Geçmiş zaman 
I am beautiful. Güzelim. I was beautiful. Güzeldim. 
You are beautiful. Güzelsin. You were beautiful. Güzeldin 
He is beautiful. O güzeldir. He was beautiful. O güzeldi. 
She is beautiful. O güzeldir. She was beautiful. O güzeldi. 
It is beautiful. O güzeldir. It was beautiful. O güzeldi. 
We are beautiful. Biz güzeliz. We were beautiful. Biz güzeldik. 
You are beautiful. Siz güzelsiniz. You were beautiful. Siz güzeldiniz. 
They are beautiful. Onlar güzeldir. They were beautiful. Onlar güzeldiler. 

Bir iş bir oluş bildiren fiillerin çoğu “d” “ed” veya “t” harfi eklenerek geçmiş zaman haline getirilir: 
1) Sonuna sadece “t” harfi eklenerek geçmiş zaman haline getirilen fiillerin sayısı azdır. Buna bir örnek olarak 
mean - meant 
Fiilini gösterebiliriz. 
2) Fiil “e” veya “ee” ile bitiyorsa genellikle “d” harfi eklenerek geçmiş zaman haline getirilir: 
raise - raised 
agree - agreed 
3) Fiilin sonu h w x y dışında başka bir sessiz harf ile bitiyorsa son harf tekrarlanıp yanına “ed” eklenir. 
stop - stopped 
beg - begged 
4) Fiilin sonuna bir seessizden sonra “y” harfi geliyorsa sondaki “y” kalkar ve “ied” eklenir. 
try - tried 
study - studied 
Geçmiş zaman hallerini öğrendiğimiz bu kelimelerle şimdi birkaç cümle yapalım. 
Geniş zaman Geçmiş zaman 
I mean it. I meant it. 
You mean it. You meant it. 
He means it. He meant it. 
She means it. She meant it. 
It means it. It meant it. 
We mean it. We meant it. 
You mean it. You meant it. 
They mean it. They meant it.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara