27 Nisan 2013 Cumartesi

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE 2. DÖNEM ZÜMRE


                                                                                                                                              
                                          
   ..................................     İLKOKULU,
2012-2013  EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI, 2. DÖNEM,
İNGİLİZCE DERSİ, ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi :20 .2.2013 Çarşamba
Toplantı No      :2                            
Toplantı Yeri    :Öğretmenler Odası

Okulumuz İngilizce dersi öğretmenleri .............................(Zümre Bşk) ile ............................ ve ............................... 20.02.2013 Çarşamba günü saat 12:30'da öğretmenler odasında  toplanarak gündem maddelerini belirleyip aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM :
1. Açılış ve yoklama,
2.Birinci dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi,
3.Yıllık planların uygulanmasının değerlendirilmesi,
4. 1.Dönem başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin görüşülmesi,
5. Ders işleyişi ile ilgili yeni yöntem ve teknikler,
6. Sınavlar,ödevler ve performans-proje ödevlerin değerlendirilmesi,
7.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
8. Dilek ve temenniler


Gündem maddelerinin görüşülmesi

1. Açılış ve yoklama,
İngilizce dersi zümre öğretmenleri 20.02.2013Çarşamba  günü saat 12.30 da öğretmenler odasında toplanmış ve zümre öğretmenlerinin hazır olduğu tespit edilmiştir.

2.Birinci dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi,
Birinci dönem zümre kararları gözden geçirildi. Müfredat programına uygunluk açısından bir sorun yaşanmadığı belirtildi.Eğitim denetmenlerinin  vermiş olduğu rehberlik faaliyetinin ardından belirlenen eksikliklerin giderilmesi hususunda görüş bildiren ........................... “Dersleri daha fazla öğrenci merkezli  işlemeye çalışalım .Soru cevap Yada ikili çalışmalarla öğrencileri sürekli aktif tutalım.”dedi.

3.Yıllık planların uygulanmasının değerlendirilmesi,
İngilizce yıllık planlarına göre, sınıflarımızda çalışmaların yıllık planlara uygun işlendiği tespit edildi. 1. Dönem itibariyle hedeflenen yere ulaşıldığı görüldü.

4. 1.Dönem başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin görüşülmesi,
......................... İngilizce dersi başarıyüzdelerinin   ortalamaların üzerinde olduğunu belirtti. 1. Dönemde yapılan genel deneme sınavlarının sonuçları değerlendirildiğinde İngilizce okul ortalamasının 6.7. ve 8. Sınıflarda il ortalamasının üzerinde olduğu vurgulandı.  Başarının artırılması ve SBS’de sınıf başarılarının istenilen düzeyde sağlanması için öğrenci ve velilerin  SBS sınavının önemi ve sınava nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilinçlendirilmesinin önemi .......................... tarafından vurgulandı.  Derslerde derse başlamadan önce kısa bir özetle başlanmasının, ders sonunda ne öğrenildiğinin değerlendirilmesi ve verilen ödevlerle, quizlerle, derslerde öğrenilenlerin tekrarı ile pekiştirmenin sağlanacağı, test çözmenin öğrenmeyi ve başarıyı artırıcı olduğu konusunda öğrencilerimizin motive edilmesininönemine değinildi.
........................ sınıflarımızda ders işlerken ikili çalışma ya da grup çalışması yapmanın  başarıyı artırıcı diğer bir unsur olduğunu vurguladı.
DynEd kullanımının İngilizce dersini sevme, dersleri anlama, sınavlara hazırlanmda yardımcı olacağı, görselliğe yatkınlığı nedeniyle teşvik etmeye devam edilmesi hususunda birleşen zümreöğretmenleri 2. Dönem bu çalışmaların daha sık takip edilmesi görüşünü benimsedi. DynEd programının öğrencilerimizin bazılarının kullanamama nedenleri olarak, sistem gereksinimi, bilgisayarları olmamaları, programları evlerindeki bilgisayara yüklerken virüs de yüklenmesi, internete bağlanamama olduğu tespit edilmiştir                                                                                                   
5. Ders işleyişi ile ilgili yeni yöntem ve teknikler,
. Derslerimizde öğrenciyi merkez alan ve işbirlikçi öğrenime dayalı olan, karşılıklı diyaloglar, canlandırmalar, soru-cevap tekniği, grup çalışması, eşli çalışma etkinlikleri, simulasyonların uygulanmasının devamı zümre öğretmenlerin ortak görüşüdür. Bu bağlamda yapılacak her türlü etkinlik, oyun, yarışma v.s gibi çalışmaların paylaşılması gerektiği Gülşah Haboğlu tatafından vurgulandı.  
6. Sınavlar,ödevler ve performans-proje ödevlerin değerlendirilmesi,
Yazılı sınav yaparken çok sorulu, öğrencilerin yapabilecekleri türden sorular sorulması, eve verilen ödevlerin öğrencileri fazla zorlayıcı türden olmaması .............................. tarafından vurgulandı. ........................  “1. dönem 4-6-7-8 sınıflarımızda İngilizce dersinin son yazılıların  ortak yapıldığı ve yararlı olduğu ortak görüşümüzdür. 2. Dönem de aynı uygulamanın yapılmasıyayarlı olur.” dedi. Yazılı tarihleri ortaklaşa belirlendi. Performas ve proje konuları1. Dönem zümre toplantısında  sınıflara göre ayrı ayrı belirlenmişti. Performans ödevleri evde yapılabileceği gibi sınıf ortamında ders sonu etkinliği olarak grup yada ikili çalışmayla da yapılabilir .Bu da öğrencinin derse katılımını artırmada yararlıdır.
7.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
Türkçe, Resim, Tarih, Müzik ve diğer öğretmenlerimizle ortak konular düşünülerek işbirliğine gidilmesinin önemi vurgulandı.


8. Dilek ve temenniler
İyi dileklerle toplantıya son verildi.İngilizce Zümre Öğretmenleri


                                  


                                                                                                
                                                                                               

                                                                                                   Okul Müdürü
Alınan Kararlar:

1. Eğitim denetmenlerinin yapmış olduğu rehberlik doğrultusunda derslerde anadil kullanımını en az seviyede tutmaya, dersleri öğrenci merkezli işlemeye, dram, rol alma, soru sorma v.s gibi yöntemleri daha sık kullanmaya, araç gereç kullanımını, görsel ve işitsel becerilere yönelik çalışmaları artırmaya karar verildi.

2.Özellikle 8. Sınıflarda SBS sınavına hazırlık olması bakımından çoktan seçmeli sorulara daha fazla zaman ayrılmasına , daha önceki sınavlarda çıkan sorular ve benzerlerinden oluşan çalışma kağıtlarının hazırlanmasına karar   verildi.

3. 2. Dönem yıllık planın uygulanması ve tamamlanmasında bir zorluk yaşanmaması için derslerin düzenli işlenmesine , öğrencilerin devamının sağlanması karar verildi.

4.Ünitelerin birbiriyle bağlantılı olması sebebiyle her derste ilk 5 dakikanın tekrarlara ayrılmasına, son 5 dakikanın  dersi özetleyici etkinliklerle geçirilmesine karar verildi.Ayrıca derse ilgisi azalan veya başarı ortalaması düşen öğrenciler hususunda önce Rehber Öğretmen ardında veli ile görüşülmesine karar verildi.
Dyned çalışmalarının hızlandırılmasına , her hafta çalışma raporu çıkarılarak öğrencilerin takip ve teşvik edilmesine, öğrencilerin ilgi ve başarı durumları dikkate alınarak hedef belirlenmesine ayrıca dyned çalışmalarının performans  ya da proje notu olarak değerlendirilmesine karar verildi.
5.Anlamayı güçlendirme, kazanımları pekiştirme, dersi daha zevkli bir hale getirme  amacıyla yapılan  her türlü sınıf içi etkinliklerin (bulmacalar, eşleştirme kartları, hafıza oyunları v.s ) zümre öğretmenler tarafından paylaşımına karar verildi.

6.2. dönem yazılı yoklamaları 4. Snıflar için 2;  6. 7. Ve 8. Sınıflar için 3 olarak belirlendi.Gerekli olduğu taktirde 4. Sınıflar için bu sayının 3’e yükseltilebileceği karar alındı. Ayrıca sınav tarihleri şöyle belirlendi:
1. sınav Mart 4. Hafta
2. sınav Nisan 4. Hafta
3. sınav mayıs 4. Hafta
Herhangi bir olumsuzluk durumunda bu tarihlerin ders öğretmeni tarafından değiştirilebileceği  karar alındı.
3. sınavın ortak yapılmasına, 4. Sınıflar yazılı sorularının Arif Yavuz tarafından,6. Sınıf Yazılı sorularının Gülşah Haboğlu tarafından , 8. Sınıf yazılı sorularının Kemal Buharalı tarafından , 7. Sınıf sorularının ise ortak hazırlanmasına karar verildi.
Sınıf içinde yapılan bazı etkinliklerin performans ödev notu olarak değerlendirileceği karar alındı.
Proje çalışmalarında öğrencilere kaynak, fikir  ve araç gereç konusunda yardım edilmesi kararlaştırıldı.
8. Gerekli durumlarda müzik, resim ve rehber öğretmenle işbirliği yapılmasına karar verildi.


Zümre Başkanı                                      İngilizce öğretmeni                     İngilizce Öğretmeni
                                                                                                                                                                                                                  Okul Müdürü
                                                                                             


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara