19 Ekim 2013 Cumartesi

Liselerde Yazılılarda Kopya Çeken Öğrenciler Yandı.

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
E-okul sisteminde notlarla ílgili bölüm; ilgi yönetmelik hükümlerí dogrutusunda revize edilerek yazılı sınav notu için 6 alan, performans çalışmaları için 3 alan, uygulama notlan íçin 3  alan, proje için 1 alan olacak şekilde düzenlenmesí, sözlü ve ödev alanlarının kaldırılması, 

7 Eylülde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre liselerde not sistemi tammen değişti. E-okulda yayımlanan duyuruyla  sözlü notu alanı kaldırıldı
E-okulda 6 sınav notu, 3 performans notu, 3 uygulama 1 proje alanı ayrılacakmış. Kopya çeken öğrenciye sınav notu olarak K yazılacakmış, sınava mazeretsiz girmeyen ya da performans çalışmasını getirmeyen öğrenciye G yazılıp sınav notuna dahil edilecek.

Sayı :84037561/200/2705339 27/09/2013 
Konu Yönetmelik Uygulamaları 

İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞINA 
Ílgi: 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. 

Ortaöğretim kurumlanın 2012-2013 egitim ve öğretim yılına ait iş, ve işlemleri tamamlanmış olup veriler e-okul sistemine girilmiştir. 16 Eylül 2013 tarihinde başlayan 2013-2104 egitim ve ögretim yılına ait ortaögretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin ilgi mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesí, degişikliklerin e-okul sistemíne yansıtılması ve herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesi íçin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

1.Yönetmelíğin 22. maddesi gereği sekizinci sınıfı bitirip híçbir ortaöğretim kurumuna kayıt yaptıramayan ögrencilerin kayıtları,  millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildíkleri liselere, ortaokul ve imam hatip ortaokullarıyla koordine sağlanarak sistem üzerinden yapılması, 

2. Yönetmeliğin 27. maddesi gereği yurtdışından gelen öğrencilerín Anadolu, Anadolu ímam-hatip veya Anadolu mesleki ve tekník liselere nakil ve geçişlerine  e-okul sisteminde bir modül açlıarak  öğrenci yerleştirme ve nakil komísyonlarlnm yetkílendirilmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin yerleştírildikleri okuldan kapsam dâhílindeki bir başka okula nakilleri ancak yerleşim yeri değişikliğine bağlı olarak yine komisyon tarafından yapılacağından nakil işlemleri sırasmda bu madde kapsammda olan öğrencilere izin verilmesi, 

3. Yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların taban puan ve kontenjan bilgilerinin sınıflar bazında duyurulduğu e-okul sistemine, meslekî ve teknik ortaöğretim okulları da  eklenerek, tüm sınıf kontenjanlarının ilgi yönetmeliğin 24, 25 ve 38 inci madde hükümlerine göre belirlenerek ilan edilmesi, 

4. E-okul sísteminde; Yönetmeliğin 76. maddesíne göre yapılan düzeltmeler ile 69.  maddesíne göre verilen diploma gûvenlik numaralarlnm sorgulanabildiği bir modülün açılması, 

5, Yönetmelíğín 71. maddesínde yer alan iş yeri açma belgesínin e-okul sistemi üzerinden üretilmesi sağlanarak ve belgeye seri numarası yerine diploma güvenlík numarası verilmesi, 

6. Yönetmeliğin nakille ilgili maddeleríne göre 10. sınıfın sonuna kadar yapılan nakillerín 11. sınıfa geçen ve nakil talebinde bulunan öğrencileri de kapsayacak şekílde Eylül ayı nakil döneminde değerlendirilmesi, 

7.Yönetmelíğín 163. maddesíne göre disiplin cezaları arasında yer alan okuldan kısa sürelí uzaklaştırma cezasının e-okul sistemíne, "Kısa süreli uzaklaştırma (1-5 gün)" şeklinde işlenmesi, 

8. Genel ortaöğretim programı uygulayan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu Öğretmen lisesi, polis kolejí ve askeri liselerden Anadolu 1iselerinin bütün sınıflarına yeterli puan ve kontenjan bulunmak şartlyla talep doğrultusunda nakil yapılmasına devam edilmesi,

9. Tüm okul türlerínden talep doğrultusunda genel liselerin ara sınıflarına adrese dayalı olarak nakil yapılmasına devam edilmesi, 

10.E-okul sisteminde notlarla ílgili bölüm; ilgi yönetmelik hükümlerí dogrutusunda revize edilerek yazılı sınav notu için 6 alan, performans çalışmaları için 3 alan, uygulama notlan íçin 3  alan, proje için 1 alan olacak şekilde düzenlenmesí, sözlü ve ödev alanlarının kaldırılması, 


11. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir iş yeri olup anne veya baba mesleğiyle ilgili meslek lisesi alanına veya geçiş şartlarını taşımak kaydıyla tekník lisenin ilgíli alanına kayıt  yaptırmak isteyenlere kontenjana bakılmaksızın e-okul sisteminde kayıt imkânı verilmesi, 

12. E-Karnelerin karne formatında Veli Bilgilendírme Sistemi üzerinden de alınabilmesine imkân verilmesi, 

13. Kopya çeken ögrencinín ders puanı alanına "K" kopya, mazeretsiz olarak sınava gírmeyen, performans ve proje ça1ışmasmı teslim etmeyen ögrencinin ilgili ders puan hanesine "G" ifadesi yazılması ve hesaplamada sınav sayısına dâhil edilmesi, 

14. e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemi yapılırken 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı itibariyle 10, 11 ve 12. sınıflarda aynı adla zorunlu ve seçmeli dersler arasında yer alan derslerin  başarı durumları 2010/68 sayılı genelge kapsammda tek ders olarak degerlendirilmesi
Yusuf BÜYÜK
Müsteşar Yardlmcısı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder