2 Eylül 2014 Salı

LİSE İNGİLİZCE SENE BAŞI ZÜMRESİ

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
................................. KIZ TEKNİK VE MESLEK  LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR
Toplantı No              : 1
Toplantı Tarihi         : 11/09/2012
Toplantı yeri             : Müdür odası
Toplantıya katılanlar: Mithat İtak (Okul Müdürü), Abdurrahman Ay (İngilizce öğretmeni), Adalet ÖZ (İngilizce öğretmeni).


GÜNDEM MADDELERİ :.

1-      Açılış ve yoklama
2-      Bir önceki öğretim yılının değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bu öğretim yılı için çözüm önerileri,
3-      Milli Eğitim Temel Kanunu ve okutulacak derslerin müfredat programlarının incelenmesi,
4-      Uygulanacak Yöntem ve Tekniklerin belirlenmesi
5-      Performans, Proje ve Yıllık Ödevlerle ilgili alınan kararlar
6-      Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Ders Planları ile ilgili kararlar
7-      Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara yansıması
8-      Derslerde kullanılacak araç ve gereçler
9-      Ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi
10-  2012-2013 öğretim yılında başarıyı artırmak için alınması gereken tedbirler
11-  Diğer zümrelerle işbirliği esaslarının belirlenmesi,
12-  Dilek ve temenniler


 ALINAN KARARLAR:

1-      Okul müdürü Nurhayat Alemdağ başkanlığında toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra yoklama yapılarak başladı.

2-      Toplantıda söz alan okulun İngilizce öğretmeni Adalet Öz geçtiğimiz yılda istenilen başarıya yaklaşıldığı özellikle bazı öğrencilerin projeler sayesinde derse ilgilerinin arttığı ve bundan sonrada öğrencilerin kendi ürünlerini ortaya çıkaracak aktivitelerle derslerin işleneceğini söyledi.
Ayrıca Abdurrahman Ay yılın 1 döneminde yakalanılan konsantrasyon ve başarının 2. dönem 19 mayıs çalışmaları yüzünden sekteye uğradığını ve bu yılki çalışmalarda okulumuzun öğrenci sayısının dikkate alınarak öğrenci talep edilmesi gerektiğini vurguladı.

3-      Milli Eğitim Temel Kanunu ve Yabancı Dil Eğitim Yönetmeliği okunup incelendi. An
Anadolu meslek sınıflarında yapılan sınav sonuçlar da dikkate alınarak A1.1 ve A1.2, Kız meslek sınıflarında A1.1 seviyesinde kazanımlara göre kitaplar okutulacaktır. Milli Eğitim bakanlığı yayınları öncelikle tercih edilecek ayrıca her türlü İngilizce yayın kaynak kitap olarak derslerde kullanılacaktır. Ayrıca internet ve iletişim araçları multimedia donanımlar derslerde etkin şekilde kullanılacaktır.

4-      İngilizce öğretmeni Adalet Öz  uygulanacak yöntem ve tekniklerin genelde öğrenci merkezli olmasına dikkat edileceğini, dinleme-konuşma-yazma-okuma gibi dört temel beceriyi geliştirecek;  communicative approach, humanistic approach, “using relia, call, suggestopedia, personalization, role play, miming, group- pair work” discussion “pair working, creative writing” ve yeri geldikçe amaca ulaşmamıza yardımcı olacak tüm yöntem ve tekniklerin kullanılacağını söyledi.

5-      Toplantıda performans ve proje ödev konularının güncel dönem olaylarına göre değişkenlik gösterebileceğini ya da o haftalar içerisinde işlenilecek ünitelerin içeriğine uygun seçileceğini söyledi.
Yıllık ödev konularının öğrencilere bireysel veya grup çalışması şeklinde Ekim ayının son haftasında dağıtılmasında ve Nisan ayının son haftasında toplanmasına ve puanlamanın aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verildi.

a)      Araştırma 20 puan
b)      Zamanında teslim 20 puan
c)      Dilbilgisi 25 puan
d)     Sunum 25 puan
e)      Düzen 10 puan

            Ödev konuları;

1)     Reading a book and translating it in Turkish.
2)     Preparing a magazine or newspaper
3)     Preparing a short booklet about Atatürk
4)     Preparing a short booklet about KOCAELİ
5)     Writing a diary
6)     Reading a book and summarizing it
7)     Writing a play and acting it……..etc.

YILLIK ÖDEVLERİN VERİLMESİNDE   UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR


            *  Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ e göre uyulması gereken hususlar: (8.11.1989 tarih 20336 sayılı R.G./ 2300 S.T.D.)     ( EK – 10 )
·         Öğrencilere yıllık ödevin konu, kaynaklar ve değerlendirme esasları verilmelidir.     (Madde. 11,13)
·         Konular, not baremi (değerlendirme esasları) ve kaynaklar en geç kasım ayının ilk zümre toplantısında tespit edilir ve karara bağlanır. (Madde.12)
·         Yıllık ödev konuları “kitap okuma ve analizi, seçenekli komposizyon konuları,inceleme, mülakat, tanıtma, gözlem yapma, anket uygulama, proje hazırlama v.b. şeklinde verilebilir. (Madde. 21)
·         Kompozisyon türü konularda yıllık ödev anlayışına uygun sınırlama ve not baremi açıklanmalıdır.
·         Sayfa sayısının (İlköğretim sınıflarında 7, Liselerde 15) ten fazla olmaması konusu  öğrencilere bildirilir(Madde.17)
·         Yıllık ödevin 2. dönem sonu,  ders kesimine en geç iki ay  kala toplanıp, değerlendirileceği öğrencilere duyurulur. (Madde. 14)
·         Her öğrenciye ayrı konularda yıllık ödev verilmesi esastır. Gerektiğinde grup ödevi de verilebilir. (Madde 15)
·         Nakleden öğrencinin yıllık ödev konusunda işlem (Madde.27)
·         Değerlendirilmesi yapılmış yıllık ödevlerin öğrenciler tarafından, denetim için ders yılı sonuna kadar saklanması bildirilir. (Madde.20)
·         Öğrenci yıllık ödevini sınıfta sunabileceğini hissetmeli ve öğrenciye hazırlığını  buna göre yapması hatırlatılır. (Madde. Öğrenci öğretmenine güven duymalı, bunun göstergesinin de ödevin hazırlanmasında, planlama aşamasında öğretmenin rehberliği ve öğrenci-öğretmen işbirliği olduğu öğrenciye gösterilmelidir. (Madde. 16)
·         Öğrenciye verdiği ödevin hangi ölçülere göre değerlendirildiği bildirilir.
Not baremi (Değerlendirme esasları) açıklamalı olarak belirtilir. (Madde. 19)
·         Yıllık Ödev Konusu: (2300 S.T.D.-Genelge: b/2.madde)
Öğrenci her ders yılı kendisinin seçeceği, seveceği ve zevk duyacağı  bir alanda yalnız bir ödev yapacaktır.
·         ÖDEV YAPMA TEKNİKLERİ: Sınıf seviyesine uygun ve üretime yönlendirici, herhangi bir ders konusunda derinliğine bilgi edinilmesi amaçlı olmayan, araştırma tekniklerini kullanabilmesini sağlayan ve bu suretle hangi konuyu, hangi yöntemlerle nerelerden araştırılabileceği ve nasıl planlama yapılabileceğini gösteren ve verilerini nasıl değerlendirebileceğini öğreten bir çalışmanın ÖDEVİN ESAS  AMACI olduğu öğrencilere bildirilmelidir. AMAÇ, öğrencinin düşünebilen, soru sorabilen ve araştırabilen bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.
Ders dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri, Ödev,Hazırlık Çalışmaları ve Alıştırma Çalışmaları ayrı ayrı tanımlanmıştır. (Genelge: 2300 S.T.D. Md-b/2)
8)      

6-      Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık plan ile ders planlarının derslerde yararlanılacak şekilde ve amaca uygun sürekli olarak 2551 sayılı Tebliğler Dergisi sayfa439 da yayımlanan ve Talim Terbiye Kurulunun 30/07/2003 tarih ve226 sayılı kanunu ile kabul edilen MEB Eğitim ve Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ait yönerge doğrultusunda hazırlanmasına ve 2575 sayılı TD sinin 603. sayfasında ilgili yönetmeliğin 12. maddesinin değişikliğine göre öğretmen kılavuz kitabının ders planı yerine geçmesine karar verildi. Söz alan İngilizce öğretmeni Abdurrahman Ay kılavuz kitabının çok iyi incelenerek gerekli görülen yerlerin çıkarılıp gerekli olan yerlere takviyeler yapılmasına uygun olduğunu söyledi.

7-      Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıf seviyelerine göre tespitinin yapılarak çalışmalara yansıtılması kararlaştırıldı.


Yabancı Dil Öğretiminde Genel İlkeler:           


1.Öğretimde tüm becerilere eşit önem verilmesi,
        2.Günlük iletişimde kullanılan dilin öğretilmesi ,
        3.Öğrenilen dilin seslerini, anlaşılır biçimde çıkarmalarının öğrencilere öğretilmesi,
        4.Amaç dilde sorun olan sesletim yapılarının üzerinde durulması,
        5.Öğretim materyallerinin öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine göre sunulması,
        6.  Dil sözcük ve yapılarının bir bütünlük içinde sunulması,
        7.  Öğrencilere öğrendiklerini kullanma olanağının sağlanması,
        8.  Başlangıç düzeyinde öğrencilerin katılımını artırmak için cesaretlendirmesi,
9.      Bir seferde bir tek sorunla uğraşılması
       10.Amaç dilin, o dili ana dili olarak konuşan kişilerle anlaşabileceği gibi öğretilmesi


       11.Amaç dilin, dilden ayrılamaz olan kültürel ögelerinin açıklanması,
       12. Amaç dilin yaşadığı kültürü tanıtabilmek üzere öğretilmesi,
       13. Sınıf içi bireysel farklılıkların dikkate alınması,
       14.Öğrencilerin sınıfta daha çok konuşma becerilerini sergilemelerine olanak sağlanması,
       15. Öğretim amaçlarını gerçekleştirici etkinliklere yer verilmesi,
       16. Fırsat eğitimine de yeri geldikçe yer verilmesi,  35-
       17.Öğrencilere sorumluluk verilmesi; öğrencilerin bireysel çalışmalar için yönlendirilmesi. Bu çalışmaların öğrencilerin farklı yönelişlerine cevap verecek nitelikte olmasına dikkat edilmesi.
       18. Dersi plânlarken derse çeşitlilik getirmeye dikkat edilmesi,
12- Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve Ünitelendirilmiş Yıllık plan ile Ders planının derslerde yararlanılacak nitelikte ve amaca uygun, sürekli olarak,  2551  S.T.D. sayfa 439 da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/07/2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” doğrultusunda hazırlanmasına devam edileceği aşağıdaki bölümler halinde verilmiştir. Derslerde ders kitabı, kaynak kitaplar, flash kartlar, okulda mevcut araç gereç, teyp, cd çalar, bilgisayar ve öğrencilerin temin edeceği ve hazırlayacağı tüm materyaller ders araç-gereci olarak kullanılacaktır.

8-      Lise 9-10 11ve 12.sınıflarında3- 4-6 satlik derslerde3.2 saatlik serslerde 2 yazılı yapılacak, iki sözlü notu verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca sınıflar yıl boyunca en az sınav sayısı kadar quiz olmalarına ve Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca en az bir sınavın ortak yapılmasına ve ayrıca aynı yönetmeliğin 18. maddesinin dikkatle uygulanmasına karar verilmiştir. Mesleki İngilizce derslerinde de 2 yazılı ve iki sözlü notu verilecektir.


9-      Okul idaresinden yabancı dil derslerinin 2 şer saat halinde ders programına yansıtılması istenecek, böylece öğrencilerin sıkılmamaları sağlanacaktır. Başarının arttırılması için öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerine ve ödevlerini zamanında yapmalarına ve derse aktif katılımlarının sağlanmasına, öncelik olarak yeni gelen öğrenciler arasında ki seviye farkının dikkate alınarak dersin işlenmesine karar verildi.

10-  İngilizce derslerinde işlenecek dilbilgisi konularının Türk Dili öğretmeniyle paralel işlenmesine, diğer branşlarda ihtiyaç duyulduğunda işbirliği yapılmasına, ülkeler konusu işlenirken coğrafya öğretmeniyle, canlılar konusu işlenirken biyoloji öğretmeniyle, maddeler ve yapıları işlenirken fizik öğretmeniyle, başarıyı arttırmak ve sorunlu öğrencilerin rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla rehber öğretmenlerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

11-  Okul müdürü Mithat İtak 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılının başarılı geçmesi dileğiyle toplantıya son verdi.

İngilizce öğretmenleri
 Abdurrahman Ay Adalet ÖZ                                   


                                                                                                                Uygundur
                                                                                                                 11.09.2012
     Mithat İtak

                                                                                                              Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder